ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ


ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Ανώνυμη
Εταιρεία», προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας επί προτεινόμενης αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η Εταιρεία) κατά τη συνεδρίαση της
05.06.2013 αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρείας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό μέχρι 30.000.000 ευρώ,
με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά
ψήφου, οι οποίες θα διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους.

Περαιτέρω προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας για τον καθορισμό των επιμέρους όρων της αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής
τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά το χρόνο αποκοπής του
δικαιώματος προτίμησης, η δε τυχόν προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής
διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών θα αχθεί σε ειδικό
αποθεματικό «Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά τα προβλεπόμενα από το
νόμο. Τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο
κατά την ελεύθερη κρίση του, σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη της
αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της
κάλυψης. Κλάσματα δικαιωμάτων δεν θα εκδοθούν.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΛΗΘΟΥΝ

Τα κεφάλαια που η Εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει από την προτεινόμενη Αύξηση,
θα χρησιμοποιηθούν, μετά την αφαίρεση των δαπανών της Αύξησης, για την
ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Η τελευταία πραγματοποιηθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
30.10.2009 και πιστοποιήθηκε με την από 23.03.2010 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα ως άνω αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν μέχρι την 30/06/2010 ως ακολούθως :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
& ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝΜΕΤΟΧΩΝ (Ποσά σε €)

Περιγραφή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων Σύνολο διατεθέντων κεφαλαίων έως 31/12/2009 Διατεθέντα κεφάλαια από 01/01‐ 30/06/2010 Σύνολο διατεθέντων κεφαλαίων έως 30/06/2010 Υπόλοιπο
Πληρωμή προμηθευτών, εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων 7.057.355,59 2.133.284,63 4.924.070,96 7.057.355,59 0,00
Αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων 6.000.00,00 6.000.00,00 0,00 6.000.00,00 0,00
Έναντι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 19.557.355,59 14.633.284,63 4.924.070,96 19.557.355,59 0,00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας αναμένεται να ανακοινώσουν τις προθέσεις τους
για την κάλυψη της προτεινόμενης αύξησης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της
28ης Ιουνίου 2013.

Μαρούσι, 07 Ιουνίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης