Έντυπο αντιπροσώπευσης μετόχου για συμμετοχή στην ΤΓΣ της 29.06.2018

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 29.06.2018 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Ο υπογράφων Μέτοχος/Νόμιμος Αντιπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία»):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΑΔΤ/ΑΡΜΑΕ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:……………………………………ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής [1]

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ [2]:

 

εξουσιοδοτώ με το παρόν τον κο/κα

  1. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)
  2. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)
  3. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)

{στο εξής ο/οι Αντιπρόσωπος/οι}

 

{ενεργούντες όλοι από κοινού/καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο κλπ}[3]

 

όπως με αντιπροσωπεύσ….. στην προσεχή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 29η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Α΄ Επαναληπτική, την 13η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., και/ή Β΄ Επαναληπτική, την 27η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, οδός Πάρνωνος αρ. 3, Μαρούσι, και να ψηφίσ…. στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος/για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχυρίασης ή σύμβασης θεματοφυλακής)[4], ως ακολούθως για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερησίας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης

ΑΠΟΧΗ

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου[5]

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 01.01.2017 έως 31.12.2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που περιλαμβάνουν και τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «ODEON ENTERTAINMENT MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», «POWER MEDIA Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «AV THEATRICAL LIMITED», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ – ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», «ROGUE RECORDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», «ON PRODUCTIONS Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» (διακοπτόμενη δραστηριότητα) και «ΟN NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακοπτόμενη δραστηριότητα) με ολική ενοποίηση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2017 έως 31.12.2017.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2017.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2018.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή σχετικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνδυασμό και με το άρθρο 21 του καταστατικού, για την σύναψη, έκδοση ή συμμετοχή κοινών ή μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων ή άλλων δανειακών προϊόντων μέχρι ποσού των 15 εκ. ευρώ και τη διαπραγμάτευση και οριστικοποίηση των όρων τους, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων πάσης φύσεως.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Παράταση της διάρκειας της Εταιρείας έως την 31.12.2050 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της μετατροπής 23.156.673 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Α’ και 28.571.430 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Β’ σε 51.728.103 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και παροχή ειδικής εξουσιοδότησης. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

Ο διορισμός ή η ανάκληση διορισμού αντιπροσώπου/ων κοινοποιείται εγγράφως στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Πάρνωνος 3, Μαρούσι, ΤΚ 15125 ή στο φαξ: 210 8092122 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 8092116 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

 

……2018

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

 

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο &σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)[6][1] Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ο/οι Αντιπρόσωπος/οι να τον αντιπροσωπεύσουν είτε για μέρος είτε για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος/ή για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

[2] Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων.

[3] Η εντός αγκύλες αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτήν την περίπτωση ο εξουσιοδοτών μέτοχος πρέπει να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να εκπροσωπήσουν το μέτοχο ο καθένας χωριστά.

 

[4] Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ανάλογα με τη νομική κατάστασή του.

[5] Ο μέτοχος που θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίηση της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

 

[6] Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρεία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) και δεν υπογράφεται ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου.

 

Κατεβάστε το σε μοφή .pdf

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης