Έντυπο αντιπροσώπευσης μετόχου για συμμετοχή στην ΤΓΣ της 30.06.2017

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 30.06.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Ο υπογράφων Μέτοχος/Νόμιμος Αντιπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία»):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΑΔΤ/ΑΡΜΑΕ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:……………………………………ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής [1]

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ [2]:

 

εξουσιοδοτώ με το παρόν τον κο/κα

  1. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)
  2. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)
  3. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)

{στο εξής ο/οι Αντιπρόσωπος/οι}

 

{ενεργούντες όλοι από κοινού/καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο κλπ}[3]

 

όπως με αντιπροσωπεύσ….. στην προσεχή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 30η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Α΄ Επαναληπτική, την 14η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., και/ή Β΄ Επαναληπτική, την 28η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, οδός Πάρνωνος αρ. 3, Μαρούσι, και να ψηφίσ…. στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος/για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχυρίασης ή σύμβασης θεματοφυλακής)[4], ως ακολούθως για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερησίας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης

ΑΠΟΧΗ

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου[5]

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 01.01.2016 έως 31.12.2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που περιλαμβάνουν και τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου «ON PRODUCTIONS Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «ODEON ENTERTAIMENT MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», «POWER MEDIA Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «AV THEATRICAL LIMITED», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ – ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» και «ROGUE RECORDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με ολική ενοποίηση, «ITALIA FILM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με καθαρή θέση και «EGGWAVE PUBLISHING A.E.» με κόστος κτήσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2016 έως 31.12.2016.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2016.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2017.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή σχετικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνδυασμό και με το άρθρο 21 του καταστατικού, για την σύναψη, έκδοση ή συμμετοχή κοινών ή μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων ή άλλων δανειακών προϊόντων μέχρι ποσού των 12 εκ. ευρώ και τη διαπραγμάτευση και οριστικοποίηση των όρων τους, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων πάσης φύσεως.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της μετατροπής 1.488.912 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Α’ της μετόχου εταιρείας STONEMAN HOLDINGS LTD σε 1.488.912 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και παροχή ειδικής εξουσιοδότησης.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της έκδοσης νέων Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου (ΠΑΨ) Σειράς Ε΄, μέχρι του συνολικού ποσού των €11.999.999,20, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου.

Οι ειδικότεροι όροι της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν ως εξής:

– Ορισμός της τιμής έκδοσης εκάστης εκ των νέων ΠΑΨ Σειράς Ε΄ στο ποσό των €0,70 ανά μετοχή.

– Ορισμός του προνομίου των ΠΑΨ Σειράς Ε΄ έναντι των κοινών μετοχών, μόνο ως προς την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν καταβληθούν.

– Παροχή στους κατόχους των ΠΑΨ Σειράς Ε΄ του δικαιώματος μετατροπής αυτών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοση τους και με σχέση μετατροπής 1:1.

– Υποχρεωτική μετατροπή των ΠΑΨ Σειράς Ε΄ σε κοινές μετά ψήφου μετοχές στο τέλος της πενταετίας από την έκδοση τους.

– Διάθεση των ΠΑΨ Σειράς Ε΄ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ως ακολούθως:

α) για ποσό €2.672.462,80 υπέρ της μετόχου της Εταιρείας Doson Investments Company, με κεφαλαιοποίηση ταμειακών διευκολύνσεων που έχει ήδη καταβάλει η τελευταία προς την Εταιρεία,

β) για το ποσό των €9.327.536,40 υπέρ της εταιρείας Doson Investments Company με καταβολή μετρητών.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

Ο διορισμός ή η ανάκληση διορισμού αντιπροσώπου/ων κοινοποιείται εγγράφως στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Πάρνωνος 3, Μαρούσι, ΤΚ 15125 ή στο φαξ: 210 8092122 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 8092116 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ.6 του Κ.Ν. 2190/1920, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

 

……2017

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

 

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο &σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)[6][1] Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ο/οι Αντιπρόσωπος/οι να τον αντιπροσωπεύσουν είτε για μέρος είτε για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος/ή για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

[2] Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων.

[3] Η εντός αγκύλες αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτήν την περίπτωση ο εξουσιοδοτών μέτοχος πρέπει να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να εκπροσωπήσουν το μέτοχο ο καθένας χωριστά.

 

[4] Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ανάλογα με τη νομική κατάστασή του.

[5] Ο μέτοχος που θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίηση της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

 

[6] Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρεία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) και δεν υπογράφεται ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου.

Κατεβάστε το σε μοφή .pdf

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης