Έκθεση ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του ΧΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ TAKTIKH  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 29Ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.  προτείνει στη Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 29ης Ιουνίου 2007, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών έως ποσοστού 10% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με τη κατάργηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και σε περίπτωση κατάργησης δικαιώματος, του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών.Σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
A. Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Όσον αφορά στον απολογισμό της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν με την από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάσει τις αποφάσεις  των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 31/05/2005 και 28/06/2005 και την από 30/06/2005 έγκριση  του Δ.Σ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ευρώ 9.720.000,00  μείον έξοδα ευρώ 826.357,64  καθαρό ποσό ευρώ 8.893.642,36.  Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έγινε στις  05/07/2005.  Τα αντληθέντα κεφάλαια σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο διατέθηκαν μέχρι 31/12/2005 ως ακολούθως :Β. Επενδυτικό Σχέδιο.
Το ποσό που θα αντληθεί από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το οποίο αναμένεται να ανέλθει έως Ευρώ 8.000.000, θα διατεθεί κατά ποσοστό 60% περίπου για μερική αποπληρωμή του δανεισμού της Εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 40% θα διατεθεί για  αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Εταιρείας από την εξαγορά της ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.


Γ. Χρονοδιάγραμμα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων.
Τα ως άνω κεφάλαια θα διατεθούν εντός του β΄ εξαμήνου της χρήσης 2007.


Δ. Δεσμεύσεις Βασικών μετόχων.
Η Γενική Συνέλευση  θα κληθεί να αποφασίσει αν η εν λόγω αύξηση θα γίνει  υπέρ των παλαιών μετόχων ή με κατάργηση του δικαιώματος αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία η αύξηση πραγματοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει υπέρ των παλαιών μετόχων, τότε οι βασικοί μέτοχοι προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και μέχρι έξι μήνες μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.


Ε. Τιμή Διάθεσης – Διάθεση Μετοχών.
Το Δ.Σ. θα διαμορφώσει την πρόταση του προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σχετικά με τους συγκεκριμένους όρους της προτεινόμενης αύξησης, συμπεριλαμβανομένων του ποσού της αύξησης, της τιμής διάθεσης και της διάρθρωσης της αύξησης, δηλ. με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ή, κατόπιν ειδικής εισήγησης/έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος αυτού, σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του, η οποία θα λάβει χώρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και θα ανακοινωθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σε περίπτωση κατά την οποία η αύξηση πραγματοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει υπέρ των παλαιών μετόχων, τότε η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δύναται να είναι μεγαλύτερη από τη χρηματιστηριακή  τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να γίνει με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, τότε οι νέες μετοχές θα διατεθούν σε θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.


ΜΑΡΟΥΣΙ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


 

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης