Αποφάσεις ΕΓΣ 25.8.2015

                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 25.08.2015

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 25η Αυγούστου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι Πάρνωνος 3, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα έξι (6) μέτοχοι με συνολικά 37.690.152 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 48.184.910 κοινών και με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 78,22% επί του συνόλου των κοινών και με δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά :

 

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, περί του σκοπού της εταιρείας.

 

 Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου, με ψήφους 37.690.152 υπέρ επί συνόλου 48.184.910 κοινών και με δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση μετοχών και με ποσοστό 78,22% επί του συνόλου των υφισταμένων κατά το χρόνο της Γενικής Συνέλευσης δικαιωμάτων ψήφου (37.690.152/48.184.910), αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο θα ισχύει πλέον ως εξής:

 

«ΑΡΘΡΟ 3

 

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η διανομή παντός είδους οπτικοακουστικών μέσων.

 

2. Η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορεία, εξαγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd), (γραμμένων ή όχι), και παντός είδους οπτικοακουστικού μέσου παρόμοιου ή που αποτελεί εξέλιξη της άνω τεχνολογίας, καθώς και των σχετικών μηχανημάτων παραγωγής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνος, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους εξαρτημάτων τους.

α. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων παραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου και μηχανημάτων που σχετίζονται με την εγγραφή ή με την προβολή των βιντεοδίσκων αυτών.

β. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργαστηρίου εγγραφής, μετάφρασης, μεταγλώττισης, παράθεσης υποτίτλων κλπ. σε ψηφιακούς βιντεοδίσκους (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου.

γ. Η διάθεση στην Ελληνική αγορά καθώς και η εξαγωγή στην αλλοδαπή των ανωτέρω γραμμένων, μεταγλωττισμένων κλπ ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου.

δ. Η παραγωγή, συμπαραγωγή, διανομή και γενικά η εκμετάλλευση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών καθώς και τηλεοπτικών προγραμμάτων κάθε είδους με οιαδήποτε μορφή τεχνολογίας και καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.

Η απόκτηση δικαιωμάτων (ROYALTIES) για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή κινηματογραφικών ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων και οιουδήποτε οπτικοακουστικού μέσου για την παραγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου ή/και η εκμετάλλευσή τους σε άλλες μορφές διανομής (VIDEO ON DEMAND κλπ) δια μέσου κάθε μορφής τηλεπικοινωνιακού δικτύου ( συμπεριλαμβανομένων των επίγειων δορυφορικών, καλωδιακών γραμμών DSL, προηγμένων ευρυζωνικών ζωνών, διαδικτύου κλπ .

Οι συμβάσεις με πνευματικούς δημιουργούς για την εκμετάλλευση των έργων τους και την μίσθωση των υπηρεσιών τους .

Η έκδοση, διανομή και εκμετάλλευση διαδικτυακών συνδρομητικών ή μη παιχνιδιών υπό οποιαδήποτε μορφή.

ε. Η ενοικίαση ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα, ξενοδοχεία κλπ.

στ. Η παραγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιωνδήποτε άλλων οπτικοακουστικών μέσων για λογαριασμό τρίτων, ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων.

ζ. Η δημιουργία και εκμετάλλευση STUDIO κινηματογράφησης ταινιών, η παραγωγή, συμπαραγωγή, εκμετάλλευση, εμπορία, διανομή κλπ. κινηματογραφικών ταινιών κάθε τύπου.

η. Η δημιουργία και εκμετάλλευση CLUBS τα οποία θα νοικιάζουν ή θα πωλούν στα μέλη τους ψηφιακούς βιντεοδίσκους (dvd) ή οποιαδήποτε άλλα οπτικοακουστικά μέσα ή μηχανήματα προβολής αυτών και θα παρέχουν υπηρεσίες σε θέματα σχετικά ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd ) ή οποιαδήποτε άλλα οπτικοακουστικά μέσα.

θ. Η συμμετοχή της σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε τύπου, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

ι. Η προβολή και εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών καθώς και η εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών και χώρων αναψυχής κάθε είδους.

ια. Η εισαγωγή, εμπορία, διανομή και εκμετάλλευση κάθε είδους μηχανημάτων ενίσχυσης, μετάδοσης, εκπομπής, εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου επαγγελματικού και καταναλωτικού τύπου.

 

3. Η ανάθεση σε τρίτους, ανέγερσης ή ανακατασκευής κτιριακών συγκροτημάτων κατοικιών, γραφείων, μαγαζιών, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχειακών μονάδων, με δαπάνες της εταιρείας, επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων ή επί των οποίων η εταιρεία έχει αποκτήσει εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό, οποιοδήποτε εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα καθ’ οιονδήποτε τρόπο και η εκμετάλλευση αυτών δια της εκμισθώσεως τους σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή και εν γένει εμπορία μηχανημάτων, επίπλων και όλων εν γένει των απαιτουμένων για τον εξοπλισμό γραφείων, κατοικιών, μαγαζιών και εμπορικών κέντρων.

Η παροχή υπηρεσιών κάθε φύσης εν σχέσει προς τον εξοπλισμό και την οργάνωση γραφείων, επιχειρήσεων, μαγαζιών και εμπορικών κέντρων, καθώς και εν σχέσει με την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται πιο πάνω.

 

4. Η άσκηση γενικής εμπορίας, εμπορίας ειδών δώρου, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών κατασκευαστικών οίκων ημεδαπής και αλλοδαπής και εισαγωγής – διανομής και εκμετάλλευσης των ανωτέρω ειδών.

 

5. Η ίδρυση από την εταιρεία ή η συμμετοχή της σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

 

6. α. Η εκπόνηση, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων, διαφημιστικών προγραμμάτων κάθε φύσεως και περιγραφής δια παντός μέσου μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) και εν γένει παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

Η εκπόνηση, οργάνωση, δημιουργία, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων, προγραμμάτων προωθήσεων πωλήσεων, προγραμμάτων πληροφοριακού υλικού και ενημερωτικών προγραμμάτων και εν γένει παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και συμβούλου δημοσίων σχέσεων.

                β. Η αγορά χρόνου και χώρου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου καθώς και η παροχή υπηρεσιών αγοράς χρόνου και θέσεως ή χώρων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) προς τρίτους.

                γ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την ακροαματικότητα και αποδοτικότητα μέσων μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) και η εκπόνηση μελετών σχετικά με την αξιολόγηση στοιχείων ακροαματικότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και μάρκετινγκ σε οποιοδήποτε διαφημιζόμενο.

                δ. Η παραγωγή, εκτύπωση, δημοσίευση, διανομή διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών επινοήσεων, προγραμμάτων διαφημιστικής εκστρατείας για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου διαφημιζόμενου πελάτη της εταιρείας.

                ε. Η αγορά, εισαγωγή, πώληση, μίσθωση, εξαγωγή, εμπορία, διανομή, μεταπώληση και εκμετάλλευση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων, φωτογραφιών, ταινιών μαγνητοφώνου, βιντεοταινιών και συναφών ειδών οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής.

                στ. Η εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαφήμισης γενικά, στον τομέα αγοράς χώρου και χρόνου στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, εκμετάλλευσης μέσων μαζικής ενημέρωσης, τηλεοπτικών προγραμμάτων ή εταιρειών, οι οποίες γενικά έχουν συναφείς σκοπούς με εκείνους της εταιρείας.

                ζ. Η οργάνωση δια ίδιο συμφέρον ή για λογαριασμό τρίτων και η εμπορική εκμετάλλευση γενικότερα, η οικονομική ή διαφημιστική, αθλητικών και καλλιτεχνικών γεγονότων, συναυλιών, φεστιβάλς και εκδηλώσεων κάθε φύσεως και περιγραφής.

                η. Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτον, υπηρεσιών τεχνογνωσίας (knowhow) και συμβουλών κάθε φύσεως και περιγραφής που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και γενικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.

                θ. Οι εργασίες τυπογραφίας, χαρακτικής, ηλεκτροτυπίας, λιθογραφίας, φωτογραφικής και εκτύπωσης.

                ι. Η εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών και η διενέργεια πράξεων με την ιδιότητα του εμπορικού αντιπροσώπου ή και διανομέα.

                κ. Η παροχή εγγυήσεων και η παροχή συμβάσεων εγγυήσεων προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού οργανισμού εφόσον συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή της.

                λ. Η συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

 

7. Η Εμπορία και Διανομή εν γένει γεωργικών και οπωροκηπευτικών προϊόντων. Η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών των προϊόντων και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων της αλλοδαπής. Η επί προμηθεία πώληση αυτών για λογαριασμό τρίτων, παραγωγών και εμπόρων, Ελλήνων και αλλοδαπών.

 

8. Η Εμπορία και Διανομή φαρμακευτικών ειδών. Η Εισαγωγή και Εξαγωγή αυτών και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων της αλλοδαπής.

               

Η Εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, να διορίζει αντιπροσώπους, να συμμετέχει σε παρεμφερείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις και να προβαίνει γενικά σε κάθε είδους εργασίες, οι οποίες θεωρούνται πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών της.

 

9.  Η έναντι αμοιβής ιδίω ονόματι ή επ’ ονόματι τρίτου και για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου παραλαβή, αποθήκευση, συσκευασία, επεξεργασία, μεταφορά, διακίνηση, παράδοση και διανομή παντός είδους και φύσης, τυποποιημένου/προσυσκευασμένου ή μη  εμπορεύματος, προϊόντος ή εν γένει αντικειμένου, ως και η είσπραξη του αντιτίμου από την τυχόν πώλησή του για λογαριασμό τρίτου.

Η διεξαγωγή στην Ελλάδα και το εξωτερικό επιχείρησης μεταφοράς των παραπάνω προϊόντων και αντικειμένων, δια ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων από την εταιρεία κοινών ή/και ειδικά διαρρυθμισμένων ή/και ειδικού τύπου αυτοκινήτων μέσων μεταφοράς, καθώς και η εν γένει διαμεσολάβηση στην εμπορική εκμετάλλευση -ιδίως η περαιτέρω εκμίσθωση- παντός τύπου μεταφορικών μέσων σε τρίτα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα.

Η δημιουργία, μίσθωση, διαχείριση, εκμίσθωση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση χώρων αποθήκευσης παντός είδους και φύσης εμπορευμάτων τρίτων.

Κάθε εργασία, συναλλαγή ή ενέργεια συναφής προς τους άνω σκοπούς της εταιρείας, η οποία είναι αναγκαία ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήσιμη, για την πραγματοποίηση του άνω σκοπού.

Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, ή η ίδρυση τέτοιων επιχειρήσεων, ως και ο συνεταιρισμός με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η σύσταση κοινοπραξίας με αυτά.»

 

ΘΕΜΑ 2ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα και δεν πραγματοποιήθηκαν λοιπές ανακοινώσεις.

 

 

 

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης