Εμπλουτισμένες Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2006

Παλλήνη, 02.05.2007


 


Η εταιρεία ανακοινώνει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01 – 31.12.2006 εμπλουτίστηκαν στα παρακάτω σημεία τους (που αφορούν κυρίως στις «σημειώσεις» επί των οικονομικών καταστάσεων) και αναρτήθηκαν εκ νέου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας και του Χρηματιστηρίου την 02.05.2007.


Πιο συγκεκριμένα οι «εμπλουτισμοί» αφορούν στα εξής σημεία:


1. Επεξηγηματική έκθεση
2. Έκθεση ορκωτού ελεγκτή (τοποθέτηση πριν από τις οικονομικές καταστάσεις αντί για μετά)
3. Περαιτέρω ανάλυση συναλλαγών & υπολοίπων με συνδεδεμένα μέρη
4. Διαφορά ύψους € 55.000 περίπου στις αποσβέσεις της συγκρίσιμης χρήσης
5. Ανάλυση του υπολοίπου ταμείου του ομίλου την 31.12.2006
6. Παραδοχές αναλογιστικής μελέτης
7. Εμπλουτισμός του πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης
8. Ανακατατάξεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης


Όσο αφορά στη μη ενοποίηση των εταιρειών «Ψυχαγωγικά Πάρκα Ρέντη Α.Ε.» και «ΕΚΑΚ Α.Ε.» στις οποίες η μητρική κατέχει ποσοστό 52,33% (άμεσο & έμμεσο) σε κάθε μία, αυτή οφείλεται στο γεγονός της προβλεπόμενης σε σύντομο χρονικό διάστημα μεταβίβασης των μετοχών τους, αλλά και στη μη ύπαρξη σημαντικότητας, όπως αυτή ορίζεται με βάση το ΔΛΠ 1, στα ενοποιημένα μεγέθη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι α) τα έσοδα των δύο εταιρειών για τη χρήση το διάστημα του 2006 που πληρούσαν τα κριτήρια θυγατρικής εταιρείας ανήλθαν σε ποσό € 139.000 περίπου που στο σύνολό του αφορούσε συναλλαγές με τον όμιλο, θα απαλείφονταν εάν γινόταν ενοποίηση και δεν θα ασκούσαν καμία επίδραση στα μεγέθη του ομίλου, β) τα αποτελέσματα προ φόρων αυτών των θυγατρικών που θα ενσωματώνονταν στα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου εάν ενοποιούνταν θα ανέρχονταν σε ποσό € 21.700 περίπου ή 0,19 % των αντίστοιχων δημοσιευμένων αποτελεσμάτων του ομίλου και γ) το συνολικό ενεργητικό και αντίστοιχα το παθητικό του ομίλου εάν ενοποιούνταν οι δύο εταιρείες θα αυξάνονταν κατά € 7.472 χιλ. ή ποσοστό 3,00 %  στο δημοσιευμένο ενεργητικό του ομίλου. Οι υποχρεώσεις θα αυξάνονταν κατά € 7.208 χιλ. ή ποσοστό 3,71% και η καθαρή θέση θα αυξάνονταν κατά € 264 χιλ. ήτοι ποσοστό 0,48% πάνω στη δημοσιευμένη καθαρή θέση του ομίλου.

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης