Σχόλια ΔΣ επί των θεμάτων ΕΓΣ 25.07.2014

 

ΣΧΟΛΙΑ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, τα σχόλια του Διοικητικού της Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3, παρατίθενται παρακάτω.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της έκδοσης Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου (ΠΑΨ) Σειράς Β΄, μέχρι του συνολικού ποσού των €20.000.001,00, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Οι ειδικότεροι όροι της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν ως εξής:

– Ορισμός της τιμής έκδοσης εκάστης εκ των νέων ΠΑΨ Σειράς Β΄ στο ποσό των €0,70 ανά μετοχή.

– Ορισμός του προνομίου των ΠΑΨ Σειράς Β΄ έναντι των κοινών μετοχών, μόνο ως προς την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν καταβληθούν.

– Παροχή στους κατόχους των ΠΑΨ Σειράς Β΄ του δικαιώματος μετατροπής αυτών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοση τους και με σχέση μετατροπής 1:1.

– Υποχρεωτική μετατροπή των ΠΑΨ Σειράς Β΄ σε κοινές μετά ψήφου μετοχές στο τέλος της πενταετίας από την έκδοση τους.

– Διάθεση των ΠΑΨ Σειράς Β΄ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ως ακολούθως:

α) για ποσό €970.000,50 υπέρ του μετόχου της Εταιρείας Doson Investments Company, με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων ταμειακών διευκολύνσεων που έχει ήδη καταβάλει η τελευταία προς την Εταιρεία,

β) για το ποσό των €19.030.000,50 υπέρ της εταιρείας Doson Investments Company με καταβολή μετρητών».

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως ακολούθως:

– μέσω της έκδοσης Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου (ΠΑΨ) Σειράς Β’, μέχρι του συνολικού ποσού των €20.000.001,00 οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

– τον ορισμό της τιμής έκδοσης εκάστης εκ των νέων ΠΑΨ Σειράς Β’ στο ποσό των €0,70 ανά μετοχή.

– τον ορισμό του προνομίου των ΠΑΨ Σειράς Β’ έναντι των κοινών μετοχών, μόνο ως προς την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν καταβληθούν.

– την παροχή στους κατόχους των ΠΑΨ Σειράς Β’ του δικαιώματος μετατροπής αυτών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοση τους και με σχέση μετατροπής 1:1 και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον μετατραπούν σε κοινές μετά ψήφου μετοχές.

– την υποχρεωτική μετατροπή των ΠΑΨ Σειράς Β’ σε κοινές μετά ψήφου μετοχές στο τέλος της πενταετίας από την έκδοση τους.

Η διάθεση των ΠΑΨ Σειράς Β’ θα προταθεί να γίνει με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών κοινών και προνομιούχων μετόχων, για το ποσό των €20.000.001,00 υπέρ της Εταιρείας Doson Invetsments Company, ως ακολούθως:

α) κατά το ποσό των €970.000,50 με εισφορά σε είδος και δη με την κεφαλαιοποίηση των υφιστάμενων ταμειακών διευκολύνσεών της προς την Εταιρεία και

β) για το ποσό των €19.030.000,50, με την καταβολή μετρητών.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς ψήφιση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την παροχή εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση προς αυτό, προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρεία.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις».

Θα ανακοινωθούν διάφορα θέματα κυρίως εμπορικής πολιτικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης