Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 19.06.2009

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 25.05.2009 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,  ανακαλείται η αρχικώς ορισθείσα για την 12.06.2009 Τακτική Γενική Συνέλευση και καλούνται εκ νέου οι μέτοχοι της εταιρείας  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική   Γενική Συνέλευση την  19.06.2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα  09.00 π.μ, στο ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA ( αίθουσα ATLANTIC), στην οδό Ελ.Βενιζέλου αρ. 3, Πλ. Συντάγματος, με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως και ανέθεσε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για την συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.
     

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 • ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2008 έως 31-12-2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  με τις θυγατρικές της «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», « POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», « Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», « PROOPTIKI ROMANIA SRL», «PROOPTIKI BULGARIA LTD», «PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)», « PROOPTIKI CYPRUS LTD»,  με ολική ενοποίηση, καθώς και με την εταιρεία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΕ» με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
 • ΘΕΜΑ 2ο. Διάθεση κερδών της εταιρείας  χρήσης 2008.
 • ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2008.
 • ΘΕΜΑ 4ο. Έγκριση της από 27-2-2009 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί ανασυγκροτήσεώς του σε σώμα και κατανομή των αρμοδιοτήτων του. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .
 • ΘΕΜΑ 5ο. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του ν.3693/2008 και ορισμός μελών της.
 • ΘΕΜΑ 6ο. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των  εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 • ΘΕΜΑ 7ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2009.
 • ΘΕΜΑ 8ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή  στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.
 • ΘΕΜΑ 9ο. Έγκριση υπογραφής πρόσθετων πράξεων τροποποίησης προγραμμάτων των συναφθέντων με την ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ κοινών ομολογιακών δανείων αρχικών ποσών 6.000.000 ευρώ βάσει της από 4-10-2007 αρχικής συμβάσεως και ποσού 5.000.000 ευρώ βάσει της από 21-7-2008 αρχικής συμβάσεως
 • ΘΕΜΑ 10ο. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων από την εταιρεία, μέχρι του ποσού των 10.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος, και του Ν. 3156/2003, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • ΘΕΜΑ 11ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία ( Πάρνωνος αρ.3, Μαρούσι Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

25.05.2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης