Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 17.09.2009

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 06.08.2009 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται  οι μέτοχοι της εταιρείας  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Έκτακτη   Γενική Συνέλευση την  17.09.2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα  11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Πάρνωνος αρ.3, Μαρούσι, με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως και ανέθεσε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για την συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  • ΘΕΜΑ 1ο : Αύξηση και συμπλήρωση  μελών Διοικητικού Συμβουλίου .
  • ΘΕΜΑ 2ο:  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία ( Πάρνωνος αρ.3, Μαρούσι Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

06.08.2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης