Ενημέρωση για Μεταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

Ενημέρωση για μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

  

Η εταιρεία « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι α) μετά την εισαγωγή 26.666.665 κοινών ονομαστικών μετοχών στο ΧΑ, οι οποίες προέκυψαν από ΑΜΚ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και β) την έναρξη διαπραγμάτευσής τους σήμερα 26.03.2020, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας το οποίο διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται σε 129.514.137 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 47.788.182,90 ευρώ, διαιρούμενο σε 159.293.943 μετοχές (129.514.137 κοινές ονομαστικές εισηγμένες μετοχές και 29.779.806 προνομιούχες άνευ ψήφου μη εισηγμένες μετοχές), ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Ανακοίνωση για Πλήρη Κάληψη Α.Μ.Κ. με Καταβολή Μετρητών με Δικαίωμα Προτίμησης Υπέρ των Παλαιών Μετόχων

 

Μαρούσι, 12.03.2020

 

 

ΘEMA: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ: Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

 

Η  εταιρία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» (στο εξής η «Εταιρία») γνωστοποιεί ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών (0,30 ευρώ ανά μετοχή) και  δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17.07.2019, εξειδικεύτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 11.02.2020 (στο εξής η «Αύξηση») και πραγματοποιήθηκε από τις 26/02/2020 έως και τις 11/03/2020, ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την κάλυψη του συνόλου των κεφαλαίων ποσού  7.999.999,50 ευρώ μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής των δικαιούχων μετόχων.

 

Ειδικότερα, η Αύξηση καλύφθηκε κατά 100%, αφού η συνολική ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 26.666.665 μετοχές. Ποσοστό 77,07% καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους με την καταβολή συνολικού ποσού  6.165.803,40 ευρώ που αντιστοιχεί σε 20.552.678 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε το εναπομείναν ποσοστό 22,93% με την καταβολή συνολικού ποσού  1.834.196,10 ευρώ που αντιστοιχεί σε 6.113.987 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν έμειναν αδιάθετες μετοχές με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 100,00%.

 

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά  7.999.999,50 ευρώ, με την έκδοση 26.666.665 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 47.788.182,90 ευρώ διαιρούμενο σε 159.293.943 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκ των οποίων οι 129.514.137 είναι κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ενώ οι υπόλοιπες 29.779.806 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου μη εισηγμένες  μετοχές, μετατρέψιμες εντός 5ετίας από την έκδοσή τους σε κοινές.

 

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την Αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

 

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

 

 

 

 

Ανακοίνωση για Α.Μ.Κ. με Ημερομηνία Αποκοπής & Περίοδος Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος Προτίμησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
> Αρχείο .pdf

Συγχώνευση Εταιρειών

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.
> Αρχείο .pdf
Έκθεση Εκτίμησης κατά την 30.06.2019 της εταιρείας ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
> Αρχείο .pdf
Έκθεση Εκτίμησης κατά την 30.06.2019 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
> Αρχείο .pdf

Ανακοίνωση Συγχώνευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ

 

27.09.2019

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 27.09.2019 το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση από αυτήν της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ», οι οποίες συνιστούν 100% θυγατρικές της Εταιρείας (η Συγχώνευση) και δεν θα προκύψουν νέες μετοχές. Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019, 4548/2018 και 4172/2013, ως ισχύουν.

Ως ημερομηνία του Ισολογισμού μετασχηματισμού για τους σκοπούς της Συγχώνευσης  ορίσθηκε η 30.06.2019.

Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την αίρεση της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα οριστικοποιήσουν τη διαδικασία και θα εγκρίνουν τελικά τη σκοπούμενη Συγχώνευση καθώς και από τη λήψη της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία έγκρισης των αρμόδιων προς τούτο αρχών.