Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30-6-2011

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ  γνωστοποιεί ότι την 30 Ιουνίου  2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. και στο ξενοδοχείο PLAZA (αίθουσα  ATLANTIC), πλατεία Συντάγματος , έλαβε χώρα  η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα  13 μέτοχοι με συνολικά 40.673.393 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 45.457.464 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό  89,48 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά :

ΘΕΜΑ 1ο .
Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2010 έως 31-12-2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα   με τις θυγατρικές  της εταιρείες  «ON  PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS ) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ»,  «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL» ,  «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD»,   «AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.», «AV THEATRICAL LIMITED»  και «OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που γίνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 40.673.393 υπέρ, ενέκρινε τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις   χρήσεως 01-01-2010 έως 31-12-2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της εταιρείες  «ON  PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS ) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ»,  «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL»,  «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD»,   «AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.», «AV THEATRICAL LIMITED»  και «OΝ-NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που γίνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και το συνταχθέν πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, που αφορά τα πεπραγμένα της χρήσεως 2010.

ΘΕΜΑ 2ο . Διάθεση κερδών της εταιρείας  χρήσης 2010.

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, των παρόντων μετόχων με ψήφους 40.673.393 υπέρ,  ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για μη διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση 2010 λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2010 , όπως αναλυτικά περιγράφονται στην  σχετική έκθεση διαχείρισης.  

ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2010

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 40.673.393 υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη Διαχειρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2010 έως 31-12-2010.

ΘΕΜΑ 4ο  Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των  εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών .

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση σχετική πρόταση του Προέδρου της, και την σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν.3693/2008 και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 40.673.393 υπέρ, εξέλεξε για την διαχειριστική χρήση 1.1.2011 -31.12.2011 τους παρακάτω ελεγκτές της εταιρείας από τον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE :
ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ τον κ. Κυπριανό Παπαγιαννόπουλο του Πέτρου, που γεννήθηκε στην Ιστιαία Ευβοίας το 1958,  κάτοχο του υπ’ αριθμόν ΑΖ 600412 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, κάτοικο Μενιδίου,   οδός Σόλωνος αρ. 13, (Α.Μ ΣΟΕΛ 14261) και
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ την κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Ελληνοχώριο Κορινθίας το 1960, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Ρ 137600 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν.Φιλαδέλφειας , κάτοικο Ν.Φιλαφέλφειας  οδός Μηδείας 5Α, T.K. 14342  (Α.M.ΣΟΕΛ 15281)  
Η αμοιβή των ως άνω ελεγκτών  καθορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα  ( 25.580) ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5ο  Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2011.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτιμώντας τη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και ειδικά τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, δεν έλαβαν αμοιβές για την χρήση 2010 και παραιτούνται του δικαιώματός τους για αμοιβές για τη χρήση 2011.    
Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 39.969.893 υπέρ  και 703.500 ψήφους αποχής ενέκρινε την μη καταβολή αμοιβών στα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 2010 .

ΘΕΜΑ 6ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή  στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 40.673.393 υπέρ, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920,στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

ΘΕΜΑ 7: Τροποποιήσεις των άρθρων 6,8,9,12,13,14,15,16,18,19,25,31 του Καταστατικού για την εναρμόνιση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το Ν. 3884/10:

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους  40.673.393 υπέρ, εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 8,9,12,13,14,15,16,18,19,25,31 του Καταστατικού για την εναρμόνιση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το Ν. 3884/10. Το άρθρο 6 δεν τροποποιείται.

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας  στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ΟΝ PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» ποσού έως 6.000.000€  με κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της θυγατρικής ύψους 3.500.000€  και  παραίτηση από το δικαίωμα  προτίμησης ως  παλαιάς μετόχου  έως του ποσού των 2.500.000 ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία με ψήφους 39.969.893 υπέρ και 703.500 ψήφους αποχής και αφού έλαβε υπ΄όψιν την από 30-3-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας «ΟΝ PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) ευρώ   και στην οποία  γνωστοποιήθηκε η πρόθεση της εταιρείας DOSON INVESTMENTS COMPANY  να συμμετάσχει ως στρατηγικός επενδυτής στο μετοχικό της σχήμα προκειμένου να αναπτύξει τον τομέα εκμετάλλευσης και παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων και την πρόθεσή της  να εισφέρει κεφάλαιο έως ποσού 2.500.000 ευρώ συμμετέχοντας στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,  εγκρίνει τη συμμετοχή της εταιρείας στη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ΟΝ PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», κεφαλαιοποιώντας τις υποχρεώσεις της θυγατρικής ύψους 3.500.000 ευρώ και την παραίτησή της  από το δικαίωμα προτίμησης ως παλαιάς μετόχου έως του ποσού των 2.500.000 ευρώ, που θα αναλάβει η εταιρεία DOSON INVESTMENTS COMPANY, ώστε η εταιρεία να εξακολουθήσει να διατηρεί την πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 9ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Ο Πρόεδρος της συνελεύσεως ανακοίνωσε ότι   το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την διακοπή των διαδικασιών απορροφήσεως δια συγχωνεύσεως της θυγατρικής εταιρείας «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ  ΕΙΠΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ», καθόσον τα ζημιογόνα οικονομικά της αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά, ιδιαίτερα λόγω της καθυστέρησης επίλυσης της διαφοράς για την καταγγελία της συμβάσεως μισθώσεως στους πολυκινηματογράφους της Αχαρνών, με αποτέλεσμα να μην είναι συμφέρουσα η συγχώνευση για την μητρική εταιρεία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ανακοίνωσε την στρατηγική της εταιρείας για το 2011 και τις προοπτικές μέσω νέων δραστηριοτήτων και συνεργιών.
Μεταξύ αυτών ανεφέρθησαν οι συνεργασίες με την DIONIC ΑΕΒΕ καθώς και με δισκογραφικές εταιρείες, η ανάπτυξη του τομέα του VOD, η διερεύνηση συνεργασιών με άλλες αλυσίδες κινηματογράφων και η εξεύρεση κατάλληλων χώρων για την εγκατάσταση εξειδικευμένων  κινηματογράφων νέας μορφής και τεχνολογίας.

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης