Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 27.06.2008

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 02.06.2008 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ», σε Τακτική   Γενική Συνέλευση την  27.06.2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα  15.00 π.μ, στο ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA, στην οδό Ελ.Βενιζέλου αρ. 3, Πλ. Συντάγματος, αίθουσα PACIFIC, με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως και ανέθεσε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για την συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.
     

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 • ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2007 έως 31-12-2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα   με τις θυγατρικές  της « ON PRODUCTIONS Κινηματογραφικές   και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER  MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS)  Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ »,« PROOPTIKI ROMANIA SRL”, “ PROOPTIKI BULGARIA LTD”, “ PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO( SERBIA)”, “PROOPTIKI CYPRUS LTD”  με ολική ενοποίηση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
 • ΘΕΜΑ 2ο . Διάθεση κερδών της εταιρείας. Διανομή μερίσματος χρήσης 2007 προς τους μετόχους της εταιρείας.
 • ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2007.
 • ΘΕΜΑ 4ο . Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των  εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 • ΘΕΜΑ 5ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2008.
 • ΘΕΜΑ 6ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή  στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.
 • ΘΕΜΑ 7ο. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • ΘΕΜΑ 8ο Παροχή έγκρισης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος.
 • ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την εταιρεία, μέχρι του ποσού των 25.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος, και του Ν. 3156/2003, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.
 • ΘΕΜΑ 10ο . Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 22 και 34 του καταστατικού  και προσαρμογή  του  προκειμένου να εναρμονιστεί με το νόμο  3604/2007 και τον νόμο 2190/1920  περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
 • ΘΕΜΑ 11ο.  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία ( Πάρνωνος αρ.3, Μαρούσι Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

02.06.2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης