ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 28η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι Πάρνωνος 3, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα τρεις (3) μέτοχοι με συνολικά 38.623.294μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 45.457.464 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 84,97 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 01.01.2012 έως 31.12.2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που περιλαμβάνουν και τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL», «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», «AV THEATRICAL LIMITED», «OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ολική ενοποίηση και «ITALIA FILM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με καθαρή θέση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

                Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους 38.623.294 υπέρ, ενέκρινε τις αφορώσες τη χρήση 01.01.2012 έως 31.12.2012 υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις, τις ατομικές της εταιρείας και τις ενοποιημένες, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που περιλαμβάνουν και τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL», «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», «AV THEATRICAL LIMITED», «OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ολική ενοποίηση και «ITALIA FILM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με καθαρή θέση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, που αφορούν τα πεπραγμένα της χρήσεως 2012.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2012 έως 31.12.2012.

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους 38.623.294 υπέρ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2012, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί μη διανομής μερίσματος για την χρήση 2012, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην σχετική έκθεση διαχείρισης.

 

 

ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2012.

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους 38.623.294 υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη Διαχειρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 01.01.2012 έως 31.12.2012.

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού (για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν.3693/2008 και νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους 38.623.294 υπέρ, αποδέχθηκε τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε για την διαχειριστική χρήση 1.1.2012 – 31.12.2012 τους παρακάτω ελεγκτές της εταιρείας από τον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE :

 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ τον κ. Κυπριανό Παπαγιαννόπουλο του Πέτρου, που γεννήθηκε στην Ιστιαία Ευβοίας το 1958, κάτοχο του υπ’ αριθμόν ΑΖ 600412 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, κάτοικο Μενιδίου, οδός Σόλωνος αρ. 13, (Α.Μ ΣΟΕΛ 14261) και

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ την κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Ελληνοχώριο Κορινθίας το 1960, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Ρ 137600 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν.Φιλαδέλφειας, κάτοικο Ν.Φιλαφέλφειας οδός Μηδείας 5Α, T.K. 14342 (Α.M.ΣΟΕΛ 15281)

 

Ως προς την αμοιβή των ως άνω ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε να παραμείνει αυτή στα περσινά επίπεδα.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2013.

 

Η Γενική Συνέλευση έλαβε υπ’όψιν της την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία τα μέλη του, εκτιμώντας την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και ειδικά τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, προτείνουν την μη καταβολή αμοιβής τους για την χρήση 2012 και την παραίτησή τους από του δικαιώματός τους για αμοιβές για τη χρήση 2013.

Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση και σχετική πρόταση του Προέδρου της, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους 38.623.294 υπέρ, ενέκρινε τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 και προενέκρινε την μη καταβολή αμοιβής για την χρήση 2013.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.623.294 υπέρ, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, ώστε να  μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου. Ειδικότερα εγκρίνει την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις εξής εταιρείες :

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ιωάννης Βαρδινογιάννης

ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε

Πρόεδρος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε

Πρόεδρος

Χαράλαμπος Αντωνόπουλος

 

 

 

 

 

 

ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε

Διευθύνων Σύμβουλος

ΒΜΛ Α.Ε

Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

Αντιπροεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε

 

Πρόεδρος

 

ΟΝ ΝΟIR

Aναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

IGE AE

Πρόεδρος

ITALIA FILM AE

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ευάγγελος Κώνστας του Γεωργίου

ΒΜΛ Α.Β.Ε.Ε

Μέλος Δ.Σ.

 

ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε

Μέλος Δ.Σ.

 

POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε

Μέλος Δ.Σ.

Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννη

AV THEATRICAL LIMITED

Διαχειριστής

 

ΒΜΛ Α.Β.Ε.Ε

Μέλος Δ.Σ.

 

ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε

Μέλος Δ.Σ.

 

POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε

Μέλος Δ.Σ.

 

ΗΧΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε

Πρόεδρος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

Μέλος Δ.Σ.

 

AUDIOVISUAL BULGARIA LTD

Διαχειριστής

 

AUDIOVISUAL ROMANIA SRL

Διαχειριστής

 

IGE AE

Μέλος Δ.Σ.

 

ITALIA FILM AE

Μέλος Δ.Σ.

 

 

Θεοφανόπουλος Νικόλαος του Κωνσταντίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

Μέλος Δ.Σ.

 

IGE AE

Μέλος Δ.Σ

ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε

 

Μέλος Δ.Σ.

 

ON NOIR

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος ΔΣ

 

 

ΘΕΜΑ 7ο : Παροχή σχετικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του καταστατικού, για την σύναψη ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού των 10 εκ ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων πάσης φύσεως.

 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.623.294 υπέρ, εγκρίνει την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της γενικής εξουσιοδότησης για την σύναψη νέων ομολογιακών δανείων έως του συνολικού ποσού των 10 εκ. ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων και ανεξαρτήτως ύψους δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, το συνολικό ποσό των οποίων δεν υπολογίζεται στο ως άνω ποσό των 10 εκ. ευρώ.

Περαιτέρω, χορηγεί τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους όρους των εν λόγω δανείων, να καταρτίσει και υπογράψει τις εν λόγω συμβάσεις και/ή τροποποιήσεις και να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού ευρώ 30.000.000 με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της εταιρείας προκειμένου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (κατά άρθρο 13 παρ. 6 του ΚΝ 2190/1920) και να εξειδικεύσει του όρους της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

 

Η συρρίκνωση της δραστηριότητας της Εταιρείας μας, απόρροια τόσο της ευρύτερης οικονομικής κατάστασης της Ελληνικής οικονομίας και της επίπτωσης αυτής επί της καταναλωτικής δαπάνης, όσο και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στο κλάδο δραστηριότητας μας, είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση αρνητικών αποτελεσμάτων, σημαντικού ύψους κατά τη χρήση 2012.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε δυνάμει της από 05.06.2013 απόφασής του, όπως εκτός των άλλων ενεργειών για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών της Εταιρείας (μείωση λειτουργικών εξόδων, προσαρμογή προϊόντικού χαρτοφυλακίου, διακοπή ζημιογόνων δραστηριοτήτων κ.λπ.) που υλοποιεί επί σειρά μηνών, να προτείνει προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των €30.000.000.

Στις 26.06.2013, όμως, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη:

·         τις επικαιροποιημένες κεφαλαιουχικές ανάγκες – σε ποσά και χρονοδιάγραμμα – τόσο της Εταιρείας όσο και των συνδεδεμένων αυτής εταιρειών,

·         τη τρέχουσα χρηματιστηριακή αποτίμηση της Εταιρείας σε σχέση με τις ως άνω κεφαλαιουχικές ανάγκες,

·         τις ήδη παρασχεθείσες ταμειακές διευκολύνσεις του Μετόχου της Εταιρείας Stoneman Holdings Ltd προς την Εταιρεία,

·         τη πρόθεση της εταιρείας Doson Investments Company – η οποία αποτελεί πιστωτή της Εταιρείας- να υποστηρίξει κεφαλαιακά την Εταιρεία και

·         τις ευρύτερες συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική οικονομία και κεφαλαιαγορά,

αποφάσισε όπως επαναπροσδιορίσει την αρχική πρότασή του ως προς την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και να προτείνει σε νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία εχει προσδιορισθεί για την  26.07.2013 , την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της έκδοσης Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου (ΠΑΨ), μέχρι του συνολικού ποσού των € 20.173.004,60, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο δήλωσε, ότι έχει λάβει τις κάτωθι επιστολές:

·         Επιστολή – δέσμευση του μετόχου Stoneman Holdings Ltd (ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία 41,634%) με την οποία επιστολή της δηλώνει ότι: α) συναινεί με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση Προνομιούχων μετοχών Άνευ Ψήφου και τους συγκεκριμένους όρους έκδοσης αυτών και δεσμεύεται να την υπερψηφίσει σε επικείμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και β) αποδέχεται τη συμμετοχή της κατά το ποσό των € 7.529.930,10, στην εν λόγω Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με εισφορά σε είδος και δη με την κεφαλαιοποίηση των υφιστάμενων ταμειακών διευκολύνσεών της προς την Εταιρεία.

·         Επιστολή – δέσμευση του μετόχου Charonia Holdings Ltd (ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία 33,428%) με την οποία δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι συναινεί με τη πρόταση του ΔΣ περί Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση Προνομιούχων μετοχών Άνευ Ψήφου με τους συγκεκριμένους όρους έκδοσης και δεσμεύεται να την υπερψηφίσει σε επικείμενη Γενική Συνέλευση.

·         Επιστολή – δέσμευση της εταιρείας Doson Investments Company, με την οποία η τελευταία αποδέχεται ανεπιφύλακτα να συμμετάσχει στην προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση Προνομιούχων μετοχών Άνευ Ψήφου με τους συγκεκριμένους όρους έκδοσης ως εξής: α) κατά το ποσό των € 3.643.074,40 με εισφορά σε είδος και δη με την κεφαλαιοποίηση προκαταβολών αυτής προς την Εταιρεία για αγορά δικαιωμάτων ταινιών και β) με την καταβολή μετρητών ποσού ύψους € 9.000.000,10.

 

Οι  σχετικές αναλυτικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αναρτηθεί στο site της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε προς τους μετόχους να μην συζητήσουν το θέμα 8 περί Αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου κατά την συνεδρίαση αυτή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να υπερψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουλίου 2013.

Συζητήσεως γενομένης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε και η Γενική Συνέλευση με ψήφους 38.623.294 αποδέχθηκε την εισήγηση του Προέδρου της και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν έγινε συζήτηση επί του θέματος αυτού.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν έγιναν ανακοινώσεις.

               

 

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης