Υποχρεώσεις μετόχων σύμφωνα με το νόμο 3556/07

Θέμα: Ενημέρωση μετόχων σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 «περί  προϋποθέσεων διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις».


Αγαπητοί κ.κ.μέτοχοι,
 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 30-06-2007 τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος 3556/2007 «περί  προϋποθέσεων διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», ο οποίος περαιτέρω εξειδικεύεται με την υπ΄αρ. 33 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την υπ΄αρ. 1/434/3.7.2007  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί εξειδίκευσης υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007, θεσπίζοντας υποχρέωση των μετόχων για ενημέρωση σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών.  Προς περαιτέρω  ενημέρωσή σας, τα πλήρη κείμενα των εν λόγω νομοθετημάτων βρίσκονται ανηρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cmc.gov.gr .


Πιο συγκεκριμένα:


ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 9,10 ΚΑΙ 11 ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα πρόσωπα, που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 9, το άρθρο 10 ή το άρθρο 11 του νόμου 3556/07, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών, κατά τις ως άνω διατάξεις, μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου του εκδότη ταυτόχρονα προς τον ίδιο τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατό και πάντως το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης. Στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών, να προβαίνουν δε άμεσα σε γνωστοποίησή τους.


Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.


Η ενημέρωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται ως εξής:


Το έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται, νόμιμα υπογεγραμμένο, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62, Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3356/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο φαξ με αριθμό (210) 3377243. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Τέλος ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.


Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους. Υπόδειγμα του ειδικού εντύπου γνωστοποίησης βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr), καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας.  Το υπόδειγμα συνοδεύεται από παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη συμπλήρωση του παραρτήματος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφερομένων σε αυτό και το πατρώνυμο του υπόχρεου.


Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι  η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης.


Σχετικά με την υποβολή της γνωστοποίησης στην εταιρεία μας, η διαδικασία είναι η εξής:
Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή: Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων – Πάρνωνος 3, Μαρούσι
Υπεύθυνη: κ. Μαριάτα Φιφλή
Ώρες και τόπος υποβολής των γνωστοποιήσεων: εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00- 17.00.
Ή με φαξ στον αριθμό: 210- 8092122, Υπ΄όψιν κας Μ.Φιφλή.


  
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.


Έντυπο γνωστοποίησης για μεταβολές σε δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές σύμφωνα με το νόμο 3556/07. 
> Αρχείο .pdf  [ 166 KB ]


 

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης