Πρόσκληση Των Μετόχων Της Ανώνυμης Εταιρείας Με Την Επωνυμία « Επιχειρήσεις Ήχου Και Εικόνος ΑΕ» Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Την 30.06.2006

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 06.06.2006 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ», σε Τακτική   Γενική Συνέλευση την  30.06.2006 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00 π.μ, στο ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA, στην οδό Ελ.Βενιζέλου αρ. 3, Πλ.Συντάγματος,  ( μετά την υπ΄αρ. Κ2-8015/30-5-2006 παροχή άδειας σύγκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης), με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2005 έως 31-12-2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα   με τις θυγατρικές  της « ON PRODUCTIONS Κινηματογραφικές   και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», « POWER  MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», « ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS)  Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» και “ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με ολική ενοποίηση    και με την θυγατρική της εταιρεία « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ » με την μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.


 ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση κερδών της εταιρείας. Διανομή μερίσματος χρήσης 2005 προς τους μετόχους της εταιρείας.


ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2005.


ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών ( για υπογραφή των  εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.


ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2006.


ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.


ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 , στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή  στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.


ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ομολογιακού δανείου ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ για αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων.


ΘΕΜΑ 9ο: Συζήτηση επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ για την συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής   μέσω αύξησης  μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτώ εκατομμύρια ευρώ με παραίτηση της εταιρείας  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ από το δικαίωμα προτίμησης σε αυτήν.


ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ασφαλιστικής κάλυψης στελεχών από αστική ευθύνη έναντι τρίτων.


ΘΕΜΑ  11ο:  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.


 Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία ( Εθν.Αντιστάσεως αρ. 104, Παλλήνη Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.


06.06. 2006
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


 

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης