Έκτακτη Γενική Συνέλευση 30.12.2014

ΣΧΟΛΙΑ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 30ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, τα σχόλια του Διοικητικού της Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στην οποία έχουν προσκληθεί:

α) οι μεν Προνομιούχοι Μέτοχοι (Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της εταιρείας) την 30η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., και

β) οι δε Κοινοί Μέτοχοι (Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της εταιρείας) την 30η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.,

και η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3, παρατίθενται παρακάτω.

 

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Έγκριση της μετατροπής 1.363.723 προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου της μετόχου εταιρείας STONEMAN HOLDINGS LTD σε 1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και παροχή ειδικής εξουσιοδότησης».

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την έγκριση της μετατροπής 1.363.723 προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου της μετόχου εταιρείας STONEMAN HOLDINGS LTD σε 1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται κατόπιν άσκησης του δικαιώματος της ως άνω μετόχου εταιρείας για την μετατροπή ποσοστού έως 3% επί του συνόλου των υφιστάμενων σήμερα 45.457.464 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, προνομιούχων μετοχών της άνευ δικαιώματος ψήφου, σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοση τους και με σχέση μετατροπής 1:1.

 

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της άνω μετατροπής,  θα προτείνει προς ψήφιση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με τη μεταβολή του αριθμού των κοινών και προνομιούχων μετοχών. Προτείνει δε όπως το άρθρο 5 του Καταστατικού τροποποιηθεί αναλόγως ως προς τις παραγράφους 1 και 2.21 (η οποία θα προστεθεί) ως ακολούθως:

 

 «ΑΡΘΡΟ 5

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εβδομήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ (71.993.230,40) διαιρούμενο σε συνολικά 102.847.472 μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (0,70) του ευρώ η κάθε μία, ως εξής: α) σαράντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά (46.821.187) κοινές ονομαστικές μετοχές και β) πενήντα έξι εκατομμύρια είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε (56.026.285) ονομαστικές Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

(……………………………………)

2.21. Με την από 30.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η μετατροπή 1.363.723 Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου, που εκδόθηκαν σε συνέχεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 26.07.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε 1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, με σχέση μετατροπής 1:1. Οι μετά της μετατροπή 1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου θα εισαχθούν υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις».

Θα ανακοινωθούν διάφορα θέματα κυρίως εμπορικής πολιτικής.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης