ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε συνέχεια της από 03/04/2015 ανακοίνωση της εταιρείας αναφορικά με την ΑΜΚ της εταιρείας «Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνος ΑΕ» (AVE) από  8εκ ευρώ έως  12εκ ευρώ, καθώς και της από 27/07/2015 απόφαση της ΕΓΣ για ΑΜΚ έως του ποσού των  11.999.995 ευρώ, η εταιρεία ανακοινώνει ότι το ποσό της ΑΜΚ ανήλθε σε  3,8εκ ευρώ, η οποία πιστοποιήθηκε με σχετικό ΔΣ της εταιρείας  και θα αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το παραπάνω ποσό κρίνεται επαρκές όσο αφορά τη χρηματοδότηση τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας και μέρος της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων της λαμβάνοντας υπόψη και τα κατωτέρω γεγονότα τα οποία επέδρασαν ή αναμένεται να επιδράσουν θετικά στην εταιρεία & τον όμιλο κατά τη χρήση 2015 καθώς και στην επόμενη χρήση:

1.       Εντός του Μαϊου 2015, οι ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρείες Ster Cinemas AE & On Productions AE προέβησαν σε ΑΜΚ κεφαλαιοποιώντας υποχρεώσεις τους προς τους μετόχους τους. Αναφορικά με την Ster Cinemas το ποσό της ΑΜΚ ανήλθε σε 25,4 εκ ευρώ εκ των οποίων τα 20,5εκ ευρώ προήλθαν από τη μητρική AVE, ενώ τα υπόλοιπα 4,86εκ ευρώ από τους μετόχους μειοψηφίας. Αντίστοιχα αναφορικά με την On Productions AE το ποσό της ΑΜΚ ανήλθε σε  13,78εκ ευρώ των οποίων τα  11,39εκ ευρώ προήλθαν από τη μητρική AVE, ενώ τα υπόλοιπα  2,39εκ ευρώ από τους μετόχους μειοψηφίας. Συνολικά, από τις παραπάνω ΑΜΚ  προέκυψε σημαντική θετική επίδραση στην καθαρή θέση του Ομίλου και συγκεκριμένα στο κονδύλι «Δικαιώματα Μειοψηφίας», ποσού 7,3εκ ευρώ, που αφορά στο ποσό που έχουν εισφέρει η μειοψηφούντες μέτοχοι της Ster Cinemas & της On Productions στις ανωτέρω ΑΜΚ. Να σημειώσουμε ότι η εν λόγω επίδραση απεικονίστηκε στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30/09 ενώ αντιστοίχως θα επηρεάσει και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης.

 

2.          Επιπρόσθετα, σχετικά με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, η εταιρεία με ίδια κεφάλαια, εντός του Οκτωβρίου 2015 (όπως ήδη έχει ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό) προέβει στην εξαγορά του 51% της εταιρείας «Σαμαράς ΑΕ» με τίμημα 350 χιλ ευρώ, η οποία έχει σαν κύριο αντικείμενο την εμπορία γραφικών υλών & υλών μηχανογράφησης. Η παραπάνω εταιρεία θα ενσωματωθεί στον όμιλο με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στην τρέχουσα χρήση με θετική επίδραση στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα του Ομίλου.

 

3.       Εντός του Οκτωβρίου η εταιρεία προέβει και σε δεύτερη επενδυτική κίνηση μέσω της θυγατρικής της Ster Cinemas. Ειδικότερα, υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της εν λόγω θυγατρικής της  και του Ομίλου Odeon με την οποία τα δυο μέρη αποφάσισαν τη μεταξύ τους συνεργασία, μέσω της σύστασης εταιρείας με σκοπό την εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ, στο οποίο θα συμμετέχουν με σχέση 50-50. Επισημαίνεται, ότι η υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η νέα εταιρεία θα αποτελεί βάσει του ΔΛΠ 27 θυγατρική της επιχείρησης και θα περιλαμβάνεται στις οικονομικές  καταστάσεις του ομίλου AVE με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η παραπάνω επένδυση, αναμένεται να επιδράσει θετικά μετά το ‘Α τρίμηνο του 2016 στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου.

 

Τέλος, σημειώνουμε ότι η παραπάνω ΑΜΚ είναι η τρίτη κατά σειρά την τελευταία 3ετία που διενεργεί η εταιρεία, μετά τις δυο που προηγήθηκαν και ενίσχυσαν την Καθαρή Θέση της εταιρείας συνολικά κατά  40εκ ευρώ.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης