Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30-10-09

Η  εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί ότι την 30 Οκτωβρίου  2009 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.30 π.μ. και στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Πάρνωνος αρ. 3, Μαρούσι, έλαβε χώρα  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα 10  Μέτοχοι με συνολικά 12.452.543 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 17.273.645 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 72,09 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά:

ΘΕΜΑ 1ον: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ποσού μέχρι τριάντα εκατομμύρια ευρώ (€ 30.000.000) και έκδοση νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών  μετοχών  του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ομοφωνία των παρισταμένων μετόχων  αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι 30 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον, ήτοι με αναλογία 2 νέες μετοχές προς 1 παλαιά.
Επίσης, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ως  και για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων για την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ως προς τον τρόπο διάθεσης των νέων μετοχών η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε  τα ακόλουθα:

1. Δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:

  • όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους ως και   
  • όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2. Η έναρξη και η λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της παρούσης Γενικής Συνέλευσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην Ελληνική εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία.

3. Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατόπιν της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής στους παραπάνω κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν στην επικείμενη αύξηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως με απόφασή του καθορίσει: α) όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτερου αριθμού μετοχών που οι ασκούντες το δικαίωμα προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν και β) τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προεγγραφής.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής, αυτές θα διατεθούν σε επενδυτές που θα έχουν συμμετάσχει σε διαδικασία βιβλίου ζήτησης το οποίο θα οργανώσει η «Eurobank EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ». Η τιμή στην οποία θα διατεθούν αδιάθετες μετοχές σε επενδυτές θα προκύψει από την ως άνω διαδικασία του βιβλίου ζήτησης και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης.

5. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον τελικό αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Επίσης η Γενική Συνέλευση με ομοφωνία των παρισταμένων μετόχων   εγκρίνει την κατά τα ανωτέρω διάθεση του ήδη κατατεθέντος υπό των βασικών μετόχων της Εταιρείας (STONEMAN HOLDINGS LIMITED και CHARONIA HOLDINGS LIMITED) ποσού Ευρώ 14.633.284,63, το οποίο καταβλήθηκε υπό των πιο πάνω μετόχων έναντι της συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο και συγκεκριμένα προς κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρείας και της θυγατρικής αυτής εταιρείας «STER CINEMAS AE».
   

7. Τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια από την ως άνω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέραν των ήδη κατά τα ανωτέρω διατεθέντων, να χρησιμοποιηθούν  προς κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρείας και της θυγατρικής αυτής εταιρείας «STER CINEMAS AE».
   

8. Να μην εκδοθούν κλάσματα μετοχών και οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την ως άνω αποφασισθείσα αύξηση να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2009.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων μετόχων, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο της ανωτέρω απόφασης για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών ή/και των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.  


ΘΕΜΑ 2ον: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ομοφωνία των παρισταμένων μετόχων  ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, με αποτέλεσμα  το  Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σήμερα στο ύψος των 36.274.654,50  ευρώ, διαιρούμενο σε  51.820.935 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (0,70) του ευρώ η κάθε μία.


Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης