Έντυπο αντιπροσώπευσης μετόχου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25.08.2015

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 25.08.2015 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Ο υπογράφων Μέτοχος/Νόμιμος Αντιπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία»):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΑΔΤ/ΑΡΜΑΕ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:……………………………………ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής [1]

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ [2]:

 

εξουσιοδοτώ με το παρόν τον κο/κα

  1. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)
  2. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)
  3. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)

{στο εξής ο/οι Αντιπρόσωπος/οι}

 

{ενεργούντες όλοι από κοινού/καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο κ.λπ.}[3]

 

όπως με αντιπροσωπεύσ….. στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 25η Αυγούστου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Α΄ Επαναληπτική, την 8η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 π.μ. και/ή Β΄ Επαναληπτική, την 22α Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, οδός Πάρνωνος αρ. 3, Μαρούσι, και να ψηφίσ…. στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος/για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχυρίασης ή σύμβασης θεματοφυλακής)[4], ως ακολούθως για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερησίας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης

ΑΠΟΧΗ

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου[5]

ΘΕΜΑ 1ο. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, περί του σκοπού της εταιρείας

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο . Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

Ο διορισμός ή η ανάκληση διορισμού αντιπροσώπου/ων κοινοποιείται εγγράφως στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Πάρνωνος 3, Μαρούσι, ΤΚ 15125 ή στο φαξ: 210 8092122 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 8092116 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ.6 του Κ.Ν. 2190/1920, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

 

……2015

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

 

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο &σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)[6][1] Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ο/οι Αντιπρόσωπος/οι να τον αντιπροσωπεύσουν είτε για μέρος είτε για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος/ή για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

[2] Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων.

[3] Η εντός αγκύλες αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτήν την περίπτωση ο εξουσιοδοτών μέτοχος πρέπει να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να εκπροσωπήσουν το μέτοχο ο καθένας χωριστά.

[4] Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ανάλογα με τη νομική κατάστασή του.

[5] Ο μέτοχος που θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίηση της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

[6] Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρεία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) και δεν υπογράφεται ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης