Σχέδιο τροποποίησης άρθρου 5 του καταστατικού κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Η εταιρία με την επωνυμία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19, της παραγράφου 2 του N. 3556/2007 και ενόψει της σύγκλησης της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.ave.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr και συγκεκριμένα η επικείμενη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού έχει ως κατωτέρω :

α) Τροποποιείται  η πρώτη  παράγραφος (5.1) του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο θα έχει ως ακολούθως:
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ύψος των τριάντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (€36.274.654,50) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσια είκοσι εννιακόσιες τριάντα πέντε (51.820.935) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (€0,70) του ευρώ η κάθε μία.
 
β) Προστίθεται  νέο (2.17) εδάφιο  στο τέλος της παραγράφου 5.2 του άρθρου 5 του καταστατικού, ως εξής :
Με την από 30-10-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατόν τρία (€24.183.103) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιο τριάντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (34.547.290) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (€0,70) του Ευρώ η κάθε μία.
Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε τριάντα έξι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια  πενήντα τέσσερα  Ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 36.274.654,50) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσια είκοσι εννιακόσιες τριάντα πέντε (51.820.935) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (€0,70) του ευρώ η κάθε μία.
 

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης