Ανακοίνωσης Για Τις Αποφάσεις Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 29 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι Πάρνωνος 3, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα πέντε (5) μέτοχοι με συνολικά 38.723.294 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 45.457.464 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 85,19 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά :

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2011 έως 31-12-2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της εταιρείες «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL», «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», «AV THEATRICAL LIMITED», «OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ολική ενοποίηση και «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ITALIA FILM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με καθαρή θέση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους 38.723.294 υπέρ, ενέκρινε τις αφορώσες τη χρήση 01-01-2011 έως 31-12-2011 υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις, τις ατομικές της εταιρείας και τις ενοποιημένες, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, με τις θυγατρικές της εταιρείες «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL», «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», «AV THEATRICAL LIMITED», «OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ολική ενοποίηση και «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ITALIA FILM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με καθαρή θέση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που αφορούν τα πεπραγμένα της χρήσεως 2011.

ΘΕΜΑ 2ο : Διάθεση κερδών της εταιρείας χρήσης 2011.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους 38.723.294 υπέρ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2011, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί μη διανομής μερίσματος για την κλειόμενη χρήση 2011, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην σχετική έκθεση διαχείρισης.

ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2011.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους 38.723.294 υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη Διαχειρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2011 έως 31-12-2011.

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού (για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν.3693/2008 και νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους 38.723.294 υπέρ, αποδέχθηκε τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε και αποφάσισε όπως διατηρήσει για την διαχειριστική χρήση 1.1.2012 – 31.12.2012 τους παρακάτω ελεγκτές της εταιρείας από τον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE :

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ τον κ. Κυπριανό Παπαγιαννόπουλο του Πέτρου, που γεννήθηκε στην Ιστιαία Ευβοίας το 1958, κάτοχο του υπ’ αριθμόν ΑΖ 600412 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, κάτοικο Μενιδίου, οδός Σόλωνος αρ. 13, (Α.Μ ΣΟΕΛ 14261) και
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ την κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Ελληνοχώριο Κορινθίας το 1960, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Ρ 137600 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν.Φιλαδέλφειας, κάτοικο Ν.Φιλαφέλφειας οδός Μηδείας 5Α, T.K. 14342 (Α.M.ΣΟΕΛ 15281)

Ως προς την αμοιβή των ως άνω ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε να παραμείνει αυτή στα περσινά επίπεδα.

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.723.294 υπέρ, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού, επανεκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που είχε συγκροτηθεί σε σώμα στις 30-6-2010 και η θητεία του οποίου έληγε την 30-6-2012.
Η θητεία του εκλεγέντος εκ νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής και λήγει την 30-6-2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται, λοιπόν, από επτά μέλη τα οποία θα συγκροτηθούν σε σώμα και θα ορίσουν τις αρμοδιότητές τους στην πρώτη τους συνεδρίαση.
    Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:
1)    Ιωάννη Βαρδινογιάννη του Θεοδώρου,
2)    Χαράλαμπο Αντωνόπουλο του Αλεξίου,
3)    Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννου,
4)    Ευάγγελο Κώνστα του Γεωργίου,
     5)    Νικόλαο Θεοφανόπουλο του Κωνσταντίνου,
    6)    Βασίλειο Γεωργιάδη του Κωνσταντίνου,
7)    Άννα-Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου,
εκ των οποίων ο κ.Βασίλειος Γεωργιάδης και η κ. Άννα-Ειρήνη Γιάκου ορίζονται ως ανεξάρτητα μέλη.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2012.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και αφού έλαβε υπ’όψιν της και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία τα μέλη του, εκτιμώντας την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και ειδικά τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, περί μη καταβολής αμοιβής τους για την χρήση 2011 και παραίτησής τους από του δικαιώματός τους για αμοιβές για τη χρήση 2012, με νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους 38.723.294 υπέρ, ενέκρινε τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 και προενέκρινε την μη καταβολή αμοιβής για την χρήση 2012.
Οι συμβάσεις εργασίας των κ.κ. Απόστολου Βούλγαρη ως οικονομικού διευθυντού και των κ.κ. Ευαγγέλου Κώνστα και Νικολάου Θεοφανόπουλου ως νομικών συμβούλων συνεχίζουν υφιστάμενες.

ΘΕΜΑ 7 : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.723.294 υπέρ, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.
    

ΘΕΜΑ 8 : Έγκριση για την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής μας εταιρείας «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» τόσο για τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις , όσο και τις τροποποιήσεις τα που έχουν χορηγηθεί από ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ύψους 4.3 εκ. ευρώ περίπου και παροχή σχετικής εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή των σχετικών συμβατικών κειμένων.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.723.294 υπέρ, εγκρίνει την συμμετοχή της εταιρείας ως εγγυήτριας στο ομολογιακό δάνειο που παρασχέθηκε στην θυγατρική μας εταιρεία «ΟΝ PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, συνολικού ύψους 4.3 εκ. ευρώ, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9ο : Παροχή σχετικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του καταστατικού , για την σύναψη ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού των 10 εκ ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων πάσης φύσεως.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.723.294 υπέρ, εγκρίνει την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της γενικής εξουσιοδότησης για την σύναψη νέων ομολογιακών δανείων έως του συνολικού ποσού των 10 εκ. ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων και ανεξαρτήτως ύψους δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, το συνολικό ποσό των οποίων δεν υπολογίζεται στο ως άνω ποσό των 10 εκ. ευρώ.
Περαιτέρω, χορηγεί τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους όρους των εν λόγω δανείων, να καταρτίσει και υπογράψει τις εν λόγω συμβάσεις και/ή τροποποιήσεις και να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

ΘΕΜΑ 10ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Χαράλαμπος Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στην στρατηγική της εταιρείας για την μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, την αποδοχή από το κοινό της μείωσης της τιμής των εισιτηρίων στους Πολυκινηματογράφους, καθώς και την έμφαση στην δραστηριότητα διανομής στα videogames η οποία αντίθετα από την λοιπή αγορά δεν παρουσιάζει ύφεση, μέσω αποκτήσεως δικαιωμάτων διανομής και από άλλους οίκους του εξωτερικού, καθώς και την ανάπτυξη του τομέα πωλήσεως hardware.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης