Κάλυψη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ


ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ: Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣΤο Δ.Σ. της εταιρίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ  γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με  πλήρη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ Ειδικών Επενδυτών που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29/06/2007 και πραγματοποιήθηκε από τις 2/7/2007 έως και τις 11/7/2007, καλύφθηκε κατά 100% με την καταβολή συνολικού ποσού  έξι εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (6.720.000) Ευρώ, που αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές υπερ 26 ειδικών επενδυτών.


Κατόπιν των ανωτέρω και με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (980.000) Ευρώ, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000)  νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,70 Ευρώ έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης & της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα  χιλιάδων (5.740.000 ) ευρώ θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.


Η Εταιρία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3401/2005 και Κανονισμός του Χ.Α. όπως ισχύουν), ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα προχωρήσει σε γνωστοποιήσεις για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των επενδυτών.


11/7/2007


Το Διοικητικό Συμβούλιο


 

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης