Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020

Η εταιρεία «AVE Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 31 η Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 122.478.028 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 94,57% επί συνόλου 129.514.137 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ζημιών που έχουν συσσωρευτεί από προηγούμενες χρήσεις, με μέρος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα μειωθεί. Ειδικότερα, αποφάσισαν την κεφαλαιοποίηση ζημιών συνολικού ποσού 41.416.425,18 €, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των υφισταμένων σήμερα 159.293.943 μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 0,26 €, ήτοι με μείωση της ονομαστικής αξίας από 0,30 € σε 0,04 €. Με τη μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί πλέον στο ποσό των 6.371.757,72 €. Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,04 €, οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί ενέκριναν και αποδέχθηκαν την αναγνωσθείσα Ειδική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισαν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Επίσης, οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 6.500.000 €, με έκδοση 6.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης (1,00 €) και της ονομαστικής αξίας (0,04 €) των μετοχών θα αχθεί στο αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ειδικότερα, οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισαν η άνω αύξηση να πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί έναντι μελλοντικών αυξήσεων. Συνεπεία της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει πλέον σε 6.631.757,72 €. Σε συνέχεια της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.ave.gr χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 31.07.2020

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης