Σχόλια του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας επί των θεμάτων της ΤΓΣ της 30.06.2015 / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 30.06.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σχόλια του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας επί των θεμάτων της ΤΓΣ της 30.06.2015
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 30.06.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΣΧΟΛΙΑ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, τα σχόλια του Διοικητικού της Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3, παρατίθενται παρακάτω.

 

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 01.01.2014 έως 31.12.2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που περιλαμβάνουν και τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», « «AV THEATRICAL LIMITED», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ROGUE RECORDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με ολική ενοποίηση, «ITALIA FILM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με καθαρή θέση και «STER CINEMAS DOO BEOGRAD», «STER CINEMAS DOO MONTENEGRO» και «EGGWAVE PUBLISHING A.E.» με κόστος κτήσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών».

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 2014 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως δημοσιεύτηκαν την 31η Μαρτίου 2015, άνευ τροποποιήσεων.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014 και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή είναι διαθέσιμες στην εταιρική ιστοσελίδα www.ave.gr.

 

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2014 έως 31.12.2014»

Θα προταθεί η μη διανομή μερίσματος.

 

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2014».

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2014 έως 31.12.2014, επιφυλασσόμενο μόνο ως προς το πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Χαράλαμπο Αντωνόπουλο.

 

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών».

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει προτείνει την εκλογή ως τακτικού ελεγκτή της εταιρείας του κου Δημητρίου Ντζανάτου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 11521) και ως αναπληρωματικού ελεγκτή της εταιρείας του κου Ελευθερίου Μαυρομάτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 28141). Και οι δύο (2) Ελεγκτές εργάζονται στον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου περί εκλογής των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015. Η αμοιβή τους προτείνεται να παραμείνει στα περσινά επίπεδα.

 

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2015».

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναφέρει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση ότι δεν κατεβλήθησαν αμοιβές στα μέλη του για τη χρήση 2014 και θα προτείνει να μην καταβληθούν αμοιβές στα μέλη του και για τη χρήση 2015.

 

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου».

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως παρασχεθεί στα μέλη του η άδεια να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

 

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Παροχή σχετικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του καταστατικού, για την σύναψη ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού των 10 εκ ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων πάσης φύσεως».

Λόγω της ευελιξίας που απαιτεί η άμεση ανταπόκριση στις σύγχρονες οικονομικές συγκυρίες, προς ρύθμιση της ρευστότητας αναλόγως των αναγκών της εταιρείας και αξιοποίηση των οικονομικών ευκαιριών που προκύπτουν σε ένα τέτοιο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση την παροχή προς αυτό εξουσιοδότησης για την σύναψη ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού των 10 εκ. ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.

 

Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της μετατροπής 1.363.723 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Α’ της μετόχου εταιρείας STONEMAN HOLDINGS LTD σε 1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και παροχή ειδικής εξουσιοδότησης».

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την έγκριση της μετατροπής 1.363.723 προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου της μετόχου εταιρείας STONEMAN HOLDINGS LTD σε 1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται κατόπιν άσκησης του δικαιώματος της ως άνω μετόχου εταιρείας για την μετατροπή ποσοστού έως 3% επί του συνόλου των υφιστάμενων σήμερα 46.821.187 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, προνομιούχων μετοχών της άνευ δικαιώματος ψήφου, σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοση τους και με σχέση μετατροπής 1:1.

 

Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της άνω μετατροπής, θα προτείνει προς ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με τη μεταβολή του αριθμού των κοινών και προνομιούχων μετοχών. Προτείνει δε όπως το άρθρο 5 του Καταστατικού τροποποιηθεί αναλόγως ως προς τις παραγράφους 1 και 2.22 (η οποία θα προστεθεί) ως ακολούθως:

 

 «ΑΡΘΡΟ 5

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εβδομήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ (71.993.230,40) διαιρούμενο σε συνολικά 102.847.472 μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (0,70) του ευρώ η κάθε μία, ως εξής:

α) σαράντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (48.184.910) κοινές ονομαστικές μετοχές και

β) πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα δύο (54.662.562) ονομαστικές Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων 26.091.132 είναι Προνομιούχες Μετοχές άνευ Ψήφου Σειράς Α’ και 28.571.430 είναι Προνομιούχες Μετοχές άνευ Ψήφου Σειράς Β’.

 (……………………………………)

 

2.22. Με την από 30.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η μετατροπή 1.363.723 Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου, που εκδόθηκαν σε συνέχεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 26.07.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε 1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, με σχέση μετατροπής 1:1. Οι μετά της μετατροπή 1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου θα εισαχθούν υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της από 22.05.2015 ανασυγκρότησής του και εκλογή νέου Δ.Σ.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την έγκριση της σύνθεσης και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της από 22.05.2015 ανασυγκρότησής του και θα προτείνει την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τα κάτωθι μέλη:

1. Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Θεοδώρου,

2. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου,

3. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου,

4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου,

5. Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη,

6. Βασίλειος Γεωργιάδης του Kωνσταντίνου και

7. Άννα-Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου

 

Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις».

Θα ανακοινωθούν διάφορα θέματα κυρίως εμπορικής πολιτικής

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 30.06.2015

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι Πάρνωνος 3, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα πέντε (5) μέτοχοι με συνολικά 35.487.793 κοινές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 46.821.187 κοινών και με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 75,79% επί του συνόλου των κοινών και με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά :

 

Θέμα 1ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 01.01.2014 έως 31.12.2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που περιλαμβάνουν και τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», « «AV THEATRICAL LIMITED», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ROGUE RECORDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με ολική ενοποίηση, «ITALIA FILM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με καθαρή θέση και «STER CINEMAS DOO BEOGRAD», «STER CINEMAS DOO MONTENEGRO» και «EGGWAVE PUBLISHING A.E.» με κόστος κτήσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 35.487.793 υπέρ, ενέκρινε τις αφορώσες τη χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014 υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις, τις ατομικές της εταιρείας και τις ενοποιημένες, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», « «AV THEATRICAL LIMITED», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ROGUE RECORDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με ολική ενοποίηση, «ITALIA FILM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με καθαρή θέση και «STER CINEMAS DOO BEOGRAD», «STER CINEMAS DOO MONTENEGRO» και «EGGWAVE PUBLISHING A.E.» με κόστος κτήσης, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2014 έως 31.12.2014.

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 35.487.793 υπέρ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2014, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί μη διανομής μερίσματος για την χρήση 2014, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην σχετική έκθεση διαχείρισης.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2014. 

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 35.487.793 υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη Διαχειρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014, με επιφύλαξη μόνο ως προς το πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Χαράλαμπο Αντωνόπουλο.

 

 ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού (για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν.3693/2008 και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 35.487.793 υπέρ, αποδέχθηκε τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε για την διαχειριστική χρήση 2015 τους παρακάτω ελεγκτές της εταιρείας από τον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο του Σπυρίδωνος, κάτοχο του υπ’ αριθμόν ΑΜ032706/14.07.14 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ν. Φιλαδέλφειας, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Μηδείας αρ. 5Α, Τ.Κ. 143 42, με ΑΦΜ 022309481 – ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών (Α.Μ ΣΟΕΛ 11521) και

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ τoν κ. Ελευθέριο Μαυρομάτη του Εμμανουήλ, κάτοχο του υπ’ αριθμόν Τ180840/02.06.2000 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Παγκρατίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Κυκλάδων αρ. 3, Τ.Κ. 153 44, με ΑΦΜ 077891408 – ΔΟΥ Παλλήνης (Α.M.ΣΟΕΛ 28141).

Ως προς την αμοιβή των ως άνω ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε να παραμείνει αυτή στα περσινά επίπεδα.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2015.

 

Η Γενική Συνέλευση έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία τα μέλη του, εκτιμώντας την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και ειδικά τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, πρότειναν την μη καταβολή αμοιβής τους για την χρήση 2014 και την παραίτησή τους από του δικαιώματός τους για αμοιβές για τη χρήση 2015.

Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση και σχετική πρόταση του Προέδρου της, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους 35.487.793 υπέρ, ενέκρινε τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 και προενέκρινε την μη καταβολή αμοιβής για την χρήση 2015.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 35.487.793 υπέρ, ενέκρινε την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, ώστε να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή σχετικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του καταστατικού, για την σύναψη ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού των 10 εκ ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων πάσης φύσεως.

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 35.487.793 υπέρ, ενέκρινε την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της γενικής εξουσιοδότησης για την σύναψη νέων ομολογιακών δανείων έως του συνολικού ποσού των 10 εκ. ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων και ανεξαρτήτως ύψους δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, το συνολικό ποσό των οποίων δεν υπολογίζεται στο ως άνω ποσό των 10 εκ. ευρώ.

Περαιτέρω, χορήγησε τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους όρους των εν λόγω δανείων, να καταρτίσει και υπογράψει τις εν λόγω συμβάσεις και/ή τροποποιήσεις και να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της μετατροπής 1.363.723 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Α’ της μετόχου εταιρείας STONEMAN HOLDINGS LTD σε 1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και παροχή ειδικής εξουσιοδότησης.

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 35.487.793 υπέρ, ενέκρινε την έγκριση της μετατροπής 1.363.723 προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου της μετόχου εταιρείας STONEMAN HOLDINGS LTD σε 1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται κατόπιν άσκησης του δικαιώματος της ως άνω μετόχου εταιρείας για την μετατροπή ποσοστού έως 3% επί του συνόλου των υφιστάμενων σήμερα 46.821.187 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, προνομιούχων μετοχών της άνευ δικαιώματος ψήφου, σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοση τους και με σχέση μετατροπής 1:1.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 35.487.793 υπέρ, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με τη μεταβολή του αριθμού των κοινών και προνομιούχων μετοχών. Το άρθρο 5 του Καταστατικού τροποποιείται αναλόγως ως προς τις παραγράφους 1 και 2.22 (η οποία προστίθεται) ως ακολούθως:

 

ΑΡΘΡΟ 5

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εβδομήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ (71.993.230,40) διαιρούμενο σε συνολικά 102.847.472 μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (0,70) του ευρώ η κάθε μία, ως εξής:

α) σαράντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (48.184.910) κοινές ονομαστικές μετοχές και

β) πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα δύο (54.662.562) ονομαστικές Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων 26.091.132 είναι Προνομιούχες Μετοχές άνευ Ψήφου Σειράς Α’ και 28.571.430 είναι Προνομιούχες Μετοχές άνευ Ψήφου Σειράς Β’.

 

(……………………………………)

 

2.22. Με την από 30.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η μετατροπή 1.363.723 Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου, που εκδόθηκαν σε συνέχεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 26.07.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε 1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, με σχέση μετατροπής 1:1. Οι μετά της μετατροπή 1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου θα εισαχθούν υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

     

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της από 22.05.2015 ανασυγκρότησής του και εκλογή νέου Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 35.487.793 υπέρ, ενέκρινε τη σύνθεση και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της από 22.05.2015 ανασυγκρότησής του, και εξέλεξε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τα κάτωθι μέλη, με διετή θητεία έως 30.06.2017:

1. Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Θεοδώρου,

2. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου,

3. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου,

4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου,

5. Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη,

6. Βασίλειος Γεωργιάδης του Kωνσταντίνου και

7. Άννα-Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου.

Η συγκρότηση του άνω Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του θα πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη συνεδρίασή του.

 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα και δεν πραγματοποιήθηκαν λοιπές ανακοινώσεις.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης