Ανακοίνωση μεταβολής ύψους Μ.Κ. βάσει του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε πλήρως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από την  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.07.2013.  Την ολοσχερή κάλυψη του ποσού της αύξησης ποσού  20.173.004,60 ευρώ πιστοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 27/11/2013 απόφασή του. Με την αύξηση αυτή εκδόθηκαν 28.818.578 νέες προνομιούχες μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστη, οι οποίες δεν θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο ΧΑ.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 51.993.229,40 ευρώ και διαιρείται σε 45.457.464 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ η καθεμία οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑ και 28.818.578 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ η καθεμία, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο ΧΑ. Οι παραπάνω μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ενσωματωθούν στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01/01 -31/12/2013).

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου αυτές θα μετατραπούν υποχρεωτικά στο τέλος της 5ετίας από την έκδοσή τους σε κοινές μετά ψήφου, εφόσον δεν έχει ασκηθεί νωρίτερα σχετικό δικαίωμα.

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης