Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30.06.2010

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 08.06.2010 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική   Γενική Συνέλευση την  30.06.2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα  15.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3, με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως και ανέθεσε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για την συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.
      
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2009 έως 31-12-2009 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα   με τις θυγατρικές  της « ON PRODUCTION Κινηματογραφικές   και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER  MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS)  Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ », πρώην «PROOPTIKI ROMANIA SRL” και νυν «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL», πρωήν “PROOPTIKI BULGARIA LTD” και νυν «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», πρώην “PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO( SERBIA)” και νυν «AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.» και πρώην  “PROOPTIKI CYPRUS LTD” και νυν «AV THEATRICAL LIMITED»  με ολική ενοποίηση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

        
ΘΕΜΑ 2ο. Διάθεση κερδών της εταιρείας χρήσης 2009.

ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2009.

ΘΕΜΑ 4ο. Έγκριση των  από 26-4-2010 και 4-6-2010 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί επανασυγκροτήσεώς του σε σώμα και κατανομή των αρμοδιοτήτων του.

ΘΕΜΑ 5ο. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .

ΘΕΜΑ 6ο. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των  εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 7ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2010.

ΘΕΜΑ 8ο.
Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή  στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

ΘΕΜΑ 9ο. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την εταιρεία, μέχρι του ποσού των 15.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος, και του Ν. 3156/2003, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαπραγμάτευση των  σχετικών όρων.

ΘΕΜΑ 10ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία ( Πάρνωνος αρ.3, Μαρούσι Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

08.06.2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης