ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 27.07.2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 27.07.2015

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 27η Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι Πάρνωνος 3, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα πέντε (5) μέτοχοι με συνολικά 35.487.793 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 48.184.910 κοινών και με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 73,65% επί του συνόλου των κοινών και με δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά :

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της έκδοσης Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου (ΠΑΨ) Σειράς Γ΄, μέχρι του συνολικού ποσού των €11.999.995,00, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Οι ειδικότεροι όροι της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν ως εξής:

-Ορισμός της τιμής έκδοσης εκάστης εκ των νέων ΠΑΨ Σειράς Γ’ στο ποσό των €0,70 ανά μετοχή.

– Ορισμός του προνομίου των ΠΑΨ Σειράς Γ΄ έναντι των κοινών μετοχών, μόνο ως προς την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν καταβληθούν.

-Παροχή στους κατόχους των ΠΑΨ Σειράς Γ΄ του δικαιώματος μετατροπής αυτών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοση τους και με σχέση μετατροπής 1:1.

– Υποχρεωτική μετατροπή των ΠΑΨ Σειράς Γ΄ σε κοινές μετά ψήφου μετοχές στο τέλος της πενταετίας από την έκδοση τους.

– Διάθεση των ΠΑΨ Σειράς Γ΄ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων ως ακολούθως:

 α) για ποσό €1.166.585,00 υπέρ της μετόχου της Εταιρείας Doson Investments Company, με κεφαλαιοποίηση ταμειακών διευκολύνσεων που έχει ήδη καταβάλει η τελευταία προς την Εταιρεία,

β) για το ποσό των €10.833.410,00 υπέρ της εταιρείας Doson Investments Company με κα-ταβολή μετρητών.

 

                Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου, με ψήφους 35.487.793 υπέρ επί συνόλου 48.184.910 κοινών και με δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση μετοχών και με ποσοστό 73,65% επί του συνόλου των υφισταμένων κατά το χρόνο της Γενικής Συνέλευσης δικαιωμάτων ψήφου (35.487.793/48.184.910), εγκρίνει και αποδέχεται την αναγνωσθείσα ειδική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής μέχρι του συνολικού ποσού των €11.999.995,00 με την έκδοση 17.142.850 νέων Προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου (ΠΑΨ) Σειράς Γ’, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,70 και ειδικότερα με τον ακόλουθο τρόπο:

 

– μέσω της έκδοσης Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου (ΠΑΨ) Σειράς Γ’, μέχρι του συνολικού ποσού των €11.999.995,00 οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

– τον ορισμό της τιμής έκδοσης εκάστης εκ των νέων ΠΑΨ Σειράς Γ’ στο ποσό των €0,70 ανά μετοχή.

– τον ορισμό του προνομίου των ΠΑΨ Σειράς Γ’ έναντι των κοινών μετοχών, μόνο ως προς την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν καταβληθούν.

– την παροχή στους κατόχους των ΠΑΨ Σειράς Γ’ του δικαιώματος μετατροπής αυτών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοση τους και με σχέση μετατροπής 1:1 και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον μετατραπούν σε κοινές μετά ψήφου μετοχές.

– την υποχρεωτική μετατροπή των ΠΑΨ Σειράς Γ’ σε κοινές μετά ψήφου μετοχές στο τέλος της πενταετίας από την έκδοση τους.

                Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, τη σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου, με ψήφους 35.487.793 υπέρ επί συνόλου 48.184.910 κοινών και με δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση μετοχών και με ποσοστό 73,65% επί του συνόλου των υφισταμένων κατά το χρόνο της Γενικής Συνέλευσης δικαιωμάτων ψήφου (35.487.793/48.184.910), αποφασίζει όπως η διάθεση των ΠΑΨ Σειράς Γ’ γίνει με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών κοινών και προνομιούχων μετόχων, για το ποσό των €11.999.995,00 υπέρ της Εταιρείας Doson Investments Company, ως ακολούθως:

α) για το ποσό των €1.166.585,00 με κεφαλαιοποίηση ταμειακών διευκολύνσεων που έχει ήδη καταβάλει η τελευταία προς την Εταιρεία,

β) για το ποσό των €10.833.410,00 με καταβολή μετρητών.

 

Η καταβολή των μετρητών θα πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών από σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, με δυνατότητα παράτασης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά έναν επιπλέον μήνα, σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό. Σε περίπτωση που η κάλυψη της αύξησης και με την καταβολή των μετρητών δεν είναι πλήρης κατά τη λήξη των ως άνω νομίμων προθεσμιών, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με την δυνατότητα του άρθρου 13α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου και της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θα προσαρμόσει με την απόφασή του περί πιστοποίησης καταβολής, το άρθρο 5 του Καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε με τη μερική κάλυψη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση, τη σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου, με ψήφους 35.487.793 υπέρ επί συνόλου 48.184.910 κοινών και με δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση μετοχών και με ποσοστό 73,65% επί του συνόλου των υφισταμένων κατά το χρόνο της Γενικής Συνέλευσης δικαιωμάτων ψήφου (35.487.793/48.184.910), τροποποιεί το άρθρο 5 του καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο θα ισχύει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ογδόντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ (83.993.225,40) διαιρούμενο σε συνολικά 119.990.322 μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (0,70) του ευρώ η κάθε μία, ως εξής:

α) σαράντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (48.184.910) κοινές ονομαστικές μετοχές και

β) εβδομήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες δώδεκα (71.805.412) ονομαστικές Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων 26.091.132 είναι Προνομιούχες Μετοχές άνευ Ψήφου Σειράς Α’, 28.571.430 είναι Προνομιούχες Μετοχές άνευ Ψήφου Σειράς Β’ και 17.142.850 είναι Προνομιούχες Μετοχές άνευ Ψήφου Σειράς Γ’.

2. Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:

2.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, διαιρέθηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και καταβλήθηκε σε μετρητά όπως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3551/1982.

2.2. Με την από 14.12.1984 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές (25.000.000) με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 180/1985.

2.3. Με την από 30.10.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000) με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3641/1990.

2.4. Με την από 30.6.1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά πεντακόσια εκατομμύρια δραχμές (500.000.000) με έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4347/1991.

2.5. Με την από 27.12.1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά τετρακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια δραχμές (449.000.000) με έκδοση τετρακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων (449.000) μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1443/1992.

2.6. Με την από 30.12.1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά εξακόσια ενενήντα έξι εκατομμύρια δραχμές (696.000.000) με έκδοση εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (696.000) μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4098/1993.

2.7. Με την από 01.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά τριακόσια σαράντα εκατομμύρια (340.000.000) δραχμές με έκδοση τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (340.000) μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 138/1995.

2.8. Με την από 08.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρείας έγιναν ονομαστικές. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 138/10.1.1995.

2.9. Με την από 17.12.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εξακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (667.480.000) δρχ. με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τριακόσιες είκοσι οκτώ (328) δρχ. εκάστης και ορίστηκε εφεξής στις 672 δρχ. ανά ονομαστική μετοχή. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 10551/1999.

2.10. Με την από 27.03.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα έξη εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες δραχμές (56.980.000) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι οκτώ (28) δραχμές εκάστη και ορίστηκε εφεξής στις 700 δραχμές ανά ονομαστική μετοχή. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3170/2000.

2.11. Με την από 27.01.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αφενός το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ και αφετέρου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (784.915,77 €) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τριάντα εννέα (0,39) λεπτά δηλαδή η ονομαστική αξία της μετοχής από 2,05 € αυξήθηκε σε 2,44 €. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2626/2002.

2.12. Με την από 26.05.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε αφενός η αύξηση του κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ και σαράντα λεπτά ( 2.570.381,40€) με έκδοση ενός εκατομμυρίου πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε (1.053.435) κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών ( 2,44€) εκάστης και αφετέρου η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (2,44€) ανά μετοχή σε εβδομήντα λεπτά (0,70€) ανά μετοχή και η έκδοση δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δύο ( 10.765.402) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε αντικατάσταση των υφισταμένων.

2.13. Με την από 31.05.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (2.835.000€) με έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ( 4.050.000) νέων ονομαστικών μετοχών με αξία υπέρ το άρτιο και ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (0,70€ ) ανά μετοχή.

2.14. Με την από 28.06.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ότι η έκδοση των τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ( 4.050.000) νέων ονομαστικών μετοχών θα καλυφθεί μέσω της δημόσιας εγγραφής με τιμή διάθεσης που θα καθορισθεί σύμφωνα με διατάξεις της παραγ.2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 348/1985.

2.15. Με την από 14.11.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες σαράντα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ευρώ και δέκα λεπτά (740.770,10 ευρώ) λόγω απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με ΑΡΜΑΕ 5140/01/Β/86/5138 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του ΚΝ 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, με έκδοση ενός εκατομμυρίου πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα τριών ( 1.058.243) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (0,70 ευρώ) ανά μετοχή.

2.16. Με την από 29.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (980.000) ευρώ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (0,70 ευρώ) ανά μετοχή με καταβολή τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (4,8) ευρώ ανά μετοχή τοις μετρητοίς, η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού του παθητικού «Ειδικό Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο.

2.17. Με την από 30-10-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τρείς χιλιάδες εκατόν τρία (€ 24.183.103) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιο τριάντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (34.547.290) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (€ 0,70) του Ευρώ η κάθε μία, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920 για την περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης.

2.18 Με την από 23.03.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η κατά το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920 μερική κάλυψη της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά που αποφασίστηκε από την 30-10-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και η οποία ανέρχεται σε δεκαεννέα εκατομμύρια επτακόσια είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά (19.728.673,30), που καλύφθηκε με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής των παλαιών μετόχων και με διάθεση αδιαθέτων μετοχών σύμφωνα με το Βιβλίο Ζήτησης και διαιρείται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες δεκαεννέα (28.183.819) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (0,70 ευρώ) και τιμή διάθεσης εβδομήντα ενός λεπτών (0,71 ευρώ), η δε διαφορά ανερχόμενη σε διακόσια ογδόντα μια χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (281.838,19 ευρώ) μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «καταβλημένη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τριάντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (31.820.224,80), διαιρούμενο σε σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις 45.457.464 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (0,70) του ευρώ η κάθε μία.

2.19. Με την από 26.07.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 20.173.004,60 Ευρώ) και συγκεκριμένα: α) για ποσό € 7.529.930,10 με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων και παρασχεθεισών ταμειακών διευκολύνσεων, β) για ποσό € 3.643.074,40 με κεφαλαιοποίηση προκαταβολών προς την Εταιρεία έναντι αγοράς δικαιωμάτων ταινιών και γ) για το ποσό των € 9.000.000,10 με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ (28.818.578) νέων Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (€ 0,70) του Ευρώ η κάθε μία, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920 για την περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης κατά το μέρος που θα γίνει με καταβολή μετρητών.

Το προνόμιο των ΠΑΨ έναντι των κοινών μετοχών, συνίσταται μόνο ως προς την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν καταβληθούν. Παρασχέθηκε δε στους κατόχους των ΠΑΨ το δικαίωμα μετατροπής αυτών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοσή τους και με σχέση μετατροπής 1:1, ενώ η μετατροπή των ΠΑΨ σε κοινές μετά ψήφου μετοχές είναι υποχρεωτική στο τέλος της πενταετίας από την έκδοση τους. Οι ΠΑΨ μετοχές που μετατρέπονται σε κοινές εισάγονται υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2.20. Με την από 25.07.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια ένα ευρώ (€20.000.001,00 Ευρώ) και συγκεκριμένα: α) για ποσό € 970.000,50 με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων και παρασχεθεισών ταμειακών διευκολύνσεων και β) για ποσό € 19.030.000 με καταβολή μετρητών, και με την έκδοση είκοσι οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (28.571.430) νέων Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου (ΠΑΨ) Σειράς Β’, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (€ 0,70) του Ευρώ η κάθε μία, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920 για την περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης κατά το μέρος που θα γίνει με καταβολή μετρητών.

Το προνόμιο των ΠΑΨ Σειράς Β’ έναντι των κοινών μετοχών, συνίσταται μόνο ως προς την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν καταβληθούν. Παρασχέθηκε δε στους κατόχους των ΠΑΨ Σειράς Β’ το δικαίωμα μετατροπής αυτών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοσή τους και με σχέση μετατροπής 1:1, ενώ η μετατροπή των ΠΑΨ Σειράς Β’ σε κοινές μετά ψήφου μετοχές είναι υποχρεωτική στο τέλος της πενταετίας από την έκδοση τους. Οι ΠΑΨ μετοχές που μετατρέπονται σε κοινές εισάγονται υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.»

2.21. Με την από 30.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η μετατροπή 1.363.723 Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου, που εκδόθηκαν σε συνέχεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 26.07.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε 1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, με σχέση μετατροπής 1:1. Οι μετά τη μετατροπή 1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου θα εισαχθούν υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2.22. Με την από 30.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η μετατροπή 1.363.723 Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου, που εκδόθηκαν σε συνέχεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 26.07.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε 1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, με σχέση μετατροπής 1:1. Οι μετά της μετατροπή 1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου θα εισαχθούν υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2.23. Με την από 27.07.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού μέχρι του συνολικού ποσού των έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (€11.999.995,00) και συγκεκριμένα: α) για το ποσό €1.166.585,00 με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων και παρασχεθεισών ταμειακών διευκολύνσεων και β) για το ποσό των €10.833.410,00 με καταβολή μετρητών, και με την έκδοση δεκαεπτά εκατομμυρίων εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (17.142.850) νέων Προνομιούχων Μετοχών άνευ ψήφου (ΠΑΨ) Σειράς Γ’, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (€0,70) του Ευρώ η κάθε μία, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920 για την περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης κατά το μέρος που θα γίνει με καταβολή μετρητών.

Το προνόμιο των ΠΑΨ Σειράς Γ’ έναντι των κοινών μετοχών, συνίσταται μόνο ως προς την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν καταβληθούν. Παρασχέθηκε δε στους κατόχους των ΠΑΨ Σειράς Γ’ το δικαίωμα μετατροπής αυτών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοσή τους και με σχέση μετατροπής 1:1, ενώ η μετατροπή των ΠΑΨ Σειράς Γ’ σε κοινές μετά ψήφου μετοχές είναι υποχρεωτική στο τέλος της πενταετίας από την έκδοση τους. Οι ΠΑΨ μετοχές που μετατρέπονται σε κοινές εισάγονται υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.».

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου, με ψήφους 35.487.793 υπέρ επί συνόλου 48.184.910 κοινών και με δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση μετοχών και με ποσοστό 73,65% επί του συνόλου των υφισταμένων κατά το χρόνο της Γενικής Συνέλευσης δικαιωμάτων ψήφου (35.487.793/48.184.910), αποφασίζει και παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο την ειδική εξουσιοδότηση όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου, με ψήφους 35.487.793 υπέρ επί συνόλου 48.184.910 κοινών και με δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση μετοχών και με ποσοστό 73,65% επί του συνόλου των υφισταμένων κατά το χρόνο της Γενικής Συνέλευσης δικαιωμάτων ψήφου (35.487.793/48.184.910), αποφάσισε τη μη λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα και δεν πραγματοποιήθηκαν λοιπές ανακοινώσεις.

 

 

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης