Αποφάσεις της ΤΓΣ της 29.06.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 29.06.2018

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 29η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι Πάρνωνος 3, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα τρεις (3) μέτοχοι με συνολικά 42.182.860 κοινές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 51.119.369 κοινών και με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 82,52% επί του συνόλου των κοινών και με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά :

 

Θέμα 1ο: «Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 01.01.2017 έως 31.12.2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που περιλαμβάνουν και τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «ODEON ENTERTAINMENT MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», «POWER MEDIA Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «AV THEATRICAL LIMITED», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ – ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», «ROGUE RECORDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», «ON PRODUCTIONS Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» (διακοπτόμενη δραστηριότητα) και «ΟN NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακοπτόμενη δραστηριότητα) με ολική ενοποίηση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών»

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 42.182.860υπέρ, ενέκρινε τις αφορώσες τη χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017 υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις, τις ατομικές της εταιρείας και τις ενοποιημένες, που περιλαμβάνουν και τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «ODEON ENTERTAINMENT MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», «POWER MEDIA Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «AV THEATRICAL LIMITED», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ – ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», «ROGUE RECORDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», «ON PRODUCTIONS Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» (διακοπτόμενη δραστηριότητα) και «ΟN NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακοπτόμενη δραστηριότητα) με ολική ενοποίηση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, χωρίς τροποποιήσεις.

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2017 έως 31.12.2017»

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 42.182.860 υπέρ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2017, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί μη διανομής μερίσματος για την χρήση 2017, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην σχετική έκθεση διαχείρισης.

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2017»

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 42.182.860 υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη Διαχειρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017.

 

 ΘΕΜΑ 4ο: «Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών»

 

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν.3693/2008 και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 42.182.860 υπέρ, αποδέχθηκε τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε για την διαχειριστική χρήση 2018 τον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127). Ως προς την αμοιβή των ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε να παραμείνει αυτή στα περσινά επίπεδα.

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2018»

 

Η Γενική Συνέλευση έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία τα μέλη του, εκτιμώντας την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και ειδικά τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, πρότειναν την μη καταβολή αμοιβής τους για την χρήση 2017 και την παραίτησή τους από του δικαιώματός τους για αμοιβές για τη χρήση 2018. Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση και σχετική πρόταση του Προέδρου της, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 42.182.860 υπέρ, ενέκρινε τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 και προενέκρινε την μη καταβολή αμοιβής για την χρήση 2018.

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου»

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 42.182.860 υπέρ, ενέκρινε την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, ώστε να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Παροχή σχετικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνδυασμό και με το άρθρο 21 του καταστατικού, για την σύναψη, έκδοση ή συμμετοχή κοινών ή μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων ή άλλων δανειακών προϊόντων μέχρι ποσού των 15 εκ. ευρώ και τη διαπραγμάτευση και οριστικοποίηση των όρων τους, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων πάσης φύσεως»

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 42.182.860 υπέρ, ενέκρινε την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της γενικής εξουσιοδότησης για την σύναψη νέων ομολογιακών δανείων έως του συνολικού ποσού των 15 εκ. ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων και ανεξαρτήτως ύψους δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας. Περαιτέρω, χορήγησε τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους όρους των εν λόγω δανείων, να καταρτίσει και υπογράψει τις εν λόγω συμβάσεις και/ή τροποποιήσεις και να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Παράταση της διάρκειας της Εταιρείας έως την 31.12.2050 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού»

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 42.182.860 υπέρ, ενέκρινε την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας έως την 31.12.2050. Σε συνέχεια δε της έγκρισης αυτής, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

 

«ΑΡΘΡΟ 4

 

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι ορισμένη. Με την από 29.06.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η αρχικά ορισθείσα έως την 10.09.2032 διάρκεια αυτής παρατείνεται έως την 31.12.2050.»

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας»

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου, με ψήφους 42.182.860 υπέρ, αποφάσισε την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με διετή θητεία, ήτοι έως 30.06.2020, το οποίο θα αποτελούν τα κάτωθι μέλη:

1. Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Θεοδώρου,

2. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου,

3. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου,

4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου,

5. Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη,

6. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου – Ιωάννη και

7. Άννα-Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου.

 

Με την ίδια απόφασή της, η Γενική Συνέλευση όρισε τους Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο του Γεωργίου – Ιωάννη και Άννα – Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου, ως ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της, προέβη στην εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, με διετή θητεία, ήτοι έως 30.06.2018, την οποία θα αποτελούν τα κάτωθι μέλη:

1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου,

2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου – Ιωάννη και

3. Άννα-Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου.

 

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας»

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου, με ψήφους 42.182.860 υπέρ, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέσω του συμψηφισμού σημαντικού μέρους των ζημιών, που έχουν συσσωρευτεί από προηγούμενες χρήσεις, με μέρος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα μειωθεί (κεφαλαιοποίηση ζημιών). Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το συμψηφισμό ζημιών συνολικού ποσού 53.050.911,20 ευρώ, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των υφισταμένων σήμερα 132.627.278 μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 0,40 ευρώ, ήτοι με μείωση της ονομαστικής αξίας από 0,70 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Με τη μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των 39.788.183,40 ευρώ.

 

Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,70 ευρώ σε 0,30 ευρώ, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, ως προς τις παραγράφους 1 και 2.30 (η οποία θα προστεθεί), ως ακολούθως:

 

«ΑΡΘΡΟ 5

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τριάντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (€39.788.183,40), διαιρούμενο σε συνολικά 132.627.278 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ η κάθε μία, ως εξής:

α)πενήντα ένα εκατομμύρια εκατόν δεκαεννέα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα εννέα (51.119.369) κοινές ονομαστικές μετοχές και

β) ογδόντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες εννέα (81.507.909) ονομαστικές Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων 23.156.673 είναι Προνομιούχες Μετοχές άνευ Ψήφου Σειράς Α’, 28.571.430 είναι Προνομιούχες Μετοχές άνευ Ψήφου Σειράς Β’, 5.403.850 είναι Προνομιούχες Μετοχές άνευ Ψήφου Σειράς Γ’, 7.233.100 είναι Προνομιούχες Μετοχές άνευ Ψήφου Σειράς Δ’ και 17.142.856 μετοχές είναι Προνομιούχες Μετοχές άνευ Ψήφου σειράς Ε’.

 

(……………………………………)

 

2.30. Με την από 29.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 53.050.911,20 ευρώ, μέσω της μείωσης κατά 0,40 ευρώ της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία πλέον θα ανέρχεται στο ποσό των 0,30 ευρώ.»

 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 42.182.860 υπέρ, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση της μετατροπής 23.156.673 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Α’ και 28.571.430 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Β’ σε 51.728.103 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και παροχή ειδικής εξουσιοδότησης. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού»

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 42.182.860 υπέρ, αποφάσισε την έγκριση της μετατροπής 51.728.103 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου σε 51.728.103 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου με σχέση μετατροπής 1:1 και συγκεκριμένα την έγκριση της μετατροπής: α) 23.156.673 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Α’ σε 23.156.673 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και β) 28.571.430 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Β’ σε 28.571.430 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

 

Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται, αφενός, όσον αφορά στις 23.156.673 Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Α’, υποχρεωτικά, ενόψει της συμπλήρωσης της προθεσμίας των 5 ετών από την έκδοσή τους προκειμένου για τη μετατροπή τους σε κοινές μετά ψήφου μετοχές και αφετέρου, όσον αφορά στις 28.571.430 Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Β’, κατόπιν άσκησης του δικαιώματος της μετόχου εταιρείας DOSON INVESTMENTS COMPANY, με ταυτόχρονη έκδοση ενημερωτικού δελτίου από την εταιρεία.

 

Επίσης, η Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια της εγκριθείσας μετατροπής 51.728.103 προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου σε 51.728.103 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, και σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης επί του θέματος 9 της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε την περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, ως προς τις παραγράφους 1 και 2.31 (η οποία θα προστεθεί), ως ακολούθως:

 

«ΑΡΘΡΟ 5

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τριάντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (€39.788.183,40), διαιρούμενο σε συνολικά 132.627.278 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ η κάθε μία, ως εξής:

α) εκατόν δύο εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα δύο (102.847.472) κοινές ονομαστικές μετοχές και

β) είκοσι εννέα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες έξι (29.779.806) ονομαστικές Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων 5.403.850 είναι Προνομιούχες Μετοχές άνευ Ψήφου Σειράς Γ’, 7.233.100 είναι Προνομιούχες Μετοχές άνευ Ψήφου Σειράς Δ’ και 17.142.856 μετοχές είναι Προνομιούχες Μετοχές άνευ Ψήφου σειράς Ε’.

 

(……………………………………)

 

2.31. Με την από 29.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η μετατροπή 51.728.103 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου σε 51.728.103 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου με σχέση μετατροπής 1:1 και συγκεκριμένα η μετατροπή: α) 23.156.673 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Α’, που εκδόθηκαν σε συνέχεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 26.07.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε 23.156.673 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και β) 28.571.430 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Β’, που εκδόθηκαν σε συνέχεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 25.07.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε 28.571.430 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Οι μετά τη μετατροπή 51.728.103 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου θα εισαχθούν υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.»

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις».

 

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα και δεν πραγματοποιήθηκαν λοιπές ανακοινώσεις.

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης