AVE Δελτίο Τύπου 30.09.2020

Η εταιρεία “AVE A.E” σε συνέχεια της δημοσίευσης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο 01.01.-30.06.2020 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) στο πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 58,58 εκ. Ευρώ για τον όμιλο και 6,37 εκ. Ευρώ για την εταιρεία έναντι 19,37 εκ. Ευρώ για τον όμιλο και 0,84 εκ. Ευρώ για την εταιρεία της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Η αύξηση αυτή σε επίπεδο ομίλου προέρχεται από την ενσωμάτωση της εταιρείας «KRISTELCOM LIMITED» για ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε αντίθεση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 που η «KRISTELCOM LIMITED» ενσωματώθηκε μόνο για ένα μήνα (από τις 07/06-30/06/2019).

Αντίστοιχα η αύξηση σε εταιρικό επίπεδο οφείλεται στην ενσωμάτωση των θυγατρικών ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. από την 01/01/2020 στη μητρική εταιρεία συνεπεία της από 31/12/2019 σχετικής πράξης συγχώνευσης.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 272 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιάς 132 χιλ. Ευρώ το 2019. Τα σχετικά μεγέθη για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε ζημιές 980 χιλ. Ευρώ προερχόμενες κυρίως από την αναστολή λειτουργίας των ψυχαγωγικών πάρκων με κρατική εντολή λόγω COVID-19, και 469 χιλ. Ευρώ για το εξάμηνο του 2019 αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2,19 εκ. Ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι ζημιών 4,76 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Σε επίπεδο Εταιρείας τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν θετικά κατά 2,73 εκ. Ευρώ στο υπό εξέταση εξάμηνο, έναντι αρνητικού ποσού ύψους 3,31 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το ‘Α 6μηνο της τρέχουσας χρήσης είναι το προσύμφωνο για μεταβίβαση των μετοχών που κατείχε ο Όμιλος (75,56%) στη θυγατρική εταιρεία Ster Cinemas η οποία υλοποιήθηκε εντός του Ιουλίου 2020. Η ζημία που επιβάρυνε τον όμιλο ο κλάδος της εκμετάλλευσης των κινηματογραφικών αιθουσών λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί από την Πολιτεία στη λειτουργία των κινηματογράφων ανήλθε κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης σε 1,81 εκ. Ευρώ ωστόσο λόγω της μεταβίβασης του εν λόγω κλάδου, θα έχουν μηδενική επίπτωση εφεξής.

Τέλος ο Όμιλος στις 30.06.2020 υπέγραψε σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους, συνέπεια της οποίας ήταν η διαγραφή δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου προς την Τράπεζα Πειραιώς τρέχουσας αξίας 10,28 εκ. Ευρώ και η αναδοχή από την 30.06.2020 και τούδε των ανωτέρω απαιτήσεων της Τράπεζας από την DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED η οποία θα εξυπηρετεί το δάνειο σύμφωνα με τους οικείους όρους που διέπουν τις σχετικές δανειακές συμβάσεις. Η ανωτέρω περιγραφείσα διαγραφή των 10,28 εκ. Ευρώ επηρέασε ισόποσα θετικά τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου κατά το ‘Α εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Εντός του Ιουλίου ο Όμιλος υπέγραψε και δεύτερη σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους σύμφωνα με την οποία διαγράφτηκαν δανειακές οφειλές ποσού 5,52 εκ. Ευρώ, ωφέλεια η οποία θα αναμορφώσει ανάλογα θετικά τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου κατά το 2ο εξάμηνο της χρήσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του A΄ Εξαμήνου 2020, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ave.gr

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020

Η εταιρεία «AVE Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 31 η Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 122.478.028 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 94,57% επί συνόλου 129.514.137 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ζημιών που έχουν συσσωρευτεί από προηγούμενες χρήσεις, με μέρος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα μειωθεί. Ειδικότερα, αποφάσισαν την κεφαλαιοποίηση ζημιών συνολικού ποσού 41.416.425,18 €, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των υφισταμένων σήμερα 159.293.943 μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 0,26 €, ήτοι με μείωση της ονομαστικής αξίας από 0,30 € σε 0,04 €. Με τη μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί πλέον στο ποσό των 6.371.757,72 €. Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,04 €, οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί ενέκριναν και αποδέχθηκαν την αναγνωσθείσα Ειδική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισαν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Επίσης, οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 6.500.000 €, με έκδοση 6.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης (1,00 €) και της ονομαστικής αξίας (0,04 €) των μετοχών θα αχθεί στο αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ειδικότερα, οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισαν η άνω αύξηση να πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί έναντι μελλοντικών αυξήσεων. Συνεπεία της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει πλέον σε 6.631.757,72 €. Σε συνέχεια της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.ave.gr χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 31.07.2020

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 31.07.2020

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ AVE ΕΓΣ 31.07.2020.pdf
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ AVE EΓΣ 31.07.2020.pdf
Έκθεση ΔΣ – Κατάργηση Δικαιώματος Προτίμησης AVE ΕΓΣ 31.07.2020.pdf
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 31.07.2020.pdf
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 31.07.2020.pdf
ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ AVE 31.07.2020.pdf

Τακτική Γενική Συνέλευση 2020

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ AVE 21.07.2020.pdf
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21.07.2020.pdf
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21.07.2020.pdf
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020.pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2020.pdf
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 2020.pdf
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ.pdf
ΣΧΟΛΙΑ ΔΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ TΓΣ 2020.pdf