Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2014


ΣΧΟΛΙΑ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, τα σχόλια του Διοικητικού της Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3, παρατίθενται παρακάτω.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Συζήτηση και έγκριση των αναμορφωμένων και αναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων 01.01.12 – 31.12.2012, όπως έχουν μετά την αναμόρφωση κονδυλίων λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των αναμορφωμένων και αναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων 01.01.12 – 31.12.2012, όπως έχουν μετά την αναμόρφωση κονδυλίων λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους» και έχουν αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα www.ave.gr.

 

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 01.01.2013 έως 31.12.2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που περιλαμβάνουν και τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL», «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», «AV THEATRICAL LIMITED», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ROGUE RECORDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με ολική ενοποίηση, «ITALIA FILM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με καθαρή θέση και «STER CINEMAS DOO BEOGRAD», «STER CINEMAS DOO MONTENEGRO» και «EGGWAVE PUBLISHING A.E.» με κόστος κτήσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών».

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 2013 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως δημοσιεύτηκαν την 27η Μαρτίου 2014, άνευ τροποποιήσεων.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013 και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή είναι διαθέσιμες στην εταιρική ιστοσελίδα www.ave.gr.

 

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2013 έως 31.12.2013».

Θα προταθεί η μη διανομή μερίσματος.

 

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2013».

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2013.

 

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού (για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών».

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει προτείνει τη διατήρηση του τακτικού ελεγκτή της εταιρείας κου Κυπριανού Παπαγιαννόπουλου και του αναπληρωματικού ελεγκτή κου Νίκου Γαρμπή. Και οι δύο (2) Ελεγκτές εργάζονται στον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς ψήφιση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου περί εκλογής των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014. Η αμοιβή τους προτείνεται να παραμείνει στα περσινά επίπεδα.

 

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2014».

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναφέρει προς τη Γενική Συνέλευση ότι δεν κατεβλήθησαν αμοιβές στα μέλη του για τη χρήση 2013 και θα προτείνει να μην καταβληθούν αμοιβές στα μέλη του και για τη χρήση 2014.

 

 Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου».

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς ψήφιση στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως παρασχεθεί στα μέλη του η άδεια να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

 

Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Παροχή σχετικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του καταστατικού, για την σύναψη ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού των 10 εκ ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων πάσης φύσεως».

Λόγω της ευελιξίας που απαιτεί η άμεση ανταπόκριση στις σύγχρονες οικονομικές συγκυρίες, προς ρύθμιση της ρευστότητας αναλόγως των αναγκών της εταιρείας και αξιοποίηση των οικονομικών ευκαιριών που προκύπτουν σε ένα τέτοιο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση την παροχή προς αυτό εξουσιοδότησης για την σύναψη ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού των 10 εκ. ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.

 

Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου».

Εν όψει της λήξης της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, θα προταθεί η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις».

Θα ανακοινωθούν διάφορα θέματα κυρίως εμπορικής πολιτικής

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης