ΑVE Δελτίο Τύπου 16.07.2021

Ο Όμιλος AVE AE, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:
α) Μέσω της θυγατρικής εταιρείας “Teleunicom AE” προέβη σε ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Retail & More” με ποσοστό συμμετοχής 51%. Η εν λόγω εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε €250χιλ., έχει βασική δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων και τροφίμων). Επίσης, η νεοσύστατη εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση αποκλειστικής διανομής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας Carrefour.
β) Η AVE μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην εταιρεία “FUNTASTIC LAND”, ήτοι ποσοστό 29,57%, που είχε αποκτήσει συνεπεία της απόσχισης του κλάδου της εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων – λούνα παρκ, η οποία ολοκληρώθηκε την 13.04.2021. Το τίμημα για την ανωτέρω μεταβίβαση ανήλθε σε €30χιλ.
Ουσιαστικά, με τις ανωτέρω ενέργειες ο Όμιλος ολοκληρώνει την αποεπένδυσή του από τον κλάδο της εκμετάλλευσης των ψυχαγωγικών πάρκων, ενώ ταυτόχρονα εισέρχεται στο χώρο της διανομής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

Τακτική Γενική Συνέλευση 14.07.2021

AVE – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 14.07.2021

AVE – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 14.07.2021

AVE – INVITATION FOR THE AGM 14.07.2021

AVE – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΓΣ 14.07.2021

AVE – ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2020

AVE – ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Ε.Ε. ΧΡΗΣΗ 2020

AVE – ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΓΣ 14.07.2021

AVE – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ

AVE – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 14.07.2021

AVE – ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΤΓΣ 14.07.2021

AVE – ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΓΣ 14.07.2021

AVE- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΓΣ 14.07.2021

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 26.03.2021

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 26.03.2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26.03.2021

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ AVE 26.03.2021

AVE – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 26.03.2021

AVE -INVITATION FOR THE EGM 26.03.2021

AVE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΓΣ 26.03.2021

AVE ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΕΓΣ 26.03.2021

AVE ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΕΓΣ 26.03.2021

AVE ΣΧΟΛΙΑ ΔΣ ΕΓΣ 26.03.2021

Απόσχιση Ψυχαγωγικού Κλάδου

 

AVE-Επεξηγηματική Έκθεση ΔΣ

FUNTASTICLAND- Επεξηγηματική Έκθεση Διαχειριστή

Έκθεση_Εκτίμησης_Ψυχαγωγικού_Κλάδου_15.2.2021

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2017

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2018

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2019

Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 21.12.2020

AVE ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΕΓΣ 21.12.2020

AVE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΓΣ 21.12.2020

AVE ΣΧΟΛΙΑ ΔΣ ΕΓΣ 21.12.2020

AVE ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΕΓΣ 31.12.2020

AVE ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 21.12.2020

IΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑVE 21.12.2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21.12.2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21.12.2020

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία «AVE Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 11.11.2020 έκανε δεκτή την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του, κ. Ανδρέα Μαυράκη, και εξέλεξε, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας και τους νόμους 4548/2018 και 3016/2002, την κα Άννα – Μαρία Θέμελη του Χαράλαμπου σε αντικατάστασή του. Η κα Θέμελη πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 περί ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή της κας Θέμελη από το Διοικητικό Συμβούλιο με τον ορισμό αυτής ως ανεξάρτητο μέλος του, θα τεθεί υπ’ όψιν της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασίσει, για το μετέπειτα διάστημα, ορισμού είτε της ίδιας ή άλλου υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους είτε στην εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.