Τακτική Γενική Συνέλευση 20.07.2022

AVE- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 20.07.2022

AVE -INVITATION FOR THE GM 20.07.2022

AVE – ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΓΣ 20.07.2022

AVE – ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΤΓΣ 20.07.2022

AVE – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 20.07.2022

AVE – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 2022

AVE – ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΓΣ 20.07.2022

AVE – ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Ε.Ε. ΧΡΗΣΗ 2021

AVE – Έκθεση ΔΣ Κατάργηση Δικαιώματος Προτίμησης TΓΣ 20.07.2022

AVE – ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021

AVE – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 20.07.2022

AVE – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 20.07.2022

Έκθεση Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών ΤΓΣ 2022

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 03.12.2021

AVE – ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ EΓΣ 03.12.2021

AVE – ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΕΓΣ 03.12.2021

AVE – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 03.12.2021

AVE -INVITATION FOR THE EGM 03.12.2021

AVE – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ EΓΣ 03.12.2021

AVE – ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΕΓΣ 03.12.2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ EΓΣ 03.12.2021

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ AVE 03.12.2021

AVE – Αποφάσεις ΕΓΣ 03.12.2021

AVE – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΓΣ 03.12.2021

ΑVE Δελτίο Τύπου 16.07.2021

Ο Όμιλος AVE AE, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:
α) Μέσω της θυγατρικής εταιρείας “Teleunicom AE” προέβη σε ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Retail & More” με ποσοστό συμμετοχής 51%. Η εν λόγω εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε €250χιλ., έχει βασική δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων και τροφίμων). Επίσης, η νεοσύστατη εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση αποκλειστικής διανομής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας Carrefour.
β) Η AVE μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην εταιρεία “FUNTASTIC LAND”, ήτοι ποσοστό 29,57%, που είχε αποκτήσει συνεπεία της απόσχισης του κλάδου της εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων – λούνα παρκ, η οποία ολοκληρώθηκε την 13.04.2021. Το τίμημα για την ανωτέρω μεταβίβαση ανήλθε σε €30χιλ.
Ουσιαστικά, με τις ανωτέρω ενέργειες ο Όμιλος ολοκληρώνει την αποεπένδυσή του από τον κλάδο της εκμετάλλευσης των ψυχαγωγικών πάρκων, ενώ ταυτόχρονα εισέρχεται στο χώρο της διανομής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

Τακτική Γενική Συνέλευση 14.07.2021

AVE – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 14.07.2021

AVE – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 14.07.2021

AVE – INVITATION FOR THE AGM 14.07.2021

AVE – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΓΣ 14.07.2021

AVE – ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2020

AVE – ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Ε.Ε. ΧΡΗΣΗ 2020

AVE – ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΓΣ 14.07.2021

AVE – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ

AVE – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 14.07.2021

AVE – ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΤΓΣ 14.07.2021

AVE – ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΓΣ 14.07.2021

AVE- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΓΣ 14.07.2021

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 26.03.2021

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 26.03.2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26.03.2021

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ AVE 26.03.2021

AVE – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 26.03.2021

AVE -INVITATION FOR THE EGM 26.03.2021

AVE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΓΣ 26.03.2021

AVE ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΕΓΣ 26.03.2021

AVE ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΕΓΣ 26.03.2021

AVE ΣΧΟΛΙΑ ΔΣ ΕΓΣ 26.03.2021

Απόσχιση Ψυχαγωγικού Κλάδου

 

AVE-Επεξηγηματική Έκθεση ΔΣ

FUNTASTICLAND- Επεξηγηματική Έκθεση Διαχειριστή

Έκθεση_Εκτίμησης_Ψυχαγωγικού_Κλάδου_15.2.2021

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2017

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2018

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2019

Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης