Σχόλια του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας επί των θεμάτων της EΓΣ της 25.08.2015.

ΣΧΟΛΙΑ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, τα σχόλια του Διοικητικού της Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 25η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3, παρατίθενται παρακάτω.

 

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, περί του σκοπού της εταιρείας».

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας, με σκοπό τη διεύρυνση του αντικειμένου της μέσω της προσθήκης νέων δραστηριοτήτων, που εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τη ρευστότητα και την κερδοφορία της.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς ψήφιση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας και την προσθήκη σε αυτό νέας παραγράφου υπό τον αριθμό 9, ως ακολούθως:

 

«ΑΡΘΡΟ 3

 

(……………………………………)

 

9.  Η έναντι αμοιβής ιδίω ονόματι ή επ’ ονόματι τρίτου και για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου παραλαβή, αποθήκευση, συσκευασία, επεξεργασία, μεταφορά, διακίνηση, παράδοση και διανομή παντός είδους και φύσης, τυποποιημένου/προσυσκευασμένου ή μη  εμπορεύματος, προϊόντος ή εν γένει αντικειμένου, ως και η είσπραξη του αντιτίμου από την τυχόν πώλησή του για λογαριασμό τρίτου.

Η διεξαγωγή στην Ελλάδα και το εξωτερικό επιχείρησης μεταφοράς των παραπάνω προϊόντων και αντικειμένων, δια ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων από την εταιρεία κοινών ή/και ειδικά διαρρυθμισμένων ή/και ειδικού τύπου αυτοκινήτων μέσων μεταφοράς, καθώς και η εν γένει διαμεσολάβηση στην εμπορική εκμετάλλευση -ιδίως η περαιτέρω εκμίσθωση- παντός τύπου μεταφορικών μέσων σε τρίτα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα.

Η δημιουργία, μίσθωση, διαχείριση, εκμίσθωση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση χώρων αποθήκευσης παντός είδους και φύσης εμπορευμάτων τρίτων.

Κάθε εργασία, συναλλαγή ή ενέργεια συναφής προς τους άνω σκοπούς της εταιρείας, η οποία είναι αναγκαία ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήσιμη, για την πραγματοποίηση του άνω σκοπού.

Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, ή η ίδρυση τέτοιων επιχειρήσεων, ως και ο συνεταιρισμός με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η σύσταση κοινοπραξίας με αυτά.»

 

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις».

Θα ανακοινωθούν διάφορα θέματα κυρίως εμπορικής πολιτικής.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης