Ορθή Επανάληψη Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2007

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ  γνωστοποιεί ότι την 29 Ιουνίου  2007 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11π.μ. και στο ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA,  οδός  Ελ.Βενιζέλου αρ. 3, Πλ.Συντάγματος, (μετά την υπ΄αρ. Κ2-7877/23-5-2007 παροχή άδειας σύγκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης) έλαβε χώρα  η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.


Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα 9 μέτοχοι με συνολικά 11.555.855 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 15.873.645 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 72,80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης


Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά:


ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των εμπλουτισμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2006 έως 31-12-2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα   με τις θυγατρικές  της   ON PRODUCTION Κινηματογραφικές   και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία»,  POWER  MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ,  ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS)  Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ, Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ , AUDIOVISUAL (CYPRUS) LTD), PROOPTIKI ROMANIA SRL, PROOPTIKI BULGARIA LTD,  PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA),  PROOPTIKI CYPRUS LTD με ολική ενοποίηση    και με την θυγατρική της εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ με την μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.



Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 11.555.855 υπερ, ενέκρινε τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως από 01-01-2006 έως 31-12-2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της ON PRODUCTION Κινηματογραφικές   και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία,  POWER  MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ,  ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS)  Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ, Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ , AUDIOVISUAL (CYPRUS) LTD), PROOPTIKI ROMANIA SRL,  PROOPTIKI BULGARIA LTD, PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA),  PROOPTIKI CYPRUS LTD με ολική ενοποίηση    και με την θυγατρική της εταιρεία  ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ  με την μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.


ΘΕΜΑ 2ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και σε περίπτωση κατάργησης δικαιώματος, του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 11.555.855 υπερ, ενέκρινε ομόφωνα τις παραπάνω εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 980.000 με την έκδοση 1.400.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,70 με τιμή διάθεσης € 4,80 ανά μετοχή και διάθεση αυτών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με ιδιωτική τοποθέτηση υπέρ Ειδικών Επενδυτών. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού του παθητικού «Ειδικό Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Επίσης,


1) Ενέκρινε ομόφωνα ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθούν για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας έτσι ώστε κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.


2) Ενέκρινε ομόφωνα ότι σε περίπτωση που η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.


3) Ενέκρινε ομόφωνα  ότι όλες οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στη διανομή μερίσματος της Εταιρείας από την εταιρική χρήση 1.1 – 31.12.2007 και εφεξής.


4) Ενέκρινε ομόφωνα  προθεσμία ενός (1) μήνα για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν ολοκληρωθεί νωρίτερα η διάθεση του συνολικού αριθμού των νέων μετοχών.


5) Ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τη διακριτική του ευχέρεια και, κατ΄ενδεικτική απαρίθμηση:


α) να ορίσει την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου,


β) να θέσει τυχόν πρόσθετους περιορισμούς στην συμμετοχή Ειδικών Επενδυτών στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτό κρίνει σκόπιμους,


γ) να προβεί σε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις προς το Η.Δ.Τ σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ καθώς και σε κάθε άλλη ανακοίνωση και δημοσίευση απαιτείται από το νόμο ή κρίνει απαραίτητη για την προσήκουσα πληροφόρηση του κοινού και την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων,


δ) να επαναλάβει την διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της αύξησης ή/και να παρατείνει την ανωτέρω ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα μήνα, εφόσον κρίνει τούτο απαραίτητο.


6) Ενέκρινε ομόφωνα και αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.


ΘΕΜΑ 3ο: Διάθεση κερδών της εταιρείας. Διανομή μερίσματος χρήσης 2006 προς τους μετόχους της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 11.555.855 υπερ, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για διάθεση των κερδών χρήσεως 2006, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική έκθεση διαχείρισης. Περαιτέρω, αποφασίζει την καταβολή μερίσματος στους μετόχους, ποσού  0,10 λεπτών ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 3ης Ιουλίου 2007.


Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2007. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.


Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου 2007 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:


1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Ελληνικά Χρηματιστήρια  (πρώην Κ.Α.Α.)
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις Τετάρτη 18 Ιουλίου 2007, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».


Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι  31-12-2007 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.


Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31-12-2007) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ  Α.Ε .» στη διεύθυνση Πάρνωνος 3 Μαρούσι, τηλ. 210 8092000


Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (κα Μαριάτα Φιφλή, Πάρνωνος 3 – Μαρούσι, τηλ. 210 8092116).


ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2006.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 11.555.855 υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές ,από κάθε ευθύνη Διαχειρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2006 έως 31-12-2006.


ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των  εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.


Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους  11.555.855 υπέρ, εξέλεξε για την διαχειριστική χρήση 1.1.2007-31.12.2007 τους παρακάτω ελεγκτές της εταιρείας από τον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE:
ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ τον κ.  Δημήτριο Ντζανάτο του Σπυρίδωνος , που γεννήθηκε στην Λυσιμαχία Αιτολωακαρνανίας  το 1952,  κάτοχο του υπ’ αριθμόν Ρ 137662  δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν.Φιλαδέλφειας  κάτοικο Ν.Φιλαδέλφειας,   οδός Μηδείας 5Α , T.K. 143 42 (Α.Μ ΣΟΕΛ 115 21 και
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ την κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Ελληνοχώριο Κορινθίας το 1960, κάτοχο του υπ αριθμ. Ρ 137600 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν.Φιλαδέλφειας , κάτοικο Ν.Φιλαφέλφειας  οδός Μηδείας 5Α , T.K. 14342  (Α.M.ΣΟΕΛ 15281 
Η αμοιβή των ως άνω ελεγκτών  καθορίζεται σε τριάντα μία χιλιάδες ( 31.000) ευρώ.


ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2007.


Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί  με ψήφους11.555.855  υπέρ , ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 ύψους 174.068,74 ευρώ συνολικά (μεικτό ποσό) για τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού και προεγκρίνει τις αμοιβές τους για την χρήση 2007 στο ποσόν των  90.000 ευρώ (καθαρό ποσόν πλέον φόρων).


ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή  στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.


Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί  με ψήφους 11.555.855   υπέρ, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920,στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.


ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ομολογιακού δανείου ύψους έως δέκα εκατομμύρια ευρώ για αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των όρων εκδόσεώς του.


Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 11.555.855  υπέρ, εγκρίνει α) την παροχή-έκδοση από την εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3156/2003, ύψους έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ για αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων  και β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους όρους του εν λόγω δανείου, να καταρτίσει την εν λόγω σύμβαση και να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.


Εκ παραδρομής είχε παραληφθεί  η λέξη «έκδοση» από την πρόταση α και από την πρόταση β είχαν παραληφθεί οι δύο τελευταίες σειρές.


ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή της εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δεκαπέντε ευρώ και πέντε λεπτών ( 2.225.515,05).
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 11.555.855 υπέρ, εγκρίνει την υποβληθείσα πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την έγκριση λήψης απόφασης στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ για την  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης επί των υφισταμένων μετοχών , την συμμετοχή στην ανω αύξηση με την καταβολή στο ταμείο της ανω εταιρίας ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε Ευρώ και πέντε λεπτών (2.225.515,05).


ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση άρθρου 3 του καταστατικού περί σκοπού της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί  με ψήφους 11.555.855  υπέρ, αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού περί σκοπού της εταιρείας και συγκεκριμένα αφενός την προσθήκη παραγράφου 1 με το λεκτικό -Η διανομή παντός είδους οπτικοακουστικών μέσων –   και αφετέρου  την προσθήκη της λέξεως dvd και -ή άλλου παρεμφερούς οπτικοακουστικού μέσου-  σε όλες τις παραγράφους του άρθρου 3, όπου αυτό απαιτείται.
Η Διοίκηση της εταιρείας κρίνει ότι δεν απαιτείται η έκδοση πληροφοριακού σημειώματος σύμφωνα με το άρθρο 287 του Κανονισμού του ΧΑ για την εν λόγω τροποποίηση καταστατικού, δεδομένου ότι δεν μεταβάλλεται η δραστηριότητα της εταιρείας. Η εν λόγω προσθήκη δραστηριότητας κρίθηκε αναγκαία λόγω των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των μέσων ήχου και εικόνας που αναφέρονται ήδη στο καταστατικό.


ΘΕΜΑ 11ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Επίσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ.Ιωάννης Κουρτέσης ανακοίνωσε ότι:
1) Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της Εταιρείας και κατόπιν έρευνας αγοράς που πραγματοποιήθηκε τόσο στη Βουλγαρία όσο στη Ρουμανία από την οποία προέκυψε ότι στις εν λόγω χώρες δραστηριοποιούνται τρίτοι στον τομέα των πολυκινηματογράφων (multiplex) αποφασίστηκε η μίσθωση χώρων από τη θυγατρική της Εταιρείας «Ster Cinemas ΑΕ» για την κατασκευή πολυκινηματογράφων στο Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Δεδομένου του γεγονότος ότι ο σερβικός λαός διακρίνεται ως ιδιαίτερα κινηματογραφόφιλος καθώς και του γεγονότος ότι ο πολυκινηματογράφος της θυγατρικής μας θα είναι ο πρώτος που θα τεθεί σε λειτουργία στο σερβικό έδαφος – η έναρξη λειτουργίας του υπολογίζεται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους – εκτιμάται ότι θα έχει ιδιαίτερη απήχηση.
2) Ότι η εταιρεία πλέον συμμετέχει με ποσοστό 40%  στη σύσταση της εταιρείας με την επωνυμία Υπηρεσίες Διανομής Ψηφιακής Εποχής ΑΕ ( DAD SA), η οποία δραστηριοποιείται στη διανομή  μέσων προηγμένης τεχνολογίας, όπως πχ. Video on demand κλπ.
3) Ότι τα γραφεία της εταιρείας  πρόσφατα μεταφέρθηκαν στο Μαρούσι, επί της οδού Πάρνωνος αρ. 3.


 

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης