Ανακοίνωση για δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου

Η εταιρία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «η AUDIO VISUAL» ή «ο Εκδότης» ή «η Εταιρία») ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ότι θέτει από την 26/2/2010 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 25/2/2010 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας AUDIO VISUAL με καταβολή μετρητών, με δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 30 Οκτωβρίου 2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της AUDIO VISUAL. Συγκεκριμένα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση και το εξουσιοδοτημένο Δ.Σ. της 22/2/2010 αποφάσισαν μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της AUDIO VISUAL μέχρι € 24,2 εκατ. με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή, ενώ παράλληλα παρέχεται, σε όσους ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο εγκεκριμένο την 25/2/2010 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας. Συνολικά θα εκδοθούν μέχρι 34.547.290 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,70 με τιμή διάθεσης € 0,71 για κάθε νέα μετοχή, ενώ προσδοκάται να αντληθούν κεφάλαια ύψους έως € 24.528.575,90 (34.547.290 x € 0,71).

Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές, αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου,  παρατίθενται στο κεφάλαιο 4.6 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής» του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) έχει ως εξής:

25 Φεβρουαρίου 2010    Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
25 Φεβρουαρίου 2010    Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης
25 Φεβρουαρίου 2010    Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων
26 Φεβρουαρίου 2010    Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου
26 Φεβρουαρίου 2010    Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Ε.Κ., του Χ.Α. και του Συμβούλου)
1 Μαρτίου 2010    Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης
3 Μαρτίου 2010    Δικαιούχοι δικαιωμάτων προτίμησης (record date)
5 Μαρτίου 2010    Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
5 Μαρτίου 2010    Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών
15 Μαρτίου 2010    Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
19 Μαρτίου 2010    Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών
22 Μαρτίου 2010    Υποβολή προσφορών επενδυτών για τυχόν αδιάθετες μετοχές στο Βιβλίο Ζήτησης
23 Μαρτίου 2010    Καταβολή των κεφαλαίων από τους επενδυτές που έλαβαν μετοχές μέσω του βιβλίου ζήτησης
24 Μαρτίου 2010    Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.
29 Μαρτίου 2010    Ανακοίνωση για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών
30 Μαρτίου 2010    Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» της αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μετά την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρίας και τη σχετική καταχώρηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της αύξησης, για οποιοδήποτε λόγο.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της AUDIO VISUAL, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 25/2/2010, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 26/2/2010 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρίας («https://www.ave.gr»), του Συμβούλου Έκδοσης  Eurobank EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ («www.efgtelesis.gr»), την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών («www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/»), καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («http://www.hcmc.gr»), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της εταιρίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.», Οδός Πάρνωνος 3, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Οδός Φιλελλήνων 10,  1ος όροφος, 105 57 Αθήνα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη η κα Μαριάτα Φιφλή (τηλ. 210 8092000) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης