Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου κατά την ΕΓΣ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β’ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εταιρεία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε πενήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ (51.993.229,40), διαιρούμενο σε συνολικά 74.276.042 μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (0,70) του ευρώ η κάθε μία, ως εξής:

α) σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (45.457.464) κοινές ονομαστικές μετοχές και

β) είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ (28.818.578) ονομαστικές Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Κατόπιν τούτου, ο συνολικός αριθμός των μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουλίου 2014, που υφίστανται κατά την 27η Ιουνίου 2014, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στη Συνέλευση αυτή ανέρχεται σε σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (45.457.464).

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης