Πρόσκληση των μετόχων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 14-11-2006

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 19.10.2006 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την  14.11.2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας,  επί της  οδού Εθν. Αντιστάσεως  αρ. 104, Παλλήνη, με τα παρακάτω θέματα Ημε-ρησίας Διατάξεως.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣΘΕΜΑ 1ον:  Υποβολή και έγκριση α) του από 25-08-2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» και «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & Ε-ΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», β) της από 23-08-2006 επεξηγηματικής εκθέ-σεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώ-νευσης και της έκθεσης του  Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) της από 30.06.2006 έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας και δ) της από 5-10-2006 έκθεσης της Ελεγκτικής εταιρείας Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ  για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΕΠΙΧΕΙΡΗ-ΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε» και «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΙ-ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93.

ΘΕΜΑ 3ον:  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω της απορρόφησης της εταιρείας «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-ΦΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», κατά  740.770,10 ευρώ και  τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου  άρθρου 5 του καταστατικού της.

ΘΕΜΑ 4ον: Τροποποίηση των άρθρων 9, 11 , 12 , 13   του καταστατικού σχετικά με τις δεσμεύσεις μετοχών.

ΘΕΜΑ 5ον: Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου  της πράξης σύμβασης  συγχωνεύσεως.

ΘΕΜΑ 6ον: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτο-προσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία ( Εθν.Αντιστάσεως αρ. 104, Παλλήνη Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Παλλήνη 19.10. 2006
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης