Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

«AVE Α.Ε.»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
(«https://www.ave.gr/»)

Η παρούσα αποτελεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Προστασίας) για τον διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας «AVE Α.Ε.» (https://www.ave.gr/»), η οποία ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό της ιστότοπο. Η «AVE Α.Ε.» αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσής της προς τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών δεδομένων 2016/679 (GDPR) (Κανονισμός) κατά τις ως άνω διαδικασίες. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η σύνταξη και παράθεση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας
Η «AVE Α.Ε.» (εφεξής καλούμενη «AVE» ή «Εταιρεία») είναι ανώνυμη εταιρεία, με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, Τ.Κ. 151 25, τηλέφωνο: 210 8092000, email: info@ave.gr.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Ο όρος προσωπικά δεδομένα αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας (Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα).

3. Τι είναι η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Ποια Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγουμε;
Κατά την επίσκεψή σας, πλοήγηση και χρήση του διαδικτυακού μας ιστότοπου η AVE συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται, όπως εκτίθεται αναλυτικά κατωτέρω.

Ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@ave.gr:
– ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και τυχόν άλλα Προσωπικά Δεδομένα που περιέχει το μήνυμά σας.

Ως προς την εγγραφή των επισκεπτών στο newsletter μέσω της ιστοσελίδας https://www.ave.gr/»:
– διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
– τρόπο δήλωσης της συγκατάθεσης και της επιβεβαίωσης της δήλωσης συγκατάθεσης για κάθε συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και την ημέρα και ώρα της δήλωσης συγκατάθεσης και της επιβεβαίωσης της δήλωσης συγκατάθεσης.
– τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης.

5. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
Ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας https://www.ave.gr/ ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@ave.gr:
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους για την επικοινωνία μας μαζί σας.

Ως προς την εγγραφή των επισκεπτών στο newsletter μέσω της ιστοσελίδας https://www.ave.gr/»:
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου σχετικά με τα νέα της Εταιρείας.

6. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας από τη AVE;
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο αν έχουμε νομική βάση για την επεξεργασία τους.

Ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας https://www.ave.gr/» και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «info@ave.gr»:
Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η παροχή ρητής συγκατάθεσης για το συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας (Άρθρο 6 παρ. 1 περ. (α) του ΓΚΠΔ).

Ως προς την εγγραφή των επισκεπτών στο newsletter μέσω της ιστοσελίδας https://www.ave.gr/»:
Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας που εγγράφονται στο newsletter της Εταιρείας είναι η παροχή ρητής συγκατάθεσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Άρθρα 5 και 11 Ν. 3471/2006, άρθρο 6 παρ. 1 περ. (α) του ΓΚΠΔ).

7. Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων
Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της AVE και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι η εταιρεία που μας παρέχει υπηρεσίες web και email hosting και η εταιρεία που μας παρέχει υπηρεσίες αποστολής newsletter.

8. Χρόνος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών μας.

Ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας https://www.ave.gr/» ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@ave.gr:
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας κατά κανόνα διαγράφονται μετά την πάροδο έξι μηνών από την επικοινωνία σας.

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών του newsletter της Εταιρείας:
Τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών του newsletter τηρούνται για όσο χρόνο αποστέλλονται οι διαφημιστικές επικοινωνίες και για έξι μήνες από τη διακοπή τους ή από την ανάκληση της συγκατάθεσης του συνδρομητή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να τηρείται για το ίδιο χρονικό διάστημα.

9. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας η AVE έχει λάβει τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από την AVE σχετικά με τα στοιχεία της ως υπεύθυνου επεξεργασίας αλλά και του τυχόν εκτελούντος την επεξεργασία, στον οποίον έχουν διαβιβαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων σας αλλά και τα απορρέοντα εκ του Κανονισμού δικαιώματά σας.
β) Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση από την AVE για το κατά πόσον ή όχι τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα αυτά.
γ) Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την Εταιρεία τη διόρθωση τυχόν ανακριβών και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών Προσωπικών σας Δεδομένων.
δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την AVE τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
ε) Δικαίωμα εναντίωσης/ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε, στην επεξεργασία Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν αντιληφθείτε ότι η επεξεργασία στερείται νομικής βάσης ή αναμένετε να διαπιστώσετε, αν πράγματι υφίστανται υπέρτερα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας που να δικαιολογούν τη διατήρησή τους, όταν τα Δεδομένα σας που τέθηκαν υπό επεξεργασία είναι ανακριβή ή απλώς κρίνετε ότι ο σκοπός για τον οποίο ζητήθηκαν εκπληρώθηκε και η διατήρησή τους από την AVE πλέον είναι από περιττή έως καταχρηστική. Η AVE υποχρεούται να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Έχετε, επίσης, δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή.
στ) Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
ζ) Δικαίωμα άρνησης λήψης αποφάσεων με βάση αυτοματοποιημένη επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την AVE να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην AVE ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πάρνωνος, αριθμός 3, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 151 25
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ave.gr
Τηλέφωνο: 210 8092000

Σε κάθε περίπτωση, για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας με έντυπη ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, στα ακόλουθα στοιχεία:
Μαρία Σπανού, Πάρνωνος, αριθμός 3, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 151 25
Ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@ave.gr

11. Πότε απαντάμε στα αιτήματά σας;
Η AVE απαντάει πάντα στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημά σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσει εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσει.
Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η AVE μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («www.dpa.gr»).

Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ την 12.10.2020.

Το παρόν έγγραφο αποτυπώνει την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (κατόπιν αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών που είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 17.07.2019), προκειμένου να συμμορφωθεί με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, περιλαμβανομένου του νόμου 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες, του νόμου 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση και των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.