Ανακοίνωση για αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης

25/2/2010
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

 
ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 1/3/2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5/3/2010 – 19/3/2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 5/3/2010 – 15/3/2010

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: EUROBANK EFG TELESIS FINANCE

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/10/2009 και το Διοικητικό Συμβούλιο της 22/2/2010 αποφάσισαν την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 24.183.103 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 34.547.290 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,70 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά μετοχή. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 0,71 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης & της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους 345.472,90 ΕΥΡΩ θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Καταβεβλημένες διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 36.274.654,50 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε 51.820.935 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν σε 24.528.575,90 ΕΥΡΩ.

Την 18/11/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-11703(δις) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται η 1/3/2010. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26  απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 3/3/2010 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.
 
Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/10/2009 η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 5/3/2010 έως και την 19/3/2010. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 15/3/2010. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 19/3/2010) παύουν να ισχύουν.
 
Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias  (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων μέσω της EFG Eurobank Ergasias οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε., πρώην Κ.Α.Α.) και την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά της συνολικής τιμής εκδόσεως  των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias , οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ καθώς και τη σχετική πρωτότυπη Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α), αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.).
β)  Να δηλώσουν  κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ.) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και  τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.
γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί στην Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. για την αύξηση αυτή, τη συνολική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμά τους προτίμησης.

Η καταβολή θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχθεί ειδικά για την αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην EFG Eurobank Ergasias κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της αύξησης.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα έχουν δικαίωμα προεγγραφής για τυχόν Αδιάθετες Μετοχές εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους. Δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός μετοχών αναφορικά με το δικαίωμα προεγγραφής, εφόσον φυσικά δεσμευθούν ή κατατεθούν τα αντίστοιχα κεφάλαια. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα μπορεί να ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης  στην EFG Eurobank Ergasias, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να προεγγραφούν μέσω των χειριστών τους).

Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα γίνεται με έγγραφη δήλωση η οποία θα υποβάλλεται στα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias και θα συνοδεύεται είτε με κατάθεση μετρητών, είτε με ανέκκλητη εντολή του προεγγραφόμενου μετόχου για δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που θα τηρεί ο μέτοχος στην EFG Eurobank Ergasias κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των αδιάθετων μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής και παράλληλη ανέκκλητη εντολή του προς την EFG Eurobank Ergasias να προβεί, κατά την ημέρα ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος δικαιώματός του, σε χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της αύξησης.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές, ενώ αν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν  αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που έχουν ζητήσει (Δικαίωμα Προεγγραφής) και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Εφόσον μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο με νέα συνεδρίαση του διαπιστώσει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο η δυνατότητα να εγγραφεί σε ειδικό «Βιβλίο Ζήτησης» για την απόκτηση απεριόριστου αριθμού τυχόν αδιάθετων μετοχών στην τιμή διάθεσης της αύξησης, ήτοι 0,71 ευρώ ανά μετοχή. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Βιβλίο Ζήτησης είναι το ποσό προς επένδυση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου να είναι κατ΄ ελάχιστον € 10.000. Οι επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Βιβλίο Ζήτησης οφείλουν να εκφράσουν εγγράφως το ανέκκλητο ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας στο Διαχειριστή του Βιβλίου Ζήτησης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Φιλελλήνων 10, 10557 Αθήνα, 1ος όροφος υπόψη κ. Γ. Παπαηλιού και κας Μ. Παπαϊωάννου) σχετική ενυπόγραφη επιστολή απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι επενδυτές στην επιστολή την οποία θα απευθύνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πρέπει να αναγράφουν ολογράφως τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών και το ποσό που επιθυμούν να επενδύσουν, ονοματεπώνυμο, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ (που περιλαμβάνει αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους). Με βάση τις έγγραφες επιστολές έκφρασης ενδιαφέροντος ο Διαχειριστής του Βιβλίου Ζήτησης θα οργανώσει το Βιβλίο Ζήτησης στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών τον οποίο επιθυμεί να καλύψει κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής.

Το Βιβλίο Ζήτησης θα ενεργοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και θα παραμείνει ενεργό έως το τέλος τις ίδιας ημέρας.   

Το αν και κατά πόσο θα ικανοποιηθεί η ζήτηση του κάθε επενδυτή, όπως αυτή θα έχει εκδηλωθεί στο Βιβλίο Ζήτησης, έγκειται στη διακριτική και απόλυτη ευχέρεια του  Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 εδ στ΄ του ΚΝ 2190/1920 στην τιμή διάθεσης. Η κατανομή των μετοχών μέσω του Βιβλίου Ζήτησης από το ΔΣ της Εταιρίας υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 13α του ΚΝ 2190/1920. Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση αναλογικής κατανομής αδιάθετων μετοχών, βάσει της ζήτησης. Μια εργάσιμη ημέρα μετά την γνωστοποίηση από την Eurobank EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ. της κατανομής από το Διοικητικό Συμβούλιο των μετοχών στους επενδυτές, αυτοί υποχρεούνται να καταθέσουν στον ειδικό λογαριασμό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το ποσό που αντιστοιχεί στις αδιάθετες μετοχές που τους κατανέμονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Βιβλίου Ζήτησης.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον τελικό αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.

Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2009 εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή και εφόσον οι νέες μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης  του μερίσματος.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 25/2/2010, είναι διαθέσιμο  από 26-02-2010 στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Πάρνωνος 3, Μαρούσι Αττικής, στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, Αθήνα Αττικής, καθώς και  στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (www.efgtelesis.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.ave.gr).

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την  Εταιρία και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210-8092000, υπεύθυνη η κα Μαριάτα Φιφλή).

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης