Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26.07.2013

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 26η Ιουλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι Πάρνωνος 3, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα τρεις (3) μέτοχοι με συνολικά 38.623.294 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 45.457.464 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 84,97 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά :

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού. Προσθήκη δυνατότητας εκδόσεως και προνομιούχων μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων, με ψήφους 38.623.294 υπέρ, τροποποιεί το άρθρο 7 του καταστατικού, το οποίο θα ισχύει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες και διακρίνονται σε:

α) Κοινές Ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες, κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 2396/1996, ως ισχύει, και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ως χρόνος έκδοσης αυτών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησης τους στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, που τυχόν θα ορισθεί νόμιμα, για το σκοπό αυτό. Μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο αξιών της Ε.Χ.Α.Ε., ως ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας ή Αρχής ορισθεί κατά νόμο στο μέλλον.

β) Προνομιούχες Ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενσώματες και μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το προνόμιο αυτό θα συνίσταται στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που τυχόν είχαν καταβληθεί.

Οι Προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε απλούς ή πολλαπλούς τίτλους οι οποίοι είναι αριθμημένοι κατ΄ αύξοντα αριθμό μετοχών και φέρουν τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των μετοχών εκτός μερισματαποδείξεων, οι οποίοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, αμέσως μετά την έκδοσή τους. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η μεταβίβαση των Προνομιούχων μετοχών γίνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8β παρ. 6 του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Ως προνομιούχος μέτοχος της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο, κατ΄ άρθρο 8β παρ. 6 ΚΝ 2190/1920, ειδικό βιβλίο.

Η μετατροπή των Προνομιούχων μετοχών σε κοινές μετά ψήφου λαμβάνει χώρα κατόπιν άσκησης του σχετικού δικαιώματος του δικαιούχου της. Εάν το δικαίωμα μετατροπής δεν ασκηθεί ενός πενταετίας από την έκδοση τους, τότε αυτές μετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινές σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 876/1979.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του Καταστατικού.».

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση άρθρου 8 του καταστατικού. Διάκριση δικαιώματος ψήφου σε προνομιούχες μετοχές

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων, με ψήφους 38.623.294 υπέρ, τροποποιεί το άρθρο 8 του καταστατικού, το οποίο θα ισχύει πλέον ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της ύπαρξης Προνομιούχων Ονομαστικών μετοχών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της παραγράφου 1 στ. β του άρθρου 7 του Καταστατικού. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

3. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση ή/και κατέχουν ίδια κατηγορία μετοχών.».

ΘΕΜΑ 3ο : Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της έκδοσης Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου (ΠΑΨ), μέχρι του συνολικού ποσού των €20.173.004,60, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Οι ειδικότεροι όροι της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν ως εξής:

– Ορισμός της τιμής έκδοσης εκάστης εκ των νέων ΠΑΨ στο ποσό των € 0,70 ανά μετοχή.

– Ορισμός του προνομίου των ΠΑΨ έναντι των κοινών μετοχών, μόνο ως προς την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν καταβληθούν.

– Παροχή στους κατόχους των ΠΑΨ του δικαιώματος μετατροπής αυτών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοσης τους και με σχέση μετατροπής 1:1.

– Υποχρεωτική μετατροπή των ΠΑΨ σε κοινές μετά ψήφου μετοχές στο τέλος της πενταετίας από την έκδοση τους.

– Διάθεση των ΠΑΨ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ως ακολούθως :

α) για ποσό € 7.529.930,10 υπέρ του μετόχου της Εταιρείας Stoneman Holdings Ltd, με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων ταμειακών διευκολύνσεων που έχει ήδη καταβάλει η τελευταία προς την Εταιρεία,

β) για ποσό € 3.643.074,40 υπέρ της εταιρείας Doson Investments Company με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με κεφαλαιοποίηση προκαταβολών από την τελευταία προς την Εταιρεία για αγορά δικαιωμάτων ταινιών,

γ)για το ποσό των € 9.000.000,10 υπέρ της εταιρείας Doson Investments Company με καταβολή μετρητών».

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση, τη σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων, με ψήφους 38.623.294 υπέρ και πλειοψηφία ποσοστού 84,97% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, εγκρίνει και αποδέχεται την αναγνωσθείσα ειδική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής μέχρι του συνολικού ποσού των € 20.173.004,60, με την έκδοση 28.818.578 Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,70 και ειδικότερα με τον ακόλουθο τρόπο:

– μέσω της έκδοσης Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου (ΠΑΨ), κατά το ποσό των € 20.173.004,60, αυτού διαιρουμένου σε 28.818.578 ΠΑΨ, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

– τον ορισμό της τιμής έκδοσης εκάστης εκ των νέων ΠΑΨ στο ποσό των € 0,70 ανά μετοχή.

– τον ορισμό του προνομίου των ΠΑΨ έναντι των κοινών μετοχών, μόνο ως προς την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν καταβληθούν.

– την παροχή στους κατόχους των ΠΑΨ του δικαιώματος μετατροπής αυτών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοσης τους και με σχέση μετατροπής 1:1.

– την υποχρεωτική μετατροπή των ΠΑΨ σε κοινές μετά ψήφου μετοχές στο τέλος της πενταετίας από την έκδοση τους.

Η Γενική Συνέλευση και το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 38.623.294 υπέρ και πλειοψηφία ποσοστού 84,97% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αποφασίζει όπως η διάθεση των ΠΑΨ γίνει με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ως ακολούθως :

– για ποσό € 7.529.930,10 υπέρ του μετόχου της Εταιρείας Stoneman Holdings Ltd, με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων ταμειακών διευκολύνσεων που έχει ήδη καταβάλει η τελευταία προς την Εταιρεία,

– για ποσό € 3.643.074,40 υπέρ της εταιρείας Doson Investments Company με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με κεφαλαιοποίηση προκαταβολών από την τελευταία προς την Εταιρεία για αγορά δικαιωμάτων ταινιών,

– για το ποσό των € 9.000.000,10 υπέρ της εταιρεία Doson Investments Company με καταβολή μετρητών.

Η καταβολή των μετρητών θα πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών από σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, με δυνατότητα παράτασης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά έναν επιπλέον μήνα, σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό. Σε περίπτωση που η κάλυψη της αύξησης και με την καταβολή μετρητών δεν είναι πλήρης κατά τη λήξη των ως άνω νομίμων προθεσμιών, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με την δυνατότητα του άρθρου 13α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’εξουσιοδότηση του νόμου και της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θα προσαρμόσει με την απόφασή του περί πιστοποίησης της καταβολής, το άρθρο 5 του Καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε με τη μερική κάλυψη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση, τη σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων, με ψήφους 38.623.294 υπέρ, τροποποιεί το άρθρο 5 του καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο θα ισχύει πλέον ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε πενήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ (51.993.229,40) διαιρούμενο σε συνολικά 74.276.042 μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (0,70) του ευρώ η κάθε μία, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (45.457.464) κοινές ονομαστικές μετοχές και β) είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ (28.818.578) ονομαστικές Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

2. Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:

2.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, διαιρέθηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και καταβλήθηκε σε μετρητά όπως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3551/1982.

2.2. Με την από 14.12.1984 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές (25.000.000) με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 180/1985.

2.3. Με την από 30.10.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000) με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3641/1990.

2.4. Με την από 30.6.1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά πεντακόσια εκατομμύρια δραχμές (500.000.000) με έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4347/1991.

2.5. Με την από 27.12.1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά τετρακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια δραχμές (449.000.000) με έκδοση τετρακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων (449.000) μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1443/1992.

2.6. Με την από 30.12.1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά εξακόσια ενενήντα έξι εκατομμύρια δραχμές (696.000.000) με έκδοση εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (696.000) μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4098/1993.

2.7. Με την από 01.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά τριακόσια σαράντα εκατομμύρια (340.000.000) δραχμές με έκδοση τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (340.000) μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 138/1995.

2.8. Με την από 08.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρείας έγιναν ονομαστικές. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 138/10.1.1995.

2.9. Με την από 17.12.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εξακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (667.480.000) δρχ. με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τριακόσιες είκοσι οκτώ (328) δρχ. εκάστης και ορίστηκε εφεξής στις 672 δρχ. ανά ονομαστική μετοχή. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 10551/1999.

2.10. Με την από 27.03.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα έξη εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες δραχμές (56.980.000) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι οκτώ (28) δραχμές εκάστη και ορίστηκε εφεξής στις 700 δραχμές ανά ονομαστική μετοχή. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3170/2000.

2.11. Με την από 27.01.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αφενός το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ και αφετέρου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (784.915,77 €) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τριάντα εννέα (0,39) λεπτά δηλαδή η ονομαστική αξία της μετοχής από 2,05 € αυξήθηκε σε 2,44 €. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2626/2002.

2.12. Με την από 26.05.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε αφενός η αύξηση του κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ και σαράντα λεπτά ( 2.570.381,40€) με έκδοση ενός εκατομμυρίου πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε (1.053.435) κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών ( 2,44€) εκάστης και αφετέρου η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (2,44€) ανά μετοχή σε εβδομήντα λεπτά (0,70€) ανά μετοχή και η έκδοση δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δύο ( 10.765.402) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε αντικατάσταση των υφισταμένων.

2.13. Με την από 31.05.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (2.835.000€) με έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ( 4.050.000) νέων ονομαστικών μετοχών με αξία υπέρ το άρτιο και ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (0,70€ ) ανά μετοχή.

2.14. Με την από 28.06.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ότι η έκδοση των τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ( 4.050.000) νέων ονομαστικών μετοχών θα καλυφθεί μέσω της δημόσιας εγγραφής με τιμή διάθεσης που θα καθορισθεί σύμφωνα με διατάξεις της παραγ.2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 348/1985.

2.15. Με την από 14.11.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες σαράντα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ευρώ και δέκα λεπτά (740.770,10 ευρώ) λόγω απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με ΑΡΜΑΕ 5140/01/Β/86/5138 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του ΚΝ 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, με έκδοση ενός εκατομμυρίου πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα τριών ( 1.058.243) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (0,70 ευρώ) ανά μετοχή.

2.16. Με την από 29.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (980.000) ευρώ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (0,70 ευρώ) ανά μετοχή με καταβολή τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (4,8) ευρώ ανά μετοχή τοις μετρητοίς, η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού του παθητικού «Ειδικό Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο.

2.17. Με την από 30-10-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τρείς χιλιάδες εκατόν τρία (€ 24.183.103) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιο τριάντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (34.547.290) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (€ 0,70) του Ευρώ η κάθε μία, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920 για την περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης.

2.18 Με την από 23.03.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η κατά το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920 μερική κάλυψη της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά που αποφασίστηκε από την 30-10-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και η οποία ανέρχεται σε δεκαεννέα εκατομμύρια επτακόσια είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά (19.728.673,30), που καλύφθηκε με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής των παλαιών μετόχων και με διάθεση αδιαθέτων μετοχών σύμφωνα με το Βιβλίο Ζήτησης και διαιρείται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες δεκαεννέα (28.183.819) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (0,70 ευρώ) και τιμή διάθεσης εβδομήντα ενός λεπτών (0,71 ευρώ), η δε διαφορά ανερχόμενη σε διακόσια ογδόντα μια χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (281.838,19 ευρώ) μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «καταβλημένη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τριάντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (31.820.224,80), διαιρούμενο σε σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις 45.457.464 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (0,70) του ευρώ η κάθε μία.

2.19. Με την από 26.07.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 20.173.004,60 Ευρώ) και συγκεκριμένα: α) για ποσό € 7.529.930,10 με εισφορά σε είδος και ειδικότερα με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων και παρασχεθεισών ταμειακών διευκολύνσεων, β) για ποσό € 3.643.074,40 με εισφορά σε είδος και ειδικότερα με κεφαλαιοποίηση προκαταβολών προς την Εταιρεία έναντι αγοράς δικαιωμάτων ταινιών και γ) για το ποσό των € 9.000.000,10 με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ (28.818.578) νέων Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (€ 0,70) του Ευρώ η κάθε μία, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920 για την περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης κατά το μέρος που θα γίνει με καταβολή μετρητών.

Το προνόμιο των ΠΑΨ έναντι των κοινών μετοχών, συνίσταται μόνο ως προς την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν καταβληθούν. Παρασχέθηκε δε στους κατόχους των ΠΑΨ το δικαίωμα μετατροπής αυτών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοσή τους και με σχέση μετατροπής 1:1, ενώ η μετατροπή των ΠΑΨ σε κοινές μετά ψήφου μετοχές είναι υποχρεωτική στο τέλος της πενταετίας από την έκδοση τους. Οι ΠΑΨ μετοχές που μετατρέπονται σε κοινές εισάγονται υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΘΕΜΑ 4ο : Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρεία.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων, με ψήφους 38.623.294 υπέρ, αποφασίζει και παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο την ειδική εξουσιοδότηση όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 5ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν έγιναν ανακοινώσεις.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης