Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ΤΓΣ της 17.07.2019

ΣΧΟΛΙΑ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

 

Σύμφωνα με το άρθρο 123 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, τα σχόλια του Διοικητικού της Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 17η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3, παρατίθενται κατωτέρω.

 

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 01.01.2018 έως 31.12.2018 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, άνευ τροποποιήσεων.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αναρτώνται στην εταιρική ιστοσελίδα www.ave.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 §§ 1και 2 του Νόμου 4548/2018.

 

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2018 έως 31.12.2018»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος, δεδομένου ότι η χρήση 2018 υπήρξε ζημιογόνος.  

 

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2018 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα χρήσης 2018».

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.

 

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών»

 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει προτείνει την εκλογή ελεγκτών από τον Ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή των κάτωθι ορκωτών ελεγκτών από τον ανωτέρω ελεγκτικό Οίκο:

Τακτικό Ελεγκτή τoν κ. Νικόλαο Γαρμπή του Διονυσίου, κάτοχο του υπ’ αριθμόν ΑΚ 213792 Δ.Α.Τ., κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Ζεφύρου αρ. 56, T.K. 175 64. με Α.Φ.Μ. 053091331 (Α.M.ΣΟΕΛ 25011)  και

Αναπληρωματική ελέγκτρια την κα Αθανασία Αραμπατζή του Μιχαήλ, κάτοχο του υπ’ αριθμόν ΑΙ 076336 Δ.Α.Τ., κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Ζεφύρου αρ. 56, T.K. 175 64, με Α.Φ.Μ. 025501714 (Α.M.ΣΟΕΛ 12821). Η αμοιβή τους προτείνεται να παραμείνει στα περσινά επίπεδα.

 

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2019».

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει την Τακτική Γενική Συνέλευση ότι δεν κατεβλήθησαν αμοιβές στα μέλη του για τη χρήση 2018 και θα προτείνει να μην καταβληθούν αμοιβές στα μέλη του και για τη χρήση 2019.

 

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018».

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας.

 

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου».

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως παρασχεθεί στα μέλη του η άδεια να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

 

Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας».

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με νέα διετή θητεία, το οποίο θα αποτελούν τα κάτωθι μέλη:

1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου,

2. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου,

3. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου,

4. Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη,

5. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου – Ιωάννη και

6. Βασίλειος Γεωργόπουλος του Ιωάννη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την εκλογή των Δημητρίου Κοντογεωργόπουλου του Γεωργίου – Ιωάννη και του Βασιλείου Γεωργόπουλου του Ιωάννη ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

 

Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017».

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, με νέα διετή θητεία, την οποία θα αποτελούν τα κάτωθι μέλη:

1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου,

2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου – Ιωάννη και

3. Βασίλειος Γεωργόπουλος του Ιωάννη.

 

Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, περί σκοπού».

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

 

«ΑΡΘΡΟ 3

 

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η διανομή παντός είδους οπτικοακουστικών μέσων.

2. Η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορεία, εξαγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd), (γραμμένων ή όχι), και παντός είδους οπτικοακουστικού μέσου παρόμοιου ή που αποτελεί εξέλιξη της άνω τεχνολογίας, καθώς και των σχετικών μηχανημάτων παραγωγής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνος, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους εξαρτημάτων τους.

α. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων παραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου και μηχανημάτων που σχετίζονται με την εγγραφή ή με την προβολή των βιντεοδίσκων αυτών.

β. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργαστηρίου εγγραφής, μετάφρασης, μεταγλώττισης, παράθεσης υποτίτλων κλπ. σε ψηφιακούς βιντεοδίσκους (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου.

γ. Η διάθεση στην Ελληνική αγορά καθώς και η εξαγωγή στην αλλοδαπή των ανωτέρω γραμμένων, μεταγλωττισμένων κλπ ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου.

δ. Η παραγωγή, συμπαραγωγή, διανομή και γενικά η εκμετάλλευση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών καθώς και τηλεοπτικών προγραμμάτων κάθε είδους με οιαδήποτε μορφή τεχνολογίας και καθ΄οιονδήποτε τρόπο.

Η απόκτηση δικαιωμάτων (ROYALTIES) για την καθ’οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή κινηματογραφικών ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων και οιουδήποτε οπτικοακουστικού μέσου για την παραγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου ή/και η εκμεταλλευσή τους σε άλλες μορφές διανομής (VIDEO ON DEMAND κλπ) δια μέσου κάθε μορφής τηλεπικοινωνιακού δικτύου ( συμπεριλαμβανομένων των επίγειων δορυφορικών, καλωδιακών γραμμών DSL, προηγμένων ευρυζωνικών ζωνών, διαδικτύου κλπ.

Οι συμβάσεις με πνευματικούς δημιουργούς για την εκμετάλλευση των έργων τους και την μίσθωση των υπηρεσιών τους.

Η έκδοση, διανομή και εκμετάλλευση διαδικτυακών συνδρομητικών ή μη παιχνιδιών υπό οποιαδήποτε μορφή.

ε. Η ενοικίαση ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα, ξενοδοχεία κλπ.

στ. Η παραγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιωνδήποτε άλλων οπτικοακουστικών μέσων για λογαριασμό τρίτων, ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων.

ζ. Η δημιουργία και εκμετάλλευση STUDIO κινηματογράφισης ταινιών, η παραγωγή, συμπαραγωγή, εκμετάλλευση, εμπορία, διανομή κλπ. κινηματογραφικών ταινιών κάθε τύπου.

η. Η δημιουργία και εκμετάλλευση CLUBS τα οποία θα νοικιάζουν ή θα πωλούν στα μέλη τους ψηφιακούς βιντεοδίσκους ( dvd) ή οποιαδήποτε άλλα οπτικοακουστικά μέσα ή μηχανήματα προβολής αυτών και θα παρέχουν υπηρεσίες σε θέματα σχετικά ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd ) ή οποιαδήποτε άλλα οπτικοακουστικά μέσα.

θ. Η συμμετοχή της σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε τύπου, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

ι. Η προβολή και εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών καθώς και η εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών και χώρων αναψυχής κάθε είδους.

ια. Η εισαγωγή, εμπορία, διανομή και εκμετάλλευση κάθε είδους μηχανημάτων ενίσχυσης, μετάδοσης, εκπομπής, εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου επαγγελματικού και καταναλωτικού τύπου.

3. Η ανάθεση σε τρίτους, ανέγερσης ή ανακατασκευής κτιριακών συγκροτημάτων κατοικιών, γραφείων, μαγαζιών, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχειακών μονάδων, με δαπάνες της εταιρείας, επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων ή επί των οποίων η εταιρεία έχει αποκτήσει εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό, οποιοδήποτε εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα καθ’ οιονδήποτε τρόπο και η εκμετάλλευση αυτών δια της εκμισθώσεως τους σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή και εν γένει εμπορία μηχανημάτων, επίπλων και όλων εν γένει των απαιτουμένων για τον εξοπλισμό γραφείων, κατοικιών, μαγαζιών και εμπορικών κέντρων.

Η παροχή υπηρεσιών κάθε φύσης εν σχέσει προς τον εξοπλισμό και την οργάνωση γραφείων, επιχειρήσεων, μαγαζιών και εμπορικών κέντρων, καθώς και εν σχέσει με την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται πιο πάνω.

4. Η άσκηση γενικής εμπορίας, εμπορίας ειδών δώρου, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών κατασκευαστικών οίκων ημεδαπής και αλλοδαπής και εισαγωγής – διανομής και εκμετάλλευσης των ανωτέρω ειδών.

5. Η ίδρυση από την εταιρεία ή η συμμετοχή της σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

6. α. Η εκπόνηση, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων, διαφημιστικών προγραμμάτων κάθε φύσεως και περιγραφής δια παντός μέσου μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) και εν γένει παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

Η εκπόνηση, οργάνωση, δημιουργία, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων, προγραμμάτων προωθήσεων πωλήσεων, προγραμμάτων πληροφοριακού υλικού και ενημερωτικών προγραμμάτων και εν γένει παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και συμβούλου δημοσίων σχέσεων.

            β. Η αγορά χρόνου και χώρου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου καθώς και η παροχή υπηρεσιών αγοράς χρόνου και θέσεως ή χώρων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) προς τρίτους.

            γ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την ακροαματικότητα και αποδοτικότητα μέσων μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) και η εκπόνηση μελετών σχετικά με την αξιολόγηση στοιχείων ακροαματικότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και μάρκετινγκ σε οποιοδήποτε διαφημιζόμενο.

            δ. Η παραγωγή, εκτύπωση, δημοσίευση, διανομή διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών επινοήσεων, προγραμμάτων διαφημιστικής εκστρατείας για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου διαφημιζόμενου πελάτη της εταιρείας.

            ε. Η αγορά, εισαγωγή, πώληση, μίσθωση, εξαγωγή, εμπορία, διανομή, μεταπώληση και εκμετάλλευση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων, φωτογραφιών, ταινιών μαγνητοφώνου, βιντεοταινιών και συναφών ειδών οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής.

            στ. Η εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαφήμισης γενικά, στον τομέα αγοράς χώρου και χρόνου στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, εκμετάλλευσης μέσων μαζικής ενημέρωσης, τηλεοπτικών προγραμμάτων ή εταιρειών, οι οποίες γενικά έχουν συναφείς σκοπούς με εκείνους της εταιρείας.

            ζ. Η οργάνωση δια ίδιο συμφέρον ή για λογαριασμό τρίτων και η εμπορική εκμετάλλευση γενικότερα, η οικονομική ή διαφημιστική, αθλητικών και καλλιτεχνικών γεγονότων, συναυλιών, φεστιβάλς και εκδηλώσεων κάθε φύσεως και περιγραφής.

            η. Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτον, υπηρεσιών τεχνογνωσίας (knowhow) και συμβουλών κάθε φύσεως και περιγραφής που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και γενικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.

            θ. Οι εργασίες τυπογραφίας, χαρακτικής, ηλεκτροτυπίας, λιθογραφίας, φωτογραφικής και εκτύπωσης.

            ι. Η εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών και η διενέργεια πράξεων με την ιδιότητα του εμπορικού αντιπροσώπου ή και διανομέα.

            κ. Η παροχή εγγυήσεων και η παροχή συμβάσεων εγγυήσεων προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού οργανισμού εφόσον συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή της.

            λ. Η συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

7. Η Εμπορία και Διανομή εν γένει γεωργικών και οπωροκηπευτικών προϊόντων. Η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών των προϊόντων και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων της αλλοδαπής. Η επί προμηθεία πώληση αυτών για λογαριασμό τρίτων, παραγωγών και εμπόρων, Ελλήνων και αλλοδαπών.

8. Η Εμπορία και Διανομή φαρμακευτικών ειδών. Η Εισαγωγή και Εξαγωγή αυτών και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων της αλλοδαπής.

Η Εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, να διορίζει αντιπροσώπους, να συμμετέχει σε παρεμφερείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις και να προβαίνει γενικά σε κάθε είδους εργασίες, οι οποίες θεωρούνται πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών της.

9. Η έναντι αμοιβής ιδίως ονόματι ή επ’ ονόματι τρίτου και για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου παραλαβή, αποθήκευση, συσκευασία, επεξεργασία, μεταφορά, διακίνηση, παράδοση και διανομή παντός είδους και φύσης, τυποποιημένου/προσυσκευασμένου ή μη εμπορεύματος, προϊόντος ή εν γένει αντικειμένου, ως και η είσπραξη του αντιτίμου από την τυχόν πώλησή του για λογαριασμό τρίτου.

Η διεξαγωγή στην Ελλάδα και το εξωτερικό επιχείρησης μεταφοράς των παραπάνω προϊόντων και αντικειμένων, δια ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων από την εταιρεία κοινών ή/και ειδικά διαρρυθμισμένων ή/και ειδικού τύπου αυτοκινήτων μέσων μεταφοράς, καθώς και η εν γένει διαμεσολάβηση στην εμπορική εκμετάλλευση -ιδίως η περαιτέρω εκμίσθωση- παντός τύπου μεταφορικών μέσων σε τρίτα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα.

Η δημιουργία, μίσθωση, διαχείριση, εκμίσθωση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση χώρων αποθήκευσης παντός είδους και φύσης εμπορευμάτων τρίτων.

Κάθε εργασία, συναλλαγή ή ενέργεια συναφής προς τους άνω σκοπούς της εταιρείας, η οποία είναι αναγκαία ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήσιμη, για την πραγματοποίηση του άνω σκοπού.

Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, ή η ίδρυση τέτοιων επιχειρήσεων, ως και ο συνεταιρισμός με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η σύσταση κοινοπραξίας με αυτά.

10. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία είτε χονδρικώς είτε λιανικώς, εισαγωγή, εξαγωγή, επισκευή προϊόντων τηλεπικοινωνίας, μηχανών και αυτοματισμών γραφείου (τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνητές κλπ.), συστημάτων ασυρμάτου τηλεπικοινωνίας (ασύρματα τηλέφωνα), συστημάτων τηλεπικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας, κινητής τηλεφωνίας και παρελκόμενων αυτών, καθώς επίσης και η εισαγωγή, εμπορία και τοποθέτηση ανταλλακτικών των ανωτέρω.

Η εμπορία είτε χονδρικώς είτε λιανικώς και συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εμπορία προγραμμάτων λογισμικού (Software).

Η παροχή υπηρεσιών συνδέσεως κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου (internet).

Η σύναψη συμβολαίων συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων, τηλεπικοινωνιακών συσκευών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία είτε χονδρικώς είτε λιανικώς, εισαγωγή, εξαγωγή οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, τηλεοράσεις, συσκευές ήχου και εικόνας, κλιματιστικά κλπ.), ειδών οικιακής χρήσης (βραστήρες, μπλέντερ, τοστιέρες, σκεύη μαγειρικής κλπ.), ηλεκτρικών συσσωρευτών κάθε είδους, ηλεκτρονικών λαμπτήρων, εργαλείων χειρός, παιχνιδιών κάθε είδους καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παντός ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επιχειρήσεων.

Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού όλων των ανωτέρω.

Η πώληση των ανωτέρω ειδών μέσω του διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πάσης φύσεως.

Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος από αδειούχους φορείς εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος στον τελικό χρήστη.

Η παροχή εγγυήσεων υπέρ άλλων εταιρειών ημεδαπών ή αλλοδαπών.

Β. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να μισθώνει ή και να αγοράζει ακίνητα για την εγκατάσταση γραφείων, καταστημάτων, εργαστηρίων της, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, να συμπράττει με άλλους, να δημιουργεί κοινοπραξίες καθώς και να συμμετέχει με αγορά μεριδίων ή μετοχών σε συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν ή ακόμα και να εξαγοράζει εξ ολοκλήρου τέτοιου είδους επιχειρήσεις με όμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο.»

 

Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των 8.000.000 Ευρώ, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με τη δυνατότητα χρήσης του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, περί δυνατότητας μερικής κάλυψης του κεφαλαίου. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας».

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των € 7.999.999,50, με έκδοση 26.666.665 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,30 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση η κάλυψη της προτεινόμενης αύξησης να πραγματοποιηθεί μέσω της καταβολής μετρητών, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την τιμή διάθεσης των μετοχών (12ο θέμα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 2 και 20 παρ. 1 του Ν.4548/2018. Σε περίπτωση που η κάλυψη της αύξησης με την καταβολή των μετρητών δεν είναι πλήρης κατά τη λήξη της ως άνω νόμιμης προθεσμίας, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με την δυνατότητα του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν.4548/2018. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει με την απόφασή του περί πιστοποίησης καταβολής, το άρθρο 5 του Καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε με τη μερική κάλυψη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν.4548/2018.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού κατόπιν της προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

Επί του δωδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της τιμής διάθεσης (κατά άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018), το τυχόν δικαίωμα προεγγραφής και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος. Επιπλέον, παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές».

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την παροχή εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση προς αυτό, προκειμένου να καθορίσει τους επί μέρους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της τιμής διάθεσης αυτών (κατ’ άρθρον 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018), η οποία μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, το τυχόν δικαίωμα προεγγραφής και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος, καθώς και να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.

 

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με το Ν. 4548/2018»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με το Ν. 4548/2018.

 

Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις».

 

Θα ανακοινωθούν διάφορα θέματα κυρίως εμπορικής πολιτικής.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης