Σχόλια για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 1-1-06 έως 30-9-06

Η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ αναφορικά με τη μη ενοποίηση των κάτωθι εταιρειών στις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου 01.01 – 30.09.2006 ανακοινώνει τα παρακάτω:

1. Η εταιρεία συμμετέχει έμμεσα: στην εταιρεία “Paradise35 A.E.” με ποσοστό 35,70%, και αξία συμμετοχής € 42.000,  στην εταιρεία “Power Max A.E.” με ποσοστό 20,40% και αξία συμμετοχής € 24.000 και τέλος στην εταιρεία “Ear 2 Ear A.E.” με ποσοστό 20,40% και αξία συμμετοχής € 23.943 αντίστοιχα. Η εταιρεία αν και κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 20% στις εν λόγω εταιρείες αποδεικνύεται ότι δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή σε αυτές όπως αυτή ορίζεται στο ΔΛΠ 28.


Πιο συγκεκριμένα για όλες τις παραπάνω επενδυόμενες εταιρείες δεν ικανοποιείται καμία  από τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν στην ύπαρξη ουσιώδους επίδρασης:
  • Αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε ισοδύναμο διοικητικό όργανο των επενδυόμενων εταιρειών.


  • Συμμετοχή στις διαδικασίες χάραξης της πολιτικής.


  • Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ της επενδύτριας και των επενδυόμενων εταιρειών.


  • Ανταλλαγή διευθυντικού προσωπικού.


  • Παροχή ουσιαστικής τεχνικής πληροφόρησης.

Επομένως οι εν λόγω επενδυόμενες εταιρείες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως συγγενείς και να ενοποιηθούν στις οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Ως εκ τούτου απεικονίζονται στο κονδύλι “Επενδύσεις σε Λοιπές Επιχειρήσεις”.

2. Η εταιρεία συμμετέχει επίσης στην εταιρεία “Ψυχαγωγικά Πάρκα Ρέντη Α.Ε.” με συνολικό (άμεσο & έμμεσο) ποσοστό 42,30% και αξία συμμετοχής € 130.000 και στην εταιρεία “ΕΚΑΚ Α.Ε.” με συνολικό ποσοστό 42,31% και αξία συμμετοχής € 60.000 αντίστοιχα. Η μητρική εταιρεία απέκτησε τις εν λόγω συμμετοχές τον Ιούνιο του 2006 και παρά το γεγονός ότι κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 20% αποδεικνύεται ότι δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή σε αυτές αφού δεν πληρεί τα οικεία κριτήρια, που αναφέραμε και  παραπάνω (στην 1η παρατήρησή μας), σύμφωνα με το ΔΛΠ 28.

Επιπρόσθετα τις  εν λόγω συμμετοχές η μητρική εταιρεία σκοπεύσει να τις εκποιήσει, όπως άλλωστε και τη συμμετοχή της στην AVE FOODS & BEVERAGES A.E. (στην οποία κατέχει το 18,59% του μετοχικού της κεφαλαίου – με αξία συμμετοχής € 62.000), εντός της χρήσης του 2006 γι’ αυτό εμφανίζονται διακεκριμένα στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.09.2006 στο κονδύλι “Χρηματοοικονομικά στοιχεία Διαθέσιμα προς πώληση” το οποίο θα απεικονιζόταν ορθότερα με την ονομασία “Διακρατούμενα προς πώληση Χρηματοοικονομικά στοιχεία”. Η απόφαση για εκποίηση των συγκεκριμένων συμμετοχών αποφασίστηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας  την 29.06.2006.Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης