Τακτική Γενική Συνέλευση 07.09.2023

AVE- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΓΣ 07.09.2023

AVE -INVITATION FOR THE GM 07.09.2023

AVE – ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΓΣ 07.09.2023

AVE – ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΤΓΣ 07.09.2023

AVE – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 07.09.2023

AVE – ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΓΣ 07.09.2023

AVE – ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Ε.Ε. ΧΡΗΣΗ 2022

AVE – Έκθεση ΔΣ Κατάργηση Δικαιώματος Προτίμησης TΓΣ 07.09.2023

AVE – ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022

AVE – Έκθεση ανεξαρτήτων μελών ΔΣ – ΤΓΣ 2023

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη Χρήση 01.01-31.12.2022

AVE – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 07.09.2023

AVE – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 07.09.2023

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 30.06.2023

AVE – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30.06.2023

AVE – Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30.06.2023

AVE- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΣ 30.06.2023

AVE – ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ EΓΣ 30.06.2023

AVE – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 30.06.2023

AVE – ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΕΓΣ 30.06.2023

AVE – ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΣ 30.06.2023

AVE -INVITATION FOR THE GM 30.06.2023

Τακτική Γενική Συνέλευση 20.07.2022

AVE- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 20.07.2022

AVE -INVITATION FOR THE GM 20.07.2022

AVE – ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΓΣ 20.07.2022

AVE – ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΤΓΣ 20.07.2022

AVE – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 20.07.2022

AVE – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 2022

AVE – ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΓΣ 20.07.2022

AVE – ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Ε.Ε. ΧΡΗΣΗ 2021

AVE – Έκθεση ΔΣ Κατάργηση Δικαιώματος Προτίμησης TΓΣ 20.07.2022

AVE – ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021

AVE – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 20.07.2022

AVE – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 20.07.2022

Έκθεση Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών ΤΓΣ 2022

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 03.12.2021

AVE – ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ EΓΣ 03.12.2021

AVE – ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΕΓΣ 03.12.2021

AVE – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 03.12.2021

AVE -INVITATION FOR THE EGM 03.12.2021

AVE – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ EΓΣ 03.12.2021

AVE – ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΕΓΣ 03.12.2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ EΓΣ 03.12.2021

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ AVE 03.12.2021

AVE – Αποφάσεις ΕΓΣ 03.12.2021

AVE – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΓΣ 03.12.2021

ΑVE Δελτίο Τύπου 16.07.2021

Ο Όμιλος AVE AE, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:
α) Μέσω της θυγατρικής εταιρείας “Teleunicom AE” προέβη σε ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Retail & More” με ποσοστό συμμετοχής 51%. Η εν λόγω εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε €250χιλ., έχει βασική δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων και τροφίμων). Επίσης, η νεοσύστατη εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση αποκλειστικής διανομής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας Carrefour.
β) Η AVE μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην εταιρεία “FUNTASTIC LAND”, ήτοι ποσοστό 29,57%, που είχε αποκτήσει συνεπεία της απόσχισης του κλάδου της εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων – λούνα παρκ, η οποία ολοκληρώθηκε την 13.04.2021. Το τίμημα για την ανωτέρω μεταβίβαση ανήλθε σε €30χιλ.
Ουσιαστικά, με τις ανωτέρω ενέργειες ο Όμιλος ολοκληρώνει την αποεπένδυσή του από τον κλάδο της εκμετάλλευσης των ψυχαγωγικών πάρκων, ενώ ταυτόχρονα εισέρχεται στο χώρο της διανομής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.