Αναμορφώσεις Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων A´ Τρίμηνου 2006

Η εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 γνωστοποιεί ότι προέβει σε αναμόρφωση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του  Ά τριμήνου του 2006. Περιληπτικά οι αναμορφώσεις είναι οι εξής: Έγινε ανακατάταξη κονδυλίων του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση καθώς και προσθήκη στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, των εταιρειών: Prooptiki Romania SRL, Prooptiki Bulgaria Ltd, Prooptiki Entertainment Doo (Serbia), Prooptiki Cyprus Ltd και Audio Visual Cyprus Ltd, οι οποίες δεν είχαν ενοποιηθεί. Συνέπεια των παραπάνω σε επίπεδο ομίλου έχουμε τις παρακάτω μεταβολές:
Ο κύκλος εργασιών μεταβλήθηκε από € 23.866.595,58 σε € 24.552.317,24. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μεταβλήθηκαν από € 2.344.864,23 σε € 2.329.136,07. Η καθαρή θέση των μετόχων της εταιρείας μεταβλήθηκε από € 40.569.352,65 σε € 40.655.408,72. Σε επίπεδο εταιρείας δεν μεταβάλλονται τα παραπάνω κονδύλια. Αντίστοιχα αναμορφώθηκε και ο πίνακας μεταβολών της καθαρής θέσης του ομίλου.
Λεπτομερής αναφορά των παραπάνω διαφοροποιήσεων περιλαμβάνεται στις «Σημειώσεις» των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων περιόδου 01.01. – 30.06.2006  στην παράγραφο ΣΤ, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας www.ave.gr.

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης