Τακτική Γενική Συνέλευση 07.09.2023

AVE- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΓΣ 07.09.2023

AVE -INVITATION FOR THE GM 07.09.2023

AVE – ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΓΣ 07.09.2023

AVE – ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΤΓΣ 07.09.2023

AVE – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 07.09.2023

AVE – ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΓΣ 07.09.2023

AVE – ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Ε.Ε. ΧΡΗΣΗ 2022

AVE – Έκθεση ΔΣ Κατάργηση Δικαιώματος Προτίμησης TΓΣ 07.09.2023

AVE – ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022

AVE – Έκθεση ανεξαρτήτων μελών ΔΣ – ΤΓΣ 2023

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη Χρήση 01.01-31.12.2022

AVE – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 07.09.2023

AVE – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 07.09.2023