Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 29.06.2007


Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 31.05.2007 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ», σε Τακτική   Γενική Συνέλευση την  29.06.2007 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00 π.μ, στο ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA, στην οδό Ελ.Βενιζέλου αρ. 3, Πλ. Συντάγματος, αίθουσα PACIFIC ( μετά την υπ΄αρ. Κ2-7877/23-5-2007 παροχή άδειας σύγκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης), με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως και ανέθεσε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για την συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.
     
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ


ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των εμπλουτισμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2006 έως 31-12-2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές   και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», « POWER  MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» και “ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «AUDIOVISUAL (CYPRUS) LTD), “PROOPTIKI ROMANIA SRL”, “PROOPTIKI BULGARIA LTD”, «PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA), “PROOPTIKI CYPRUS LTD” με ολική ενοποίηση και με την θυγατρική της εταιρεία « ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ» με την μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.


ΘΕΜΑ 2ο. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και σε περίπτωση κατάργησης δικαιώματος, του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.


ΘΕΜΑ 3ο. Διάθεση κερδών της εταιρείας. Διανομή μερίσματος χρήσης 2006 προς τους μετόχους της εταιρείας.


ΘΕΜΑ 4ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2006.


ΘΕΜΑ 5ο. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού (για υπογραφή των  εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.


ΘΕΜΑ 6ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2007.


ΘΕΜΑ 7ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.


ΘΕΜΑ 8ο. Έγκριση ομολογιακού δανείου ύψους έως δέκα εκατομμύρια ευρώ για αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των όρων εκδόσεώς του.


ΘΕΜΑ 9ο. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή της εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δεκαπέντε ευρώ και πέντε λεπτών (2.225.515,05).


ΘΕΜΑ 10ο. Τροποποίηση άρθρου 3 του καταστατικού περί σκοπού της εταιρείας.


ΘΕΜΑ 11ο.  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.


Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Πάρνωνος αρ.3, Μαρούσι Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.


31.05.2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


 

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης