Έκτακτη Γενική Συνέλευση 21.12.2020

AVE ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΕΓΣ 21.12.2020

AVE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΓΣ 21.12.2020

AVE ΣΧΟΛΙΑ ΔΣ ΕΓΣ 21.12.2020

AVE ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΕΓΣ 31.12.2020

AVE ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 21.12.2020

IΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑVE 21.12.2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21.12.2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21.12.2020

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία «AVE Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 11.11.2020 έκανε δεκτή την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του, κ. Ανδρέα Μαυράκη, και εξέλεξε, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας και τους νόμους 4548/2018 και 3016/2002, την κα Άννα – Μαρία Θέμελη του Χαράλαμπου σε αντικατάστασή του. Η κα Θέμελη πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 περί ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή της κας Θέμελη από το Διοικητικό Συμβούλιο με τον ορισμό αυτής ως ανεξάρτητο μέλος του, θα τεθεί υπ’ όψιν της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασίσει, για το μετέπειτα διάστημα, ορισμού είτε της ίδιας ή άλλου υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους είτε στην εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

AVE Δελτίο Τύπου 30.09.2020

Η εταιρεία “AVE A.E” σε συνέχεια της δημοσίευσης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο 01.01.-30.06.2020 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) στο πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 58,58 εκ. Ευρώ για τον όμιλο και 6,37 εκ. Ευρώ για την εταιρεία έναντι 19,37 εκ. Ευρώ για τον όμιλο και 0,84 εκ. Ευρώ για την εταιρεία της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Η αύξηση αυτή σε επίπεδο ομίλου προέρχεται από την ενσωμάτωση της εταιρείας «KRISTELCOM LIMITED» για ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε αντίθεση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 που η «KRISTELCOM LIMITED» ενσωματώθηκε μόνο για ένα μήνα (από τις 07/06-30/06/2019).

Αντίστοιχα η αύξηση σε εταιρικό επίπεδο οφείλεται στην ενσωμάτωση των θυγατρικών ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. από την 01/01/2020 στη μητρική εταιρεία συνεπεία της από 31/12/2019 σχετικής πράξης συγχώνευσης.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 272 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιάς 132 χιλ. Ευρώ το 2019. Τα σχετικά μεγέθη για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε ζημιές 980 χιλ. Ευρώ προερχόμενες κυρίως από την αναστολή λειτουργίας των ψυχαγωγικών πάρκων με κρατική εντολή λόγω COVID-19, και 469 χιλ. Ευρώ για το εξάμηνο του 2019 αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2,19 εκ. Ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι ζημιών 4,76 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Σε επίπεδο Εταιρείας τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν θετικά κατά 2,73 εκ. Ευρώ στο υπό εξέταση εξάμηνο, έναντι αρνητικού ποσού ύψους 3,31 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το ‘Α 6μηνο της τρέχουσας χρήσης είναι το προσύμφωνο για μεταβίβαση των μετοχών που κατείχε ο Όμιλος (75,56%) στη θυγατρική εταιρεία Ster Cinemas η οποία υλοποιήθηκε εντός του Ιουλίου 2020. Η ζημία που επιβάρυνε τον όμιλο ο κλάδος της εκμετάλλευσης των κινηματογραφικών αιθουσών λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί από την Πολιτεία στη λειτουργία των κινηματογράφων ανήλθε κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης σε 1,81 εκ. Ευρώ ωστόσο λόγω της μεταβίβασης του εν λόγω κλάδου, θα έχουν μηδενική επίπτωση εφεξής.

Τέλος ο Όμιλος στις 30.06.2020 υπέγραψε σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους, συνέπεια της οποίας ήταν η διαγραφή δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου προς την Τράπεζα Πειραιώς τρέχουσας αξίας 10,28 εκ. Ευρώ και η αναδοχή από την 30.06.2020 και τούδε των ανωτέρω απαιτήσεων της Τράπεζας από την DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED η οποία θα εξυπηρετεί το δάνειο σύμφωνα με τους οικείους όρους που διέπουν τις σχετικές δανειακές συμβάσεις. Η ανωτέρω περιγραφείσα διαγραφή των 10,28 εκ. Ευρώ επηρέασε ισόποσα θετικά τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου κατά το ‘Α εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Εντός του Ιουλίου ο Όμιλος υπέγραψε και δεύτερη σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους σύμφωνα με την οποία διαγράφτηκαν δανειακές οφειλές ποσού 5,52 εκ. Ευρώ, ωφέλεια η οποία θα αναμορφώσει ανάλογα θετικά τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου κατά το 2ο εξάμηνο της χρήσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του A΄ Εξαμήνου 2020, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ave.gr

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 31.07.2020

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ AVE ΕΓΣ 31.07.2020.pdf
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ AVE EΓΣ 31.07.2020.pdf
Έκθεση ΔΣ – Κατάργηση Δικαιώματος Προτίμησης AVE ΕΓΣ 31.07.2020.pdf
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 31.07.2020.pdf
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 31.07.2020.pdf
ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ AVE 31.07.2020.pdf

Τακτική Γενική Συνέλευση 2020

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ AVE 21.07.2020.pdf
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21.07.2020.pdf
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21.07.2020.pdf
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020.pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2020.pdf
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 2020.pdf
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ.pdf
ΣΧΟΛΙΑ ΔΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ TΓΣ 2020.pdf