Αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙ-ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 30 Ιουνίου 2006 και ώρα 11.00, έλαβε χώρα, στο ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA, στην οδό Ελ.Βενιζέλου αρ. 3, Πλ.Συντάγματος,  ( μετά την υπ΄αρ. Κ2-8015/30-5-2006 παροχή άδειας σύγκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης), η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.


Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα 5 μέτοχοι με συνολικά  10.321.902 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 14.815.402 μετο-χών, ήτοι συνολικά ποσοστό 69,67%  του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ε-πομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.


Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά:
 
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2005 έως 31-12-2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα   με τις θυγατρικές  της « ON PRODUC-TIONS Κινηματογραφικές   και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», « POWER  MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», « ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS)  Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Ε-ΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» και “ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-ΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με ολική ενοποίηση    και με την θυγατρική της εταιρεία « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ » με την μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοι-κητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.


Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 10.321.902   υπέρ, ενέκρινε τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις   χρήσεως 01-01-2005 έως 31-12-2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της «ON PRODUCTIONS Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώ-νυμη Εταιρεία», « POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», « ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εται-ρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», « ΒΜΛ Ανώνυμη Βιοτεχνική Εμπορική Εταιρεία Παρα-γωγής και Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου» και «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ανώνυμη Ε-ταιρεία  Κινηματογραφικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων» με ολική ενοποίηση και με την θυγατρική της εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ» με την μέθοδο της καθαρής θέσης, την  έκθεση διαχείρισης  του Διοικητικού Συμβουλίου,  καθώς και το συνταχθέν πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελε-γκτή.


ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση κερδών της εταιρείας. Διανομή μερίσματος χρήσης 2005 προς τους μετόχους της εταιρείας.


Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους  10.321.902 υπέρ, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για διάθεση των κερδών χρήσεως 2005, όπως  αναλυτικά περιγράφεται στην  σχετική έκθεση διαχείρισης.


Περαιτέρω, αποφασίζει την καταβολή μερίσματος στους μετόχους, ποσού  0,10 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 4ης Ιουλίου 2006.


Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2006. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.


Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2006 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:


1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πί-στωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις Τετάρτη 19 Ιουλίου 2006, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».


Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι  31-12-2006 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.


Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31-12-2006) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟ-ΝΟΣ  Α.Ε.» στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 104, 153 51 Παλλήνη, τηλ. 210 6603000


Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (κα Μαριάτα Φιφλή, Εθνικής Αντιστάσεως 104- Παλ-λήνη, τηλ. 210 6603134).


 


ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2005.


Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους  10.321.902   υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές ,από κάθε ευθύνη Διαχει-ρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2005 έως 31-12-2005.


ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών (για υπογραφή των  εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.


Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους  10.321.902   υπέρ, εξέλεξε για την διαχειριστική χρήση 1.1.2006-31.12.2006 τους παρακάτω ελε-γκτές της εταιρείας :


Τακτικός Ελεγκτής: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έτος γέννησης: 1944
Τόπος γέννησης: Αμμόχωστος Κύπρου
Διεύθυνση: Ελ.Βενιζέλου 59 – Καλλιθέα  Τ.Κ.17671
Αριθμός Ταυτότητας: ΚΑ 187283 Κ.Α.Αμαρουσίου
Α.Μ.ΣΟΕΛ 11741


Αναπληρωματικός Ελεγκτής: ΠΑΛΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ
Έτος γέννησης: 1940
Τόπος γέννησης: Βαθύ Λευκάδας
Διεύθυνση: Ακαδημίας 19Α – Αθήνα  Τ.Κ. 10671
Αριθμός Ταυτότητας: Ξ 350332  Α.Τ. Κηφισιάς
Α.Μ.ΣΟΕΛ 18581
Αμφότεροι από την ελεγκτική εταιρεία BAKER TILLY HELLAS
 Και καθόρισε την αμοιβή αυτών σε 30.000 ευρώ


ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλί-ου για την χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2006.


Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους  10.321.902   υπέρ , ενέκρινε τις αμοιβές και τις συμβάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2005 ύψους 90.000 ευρώ συνολικά (καθαρό ποσό) για τα εκτελε-στικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού και προεγκρίνει τις αμοιβές τους για την χρήση 2006 ίδιου ύψους.ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.


Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους  10.321.902   υπέρ, εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και καθόρισε την ιδιότητα των εμλών του των οποίων η θητεία θα είναι διετής ήτοι μέχρι 30.06.2008 και θα αποτελείται από επτά μέλη τα οποία θα συγκροτηθούν σε σώμα και θα ορίσουν τις αρμοδιότητές τους στην πρώτη τους συνεδρίαση.


Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:
1. Ιωάννη Κουρτέση του Δημητρίου
2. Νικόλαο Θεοδωρουλάκη του Θεοδώρου
3. Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννου
4. Ευάγγελο Κώνστα του Γεωργίου
5. Νικόλαο Θεοφανόπουλο του Κωνσταντίνου
6. Μιχαήλ Νταλάκο του Λεωνίδα, ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ   ΜΕΛΟΣ
7. Άννα-Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου,  ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 , στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή  στη Διεύθυν-ση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.


Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους  10.321.902  υπέρ, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920,στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων ε-ταιρειών του κλάδου και ειδικώτερα εγκρίνει την συμμετοχή των μελών του Δι-οικητικού Συμβουλίου στις εξής εταιρείες :


1. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ: Ιωάννης Κουρτέσης του Δημητρίου  


ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ON PRODUCTIONS A.E.  , ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
BΜΛ ΑΒΕΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Πρόεδρος ΔΣ
POWER MUSIC PRODUCTIONS AE, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Πρόεδρος ΔΣ
HOMENET HELLAS AE, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Αντιπρόεδρος ΔΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ &Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος


2. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ: Νικόλαος Θεοδωρουλάκης του Θεοδώρου
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ON PRODUCTIONS A.E.  , ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Μέλος ΔΣ


3. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ: Ευάγγελος Κώνστας του Γεωργίου
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΒΜΛ ΑΒΕΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Μέλος ΔΣ
ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Μέλος ΔΣ 
POWER MUSIC PRODUCTIONS AE, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Μέλος ΔΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Μέλος ΔΣ


4. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ : Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννη
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: AUDIOVISUAL CYPRUS SRL , ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Διαχειριστής
ON PRODUCTIONS A.E., ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ
ΒΜΛ ΑΒΕΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ
ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Αντιπρόεδρος ΔΣ 
POWER MUSIC PRODUCTIONS AE, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ
HOMENET HELLAS AE, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Β Αντιπρόεδρος ΔΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ
ΗΧΟΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος


5. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ: Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ON PRODUCTIONS A.E., ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ


ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ για αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων.


Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους  10.321.902 υπέρ, ε-γκρίνει την παροχή προς την εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ για αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων, με τους όρους που θα διαπραγματευτεί το Διοικητικό Συμβούλιο.


ΘΕΜΑ 9ο: Συζήτηση επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ για την συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής   μέσω αύξησης  μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτώ εκατομμύρια ευρώ με παραίτηση της εταιρείας  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ από το δι-καίωμα προτίμησης σε αυτήν.


Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους  10.321.902  υπέρ, εγκρίνει την υποβληθείσα πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ για την παραίτηση της ημετέρας εταιρείας από το δικαίω-μα προτίμησης στη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της άνω θυγατρικής της κατά οκτώ εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτήν στρατηγικός επενδυτής ως νέος μέτοχος. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε απο-τίμηση  της εμπορικής αξίας  του 100% των μετοχών της ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο, την Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπά-νης Α.Ε.


ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ασφαλιστικής κάλυψης στελεχών από αστική ευθύνη έναντι τρίτων.


Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους  10.321.902  υπέρ, και επειδή είθισται οι εισηγμένες  εταιρείες στο Χρηματιστήριο να καλύπτουν ασφαλιστικά κυρίως  τα μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων , εγκρίνει την ασφαλιστική κάλυψη στελεχών της εταιρείας από αστική ευθύνη έναντι τρίτων μεχρι ύψους 20.000 ευρώ συνολικά ετησίως.


ΘΕΜΑ  11ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.


Επίσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννης Κουρτέσης, ανακοίνωσε ότι :
1. είναι σε εξέλιξη η διαδικασία συγχώνευσης με την εταιρεία ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., το 85% των μετοχών της οποίας εξαγόρασε η εταιρεία την 23η Δεκεμβρίου 2005.
2. ολοκληρώθηκε η ανέγερση του νέου σύγχρονου κτιρίου της εταιρείας  στην ιδιόκτητη έκταση στο Κορωπί και επίκειται η μεταφορά προσωπι-κού στις εκεί εγκαταστάσεις.
3. επίκειται η μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε νέο κτίριο στο Μαρούσι η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του επόμενου έτους.  

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης