Τιμή Διάθεσης Μετοχών, Ορθή Επανάληψη

23/02/2010
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε

Ανακοίνωση για την
τιμή διάθεσης, τη δυνατότητα προεγγραφής και συμμετοχής στο Βιβλίο
Ζήτησης για τυχόν αδιάθετες μετοχές στο πλαίσιο της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ
των παλαιών μετόχων
 
Ανακοίνωση για την τιμή διάθεσης τη δυνατότητα προεγγραφής και
συμμετοχής στο Βιβλίο Ζήτησης για τυχόν αδιάθετες μετοχές στο πλαίσιο
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα
προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (εφεξής η ”Εταιρία”) κατά τη
συνεδρίασή του την 22.2.2010 αποφάσισε τα εξής:
Σε συνέχεια της
σχετικής εξουσιοδότησης της από 30.10.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την
Τιμή Διάθεσης των νέων μετοχών αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 24.183.103 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και
έκδοση 34.547.290 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας
0,70 Ευρώ (εφεξής ”Νέες Μετοχές”), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των
υφισταμένων μετόχων με αναλογία 2 Νέες Μετοχές για κάθε 1 παλαιά, το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ανακοινώνει ότι:

(α) Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών είναι 0,71 Ευρώ.

(β)
Το Δικαίωμα Προτίμησης να ασκείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στην EFG Eurobank Ergasias, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών
χρεογράφων των μετόχων (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή
τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias
(για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών
τους).

(γ) Δικαίωμα Προεγγραφής έχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι και τα
πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευση
τους στο Χ.Α. εφόσον θα ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους.
Δεν θα υπάρχει ανώτατος αριθμός μετοχών αναφορικά με το δικαίωμα
προεγγραφής, εφόσον φυσικά δεσμευθούν τα αντίστοιχα κεφάλαια.

(δ) Το
Δικαίωμα Προεγγραφής να μπορεί να ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση
του Δικαιώματος Προτίμησης στην EFG Eurobank Ergasias, είτε μέσω των
χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή
εταιρία ή θεματοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της EFG
Eurobank Ergasias (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να προεγγραφούν
μέσω των χειριστών τους).

(ε) Εφόσον μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή
απόσβεση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, το
Διοικητικό Συμβούλιο με νέα συνεδρίαση του διαπιστώσει ότι εξακολουθούν
να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε
ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο η δυνατότητα να εγγραφεί σε
ειδικό «Βιβλίο Ζήτησης» για την απόκτηση απεριόριστου αριθμού τυχόν
αδιάθετων μετοχών στην τιμή διάθεσης της αύξησης, ήτοι 0,71 ευρώ ανά
μετοχή. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Βιβλίο Ζήτησης είναι το ποσό
προς επένδυση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου να είναι κατ΄ ελάχιστον €
10.000. Οι επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Βιβλίο Ζήτησης
οφείλουν να εκφράσουν εγγράφως το ανέκκλητο ενδιαφέρον τους
υποβάλλοντας στο Διαχειριστή του Βιβλίου Ζήτησης Eurobank EFG Telesis
Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. σχετική ενυπόγραφη επιστολή απευθυνόμενη προς το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι επενδυτές στην επιστολή την
οποία θα απευθύνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πρέπει να
αναγράφουν ολογράφως τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών και το ποσό που
επιθυμούν να επενδύσουν, ονοματεπώνυμο, τον αριθμό του φορολογικού τους
μητρώου, τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ
(που περιλαμβάνει αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., αριθμό λογαριασμού
αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο
επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους). Με βάση τις έγγραφες
επιστολές έκφρασης ενδιαφέροντος ο Διαχειριστής του Βιβλίου Ζήτησης θα
οργανώσει το Βιβλίο Ζήτησης στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός των
αδιάθετων μετοχών τον οποίο επιθυμεί να καλύψει κάθε ενδιαφερόμενος
επενδυτής.
Το Βιβλίο Ζήτησης θα ενεργοποιηθεί  την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
Το
αν και κατά πόσο θα ικανοποιηθεί η ζήτηση του κάθε επενδυτή, όπως αυτή
θα έχει εκδηλωθεί στο Βιβλίο Ζήτησης, έγκειται στη διακριτική και
απόλυτη ευχέρεια του  Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με
το άρθρο 13 παρ. 8 εδ στ΄ του ΚΝ 2190/1920 στην τιμή διάθεσης. Η
κατανομή των μετοχών μέσω του Βιβλίου Ζήτησης από το ΔΣ της Εταιρίας
υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 13α του ΚΝ 2190/1920. Δεν υφίσταται
καμία υποχρέωση αναλογικής κατανομής αδιάθετων μετοχών, βάσει της
ζήτησης.
Μια εργάσιμη ημέρα μετά την γνωστοποίηση από την Eurobank
EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ. της κατανομής από το Διοικητικό
Συμβούλιο των μετοχών στους επενδυτές, αυτοί υποχρεούνται να καταθέσουν
στον ειδικό λογαριασμό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το ποσό που
αντιστοιχεί στις αδιάθετες μετοχές που τους κατανέμονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Βιβλίου Ζήτησης.

(στ)
Η ημερομηνία
αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και η ακριβής προθεσμία (δηλαδή οι
ημερομηνίες έναρξης και λήξης) άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης
(βάσει της οποίας προσδιορίζεται και η προθεσμία άσκησης των
Δικαιωμάτων Προεγγραφής) θα καθοριστούν με μεταγενέστερη απόφαση του
Δ.Σ. της Εταιρίας, μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τη διάθεσή του στο
κοινό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο.
Μετά την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 36.274.654,50 Eυρώ,
διαιρούμενο σε 51.820.935 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 Ευρώ. Τα
συνολικά προς άντληση κεφάλαια αναμένεται να ανέλθουν σε 24.528.575,90
Ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Μαρούσι, 22 Φεβρουαρίου 2010
Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Απόστολο
Βούλγαρη Υπεύθυνο Εταιρικών Ανακοινώσεων στο τηλ. 210 8092116.

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης