Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις Τακτικής Γ.Σ. 2008

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ  γνωστοποιεί ότι την 27 Ιουνίου  2008 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15 μ.μ. και στο ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA,  οδός  Ελ.Βενιζέλου αρ. 3, Πλ.Συντάγματος, έλαβε χώρα  η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα 11 μέτοχοι με συνολικά 11.925.465 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 17.273.645 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 69,04 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά :

ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2007 έως 31-12-2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα   με τις θυγατρικές  της « ON PRODUCTIONS Κινηματογραφικές   και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER  MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS)  Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ »,« PROOPTIKI ROMANIA SRL”, “ PROOPTIKI BULGARIA LTD”, “ PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO( SERBIA)”, “PROOPTIKI CYPRUS LTD”  με ολική ενοποίηση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 11.925.465 υπερ, ενέκρινε τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως από 01-01-2007 έως 31-12-2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές  της « ON PRODUCTIONS Κινηματογραφικές   και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER  MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS)  Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ »,« PROOPTIKI ROMANIA SRL”, “ PROOPTIKI BULGARIA LTD”, “ PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO( SERBIA)”, “PROOPTIKI CYPRUS LTD”  με ολική ενοποίηση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.


ΘΕΜΑ 2ο. Διάθεση κερδών της εταιρείας. Διανομή μερίσματος χρήσης 2007 προς τους μετόχους της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 11.925.465 υπερ, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για διάθεση των κερδών χρήσεως 2007, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική έκθεση διαχείρισης.
          Περαιτέρω, αποφασίζει την καταβολή μερίσματος στους μετόχους, ποσού  0,10 ευρώ (δέκα λεπτά) ανά μετοχή .
Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της  30ς Ιουνίου 2008.

Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 1 Ιουλίου 2008. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου 2008 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Ελληνικά Χρηματιστήρια  (πρώην Κ.Α.Α.)
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την 15 Ιουλίου 2008, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι  31-12-2008 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31-12-2008) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ  Α.Ε .» στη διεύθυνση Πάρνωνος 3 Μαρούσι , τηλ. 210 8092000

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (κα Μαριάτα Φιφλή, Πάρνωνος 3 – Μαρούσι, τηλ. 210 8092116).


ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2007.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 11.925.465 υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές ,από κάθε ευθύνη Διαχειρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2007 έως 31-12-2007.


ΘΕΜΑ 4ο. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των  εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους  11.925.465 υπέρ, εξέλεξε για την διαχειριστική χρήση 1.1.2008-31.12.2008 τους παρακάτω ελεγκτές της εταιρείας από τον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE:
ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ τον κ.  Δημήτριο Ντζανάτο του Σπυρίδωνος , που γεννήθηκε στην Λυσιμαχία Αιτολωακαρνανίας  το 1952,  κάτοχο του υπ’ αριθμόν Ρ 137662  δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν.Φιλαδέλφειας  κάτοικο Ν.Φιλαδέλφειας,   οδός Μηδείας 5Α , T.K. 143 42 (Α.Μ ΣΟΕΛ 115 21 και
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ την κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Ελληνοχώριο Κορινθίας το 1960, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Ρ 137600 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν.Φιλαδέλφειας , κάτοικο Ν.Φιλαφέλφειας  οδός Μηδείας 5Α , T.K. 14342  (Α.M.ΣΟΕΛ 15281 
Η αμοιβή των ως άνω ελεγκτών  καθορίζεται σε τριάντα μία χιλιάδες ( 31.000) ευρώ.


ΘΕΜΑ 5ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2008.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί  με ψήφους11.925.465   υπέρ , ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 ύψους 188.346,85 ευρώ συνολικά (μεικτό ποσό) για τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού και προεγκρίνει τις αμοιβές τους για την χρήση 2008 στο ποσόν των  90.000 ευρώ (καθαρό ποσόν πλέον φόρων). Επίσης, εγκρίνει  την από 28.08.2006 σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του κου Ιωάννη Κουρτέση καθώς και τις συμβάσεις αορίστου χρόνου του κ Απόστολου Βούλγαρη ως οικονομικού Διευθυντού και των κκ Ευάγγελου Κώνστα και Νίκου Θεοφανόπουλου ως νομικών συμβούλων της εταιρείας


ΘΕΜΑ 6ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή  στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

 Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί  με ψήφους 11.925.465 υπέρ, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920,στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.


ΘΕΜΑ 7ο. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί  με ψήφους11.925.465 υπέρ, εγκρίνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικεί την εταιρεία μέχρι την 27-06-2010 και αποτελείται από τους :

1.Ιωάννη Κουρτέση του Δημητρίου, ως εκτελεστικό μέλος 
2. Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννου, ως εκτελεστικό μέλος
3. Νικόλαο Θεοδωρουλάκη του Θεοδώρου ως εκτελεστικό  μέλος
4. Ευάγγελο Κώνστα του Γεωργίου, ως μη εκτελεστικό μέλος ,
5. Νικόλαο Θεοφανόπουλο, ως μη εκτελεστικό μέλος,
6. Μιχαήλ Νταλάκο του Λεωνίδα, ως ανεξάρτητο μέλος, και
7. Άννα-Ειρήνη Γιάκου του  Βασιλείου, ως ανεξάρτητο  μέλος


ΘΕΜΑ 8ο. Παροχή έγκρισης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί , ενέκρινε και αποφάσισε με 11.925.465 ψήφους υπερ  των ψηφισάντων και παρισταμένων Μετόχων, την αγορά ιδίων μετοχών της, μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, δηλαδή μέχρι του συνολικού αριθμού των 1.727.364 μετοχών της, με ανώτατη τιμή αγοράς δέκα (10) Ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή ίση με την εκάστοτε ονομαστική αξία της μετοχής (ανερχόμενη σήμερα σε εβδομήντα λεπτά του Ευρώ (0,70), στην οποία (τιμή) να επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της παρούσας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
 Επίσης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.


ΘΕΜΑ 9ο. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την εταιρεία, μέχρι του ποσού των 25.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος, και του Ν. 3156/2003, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί  με ψήφους 11.925.465 υπέρ, εγκρίνει  την παροχή-έκδοση από την εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος και του νόμου 3156/2003, ύψους έως είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους όρους του εν λόγω δανείου, να καταρτίσει την εν λόγω σύμβαση και να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας .


ΘΕΜΑ 10ο. Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 22 και 34 του καταστατικού  και προσαρμογή  του  προκειμένου να εναρμονιστεί με το νόμο  3604/2007 και τον νόμο 2190/1920  περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί  με ψήφους11.925.465 υπέρ, αποφασίζει την τροποποίηση των  άρθρων 1, 2, 3, 4, 22 και 34 του καταστατικού  και την προσαρμογή  των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 και 33 του καταστατικού,  προκειμένου να εναρμονιστεί με το νόμο  3604/2007 και τον νόμο 2190/1920  περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
Η Διοίκηση της εταιρείας κρίνει ότι δεν απαιτείται η έκδοση πληροφοριακού σημειώματος σύμφωνα με το άρθρο 287 του Κανονισμού του ΧΑ για την εν λόγω τροποποίηση καταστατικού, δεδομένου ότι δεν μεταβάλλεται η δραστηριότητα της εταιρείας. Η εν λόγω προσθήκη δραστηριότητας κρίθηκε αναγκαία λόγω των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των μέσων ήχου και εικόνας που αναφέρονται ήδη στο καταστατικό.


ΘΕΜΑ 11ο. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις
Ο Πρόεδρος της εταιρείας  κ.Ιωάννης Κουρτέσης ανακοίνωσε ότι η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ  κατήρτησε  Μνημόνιο Συνεργασίας με την εταιρεία AVENTURINE SA, με αντικείμενο την αποκλειστική έκδοση, διανομή και εκμετάλλευση διαδικτυακών συνδρομητικών παιχνιδιών ( on line gaming) σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
 

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης